مقاله رایگان درمورد تصادفی، الگوریتم، ژنتیک

دانلود پایان نامه

تبادلی، دو ژن13 از یک کروموزوم انتخاب و با هم جابه جا میشوند. در جهش تصادفی مقدار ژن انتخابی با مقداری تصادفی جایگزین میگردد(Gonzales & Mabu & Taboada & Hirasawa,2010).
از آنجا که الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی تصادفی است، نمیتوان از رسیدن به بهترین جواب مطمئن بود . لذا، وجود شرایطی برای توقف الگوریتم ضروری است. بنابراین شرط توقف الگوریتم ژنتیک به صورت زیر است:
If 1/iteration_fitness(i) < 0.000001 break; end

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله با موضوعسلسله مراتب، زبان فرانسه، استان تهران

پاسخی بگذارید