مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا – دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :    مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

تکه ای از متن پایان نامه :

  • بهره‌گیری از مدل آماری رگرسیون چند متغیره، به این نتیجه رسیدند که نوع راهبردهای مقابله‌ای مورد بهره گیری، پیش بینی کنندۀ مصرف مواد در آینده می‌باشد.
  • بروک و گلدستاین[1] (2005)، عقیده دارند که هر کودک حداقل یک جزیره‌ی کوچک از توانمندی‌ها ویا حوزه‌ای که به صورت بالقوه منبع غرور یا موفقیت می‌باشد را دارا می‌باشد. پس پرورش توانمندی‌های کودکان یکی از راهکارهای اصلی افزایش تاب‌آوری آنان می باشد(اعتبار جهرمی،1389).
  • تیسون[2] (2005) روی مراجعه کنندگان (72=N) به مراکز بهداشت تحقیقی در مورد سبک‌های دلبستگی و طرح‌واره‌های ناسازگار انجام دادند. هدف این پژوهش مطالعه طرح‌واره‌های مرتبط با سبک‌های دلبستگی مشکل‌دار بود. در این پژوهش طرح‌واره‌های بی‌اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص/ شرم، وابستگی/ بی کفایتی، رهاشدگی، استحقاق، اطاعت، ایثار و خویشتن‌داری و خود انضباطی ناکافی ارتباط معناداری با سبک دلبستگی داشت(خورشیدیان،1389).
  • ایکن و دراجر[3] (2006)، به تأثیر توجه‌ها در رفتار پر خطر، همچون اعتیاد پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین توجه مثبت نسبت به مصرف مواد و مصرف چند ماده در طولانی مدت، رابطۀ مثبت و معناداری هست. آنان در این پژوهش مطرح کردند که در الکلی‌ها “آمایۀ اولیه[4]” برای الگوهای ضداجتماعی و توجه‌های هیجان خواهی هست.
  • اندرسون[5]، ریگر و کترسون[6] (2006)، در پژوهش خود طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه را در دو گروه مقایسه کردند. یک گروه 52 نفر از افراد چاق که به دنبال درمان بودند و گروه دیگر 39 نفر با وزن معمولی که به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شدند. این دو گروه به پرسشنامه طرح‌واره یانگ-فرم کوتاه پاسخ دادند.یافته‌ها نشان دادند که افراد چاق در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری شدت بیشتری از طرح‌واره‌های ناسازگار را گزارش کردند.
  • همچنین راسنتین[7] و هرویتز[8](2006)، دریافتند که نوجوانانی که به عنوان افراد جدا شده طبقه‌بندی شدند در مقایسه با نوجوانان نگران و پریشان حواس به میزان بالاتری دچار سوء مصرف مواد بودند. موافق با راسنتین و هرویتز، آلن[9]، هوسر و برمن[10] یک ارتباط مثبت معناداری مصرف مشکل آفرین مواد و حالت پریشانی ذهن یافتند که با مقیاس‌های مرتبط با دلبستگی نگران ارتباط منفی دارد.

بشارت، شریفی و ایروانی در سال (1380)، به بررسی ارتباط سبک‌های دلبستگی و انواع مکانیسم‌های دفاعی پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی شخص و سبک دفاعی وی ارتباط‌ی[1]– Goldstein

[2]-Tyson

[3]-Aiken & Dreger

[4]-Primary setting

[5]– Anderson

[6]– Riegerr,E & Caterson,I

[7]-Rosenstein

[8]– Horowitz

[9]– Allen

[10]-Huser & Bermen

  مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

]]>