مقاله با موضوع سلسله مراتب، شناخت علم

دانلود پایان نامه

همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی رابطه بین خلاقیت سازمانی با ساختار ارگانیکی و مکانیکی مدارس شیراز پرداختند جامعه آماری ایشان 280 نفر از مدیران مدارس شیراز بود که تعداد 130 نفر از آن ها بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای – سهمیه ای به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ایشان در تحقیق خود از دو مقیاس ساختار سازمانی با سه بعد (تمرکز، رسمیت، پیچیدگی) و خلاقیت سازمانی با شش بعد (تحمل شکست، پذیرش ابهام، تشویق نظریه های جدید، پذیرش تغییر، تحمل تضاد و کنترل بیرونی کم) استفاده کردند که پایایی آن ها از طریق ضریب آلفای کرانباخ و روایی آن ها به صورت صوری تایید شد. ایشان جهت تحلیل داده ها از آزمون های t مستقل، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس دوطرفه استفاده کردند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که میزان خلاقیت سازمانی در مدارس با ساختار ارگانیکی بیشتر از مکانیکی است. هم چنین نتایج به دست آمده از آزمون t مبین آن بود که بین مدارس با ساختار ارگانیکی و مکانیکی از نظر ابعاد شش گانه خلاقیت سازمانی نیز تفاوت معناداری وجود دارد که میزان همه ابعاد در ساختارهای ارگانیکی بیشتر از مکانیکی بود. بر این اساس ساختارهای ارگانیکی از شکست نمی ترسند، ایده ها و نظریات مبهم را می پذیرند و افراد را تشویق به ارائه ایده های جدید می کنند. در مقابل تغییر مقاومت کمتری داشته و از تغییر استقبال می کنند و هم چنین از پیدایش نظریات متناقض در سازمان استقبال کرده و از کنترل و نظارت مستقیم کمتری نسبت به مدارس مکانیکی برخوردارند.
5. امیدی و همکاران(1388) در تحقیقی به بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی پرداختند. جامعه آماری تحقیق ایشان 42 نفر از مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی بود. ایشان برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه ساختار سازمانی حمیدی(1383) برگرفته از رابینز و پرسشنامه استاندارد شده خلاقیت رندسیب(1986) با تجدید نظر دوباره توسط متخصصان این رشته استفاده کردند.ایشان جهت آزمون فرضیه های تحقیق از همبستگی پیرسون و همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده کردند. نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران ستادی ارتباط معنی داری وجود دارد بر اساس یافته های ایشان مهم ترین عامل مرتبط بر کاهش خلاقیت مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی، تمرکز بر تصمیم گیری شخصی به جای مشارکت در تصمیم گیری و عدم تناسب بین سغل و رشته تحصیلی و سطح تحصیلات می باشد.
9-7-2تحقیقات خارجی
1. اندرسون (2001) در تحقیقی به بررسی نقش سازمانها کوچک و بزرگ بر خلاقیت و نوآوری سازمانها پرداختند.ایشان در تحقیق خود جهت اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استفاده کردند. ایشان طی مقایسه سازمانهای کوچک و بزرگ و نقش آنها در خلاقیت و نوآوری سازمانی به این نتیجه رسید که سازمانهای کوچک با وجود دوایر سازمانی کمتر، واحدهای خودگردان و آزادی عمل بیشتر نسبت به سازمانهای بزرگتر با وجود دوایر سازمانی متعدد و عناوین شغلی گوناگون به طور معنیداری موجب افزایش خلاقیت سازمانی شدهاند.
2. ویلیامز (2001) در تحقیقی به بررسی عوامل موثر بر افزایش خلاقیت مشترک کارکنان و مدیران سازمانها پرداختند نتایج تحقیق ایشان بیان داشت که در بیشتر سازمانها به کارگیری و آموزش مدیران ارشد برای ایجاد محیطی خلاق برای کارکنان نادیده گرفته شده است به طوری که بیشتر سازمانها بر حفظ و پرورش خلاقیت کارکنان تمرکز دارند.در حالی که بخش عمده جریان خلاقیت و نوآوری در راستای نحوه عملکرد مدیران بخشها و واحدهای سازمانهاست.
3. پیرس ودلبک و یوتربک(2001) به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلاقیت ونوآوری پرداختند. ایشان در تحقیق خود جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده کردند. همچنین جهت آزمون فرضیه های تحقیق از همبستگی پیرسون و همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده کردند نتایج تحقیق ایشان نشان داد که بین ساختار سازمانی و میزان خلاقیت ونوآوری در سازمانها رابطه وجود دارد. آنها اظهار کردند که ساختار انعطافپذیر نه تنها به پیشرفت و توسعه در به کارگیری ایدهها و نظرات جدید میانجامد بلکه میزان نوآوری این ساختارها خیلی بیشتر از ساختارهای سخت است.
4. سانتیس و همکاران (2002) در تحقیقی به بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر خلاقیت افراد پرداختند. ایشان جهت تحلیل داده ها از آزمون های t مستقل، همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس دوطرفه استفاده کردند نتایج تحقیق ایشان نشان داد که سازمانهای با ساختار مسطح و منعطف نسبت به سازمانهای بروکراتیک با ساختار سنتی و سلسله مراتبی، مافوق و برتر بوده و برای ارتقای خلاقیت افراد مساعدتر و سودمندتر هستند.
8-2خلاصهی فصل
در فصل قبل اقدام به ارائه کلیات تحقیق پرداختیم و به تبع فصل اول در این فصل ابتدا مبانی نظری مربوط به موضوع تحقیق مطرح گردیده و سپس ارتباط نظری بین هر کدام از مباحث بالا بررسی شده است. در آخر به بیان گزیده ای از تحقیقات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پرداخته شده است. در فصل بعد نیز اقدام به تشریح متغیرها و روش های آماری می کنیم.
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
1-3مقدمه
انجام پژوهش‌هایی که بتواند پژوهش‌گران را به اهداف واقعی نایل سازد، کاری بس دشوار است. به این دلیل محققان تلاش کرده‌اند تا با استفاده از روشهای علمی‌به نتایج واقعی‌تری دست یابند . گرچه در روش‌های علمی‌سعی می‌شود تا با واقع‌نگری و عدم توجه به نظرات فردی، حوزه عدم اطمینان را کاهش دهند، اما باید اذعان نمود که پژوهش‌های اندکی را سراغ داریم که در صحنه عمل به نتایج کاملاً یکسانی دستیابی داشته‌اند. لذا دامنه عدم اطمینان در حوزه پژوهش‌ها غیرقابل انکار است. دستیابی به هدف‌های علم یا شناخت علمی ‌میسر نخواهد بود مگر زمانی‌که با روش‌شناسی درست صورت گیرد ؛ به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می‌یابد نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی، 1379).
این فصل ابتدا به بیان نوع تحقیق از نظرهدف و روش تحقیق می‌پردازد و آنگاه روش جمع‌آوری داده‌ها و بعدازآن ‌جامعه آماری بیان می‌شود. در پایان فصل‌مراحل‌علمی‌تحقیق آورده می‌شود.
2-3 روش تحقیق
هر تحقیق، تلاشی سیستماتیک و روش‌مند به منظور دست یافتن به پاسخ یک پرسش یا راه‌حلی برای یک مسأله است. با توجه به اینکه پرسش‌ها و مسأله‌ها ماهیت‌های گوناگونی دارند، لذا می‌توان بر پایه چگونگی این پرسش‌ها و مسأله‌ها تحقیقات را طبقه‌بندی نمود. به عبارت دیگر ، در طبقه‌بندی تحقیقات برحسب اهداف، قبل از هر چیز بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آنها در شرایط دیگر توجه می شود . باید توجه داشت که طبقه‌بندی تحقیقات براساس نوع هدفشان ضرورتاً به معنای وجود مرزهای مشخص و دقیقی بین انواع تحقیقات نیست، بلکه اکثر این تحقیقات در یک امتدادقرار دارند و با هم وابستگی‌های مفهومی دارند.(خاکی، 1379).
از لحاظ هدف و روشی که دنبال می‌شود، دو نوع تحقیق بنیادی و کاربردیازهم متمایز می‌شود(دلاور، 1378)
تحقیق بنیادی: وقتی اساساً برای بهبود درک خود درباره مسائل بخصوصی که بطور معمول در محیط‌های سازمانی روی می‌دهند و نیز چگونگی حل آنها تحقیق کنیم آن را”تحقیق بنیادی یا پایه‌ای” می‌خوانیم که تحقیق محض نیز نامیده می‌شود(سکاران، 1382).
تحقیق کاربردی: تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‌شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکارمی‌گیرد. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند وعلت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. این تاکید بیشتر بواسطه آن است که “تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود”(خاکی، 1379).
در پژوهش حاضر نیز محقق با انجام نظر سنجی از مدیران بیمه ایران تهران، بدنبال ارائه پیشنهاداتی کاربردی و عملی در جهت یافتن رابطه‌ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران می‌باشد که براین اساس تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت مسأله و هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی محسوب می‌شود.
روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی- پیمایشی است. چون در این تحقیق از داده‌های پرسشنامه‌ای استفاده گردیده وهمچنین روشی برای بدست آوردن اطلاعاتی درباره ی دیدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهی از اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است و نیز به توصیف رابطه‌ی ساختار سازمانی با خلاقیت مدیران بیمه ایران تهران می‌پردازیم.
3-3جامعه آماری
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران، 1385) و به عبارت دیگر می توان چنین بیان نمود که جامعه به کل گروه افراد، رویدادها و پدیده‌های مورد علاقه محقق که قصد بررسی آن‌ها را دارد، اشاره دارد(دانایی فرد و دیگران، 1383). جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران بیمه ایران درتهران می‌باشند. که حجم جامعه آماری این تحقیق برابر با 32 نفر می‌باشد.
4-3نمونه آماری
نمونه گیری فرآیند گزینش و انتخاب تعدادی از اعضای جامعه است، طوری که با بررسی نمونه، و درک خصوصیات یا ویژگی‌های آزمودنی‌های نمونه، قادر به تعمیم خصوصیات یا ویژگی‌ها به عناصر جامعه خواهیم بود (آذر، 1383).
نمونه آماری در این مطالعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 30 نفر در نظر گرفته شد. در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز در اختیار نداشته باشید می‌توان از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد این جدول حداکثر تعداد نمونه را می‌دهد .جدول مورگان در جدول3-1 ترسیم گردیده است:
جدول ‏0-1 برآورد حجم یا اندازه نمونه از جامعه
حجم جامعه
حجم نمونه
حجم جامعه
حجم نمونه
حجم جامعه
حجم نمونه
حجم جامعه
حجم نمونه
حجم جامعه
حجم نمونه
10
10
100
80
280
162
800
260
2800
338
15
14
110
86
290
165
850
265
3000
341
20
19
120
92
300
169
900
269
3500
246
25
24
130
97
320
175
950
274
4000
351
30
28
140
103
340
181
1000
278
4500
351
35
32
150
108
360
186
1100
285
5000
357
40
36
160
113
380
181
1200
291
6000
361
45
40
180
118
400
196
1300
297
7000
364
50
44
190
123
420
201
1400
302
8000
367
55
48
200
127
440
205
1500
306
9000
368
60
52
210
132
460
210
1600
310
10000
373
65
56
220
136
480
214
1700
313
15000
375
70
59
230
140
500
217
1800
317
20000
377
75
63
240
144
550
225
1900
320
30000
379
80
66
250
148
600
234
2000
322
40000
380
85
70
260
152
650
242
2200
327
50000
381
90
73
270
155
700
248
2400
331
75000
382
95
76
270
159
750
256
2600
335
100000
384
5-3روش و ابزار جمع‌آوری داده‌ها
در این تحقیق جهت جمع آوری داده‌ها، از پرسشنامه استفاده می‌شود.
برای پرسشنامه ساختار سازمانی از کتاب “سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی”، پرسشنامه استاندارد مقیمی(مقیمی، 1388) و برای پرسشنامه خلاقیت مدیران از پرسشنامه رندسیپ ایوان سیوچ و ماتسون در کتاب مدیریت و رفتار سازمانی( ایوان اسیوچ و ماتسون،???? به نقل از ضرغامی و همکاران، ????) استفاده شده است.
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول‌ترین ابزار جمع‌آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه‌ای از پرسش

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه با کلید واژه هایآسیب، عصب‍ی، تشخ‍یص

پاسخی بگذارید