مقاله با موضوع سابقه خدمت، وجود رابط، وجود رابطه

دانلود پایان نامه

هدف‌مدار، که با بهره‌گیری از مقیاس‌های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می‌دهد (خاکی،‌1382). در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسش نامه استفاده شده است. که از پرسشنامه استاندارد رندسیپ که حاوی 50 سوال بود جهت اندازه گیری متغیر خلاقیت و از پرسشنامه استاندارد رابینز به نقل از مقیمی که حاوی 14 سوال بود جهت اندازه گیری ساختار سازمانی استفاده گردید .جدول 3-2 تعداد سوالات پرسشنامه را نشان می‌دهد:
جدول ‏0-2 تعداد سوالات پرسشنامه
متغیرها
تعداد سؤال
ساختار سازمانی
رسمیت
5
تمرکز
4
پیچیدگی
5
خلاقیت
50
پاسخ دهندگان بر اساس یک مقیاس پنج درجه ای از نوع لیکرت به سوالات پاسخ گفته که امتیاز این پنج طیف بصورت جدول 3-4 می‌باشد .
جدول ‏0-3 مقیاس لیکرت
کاملا مخالفم
مخالفم
بی تفاوت
موافقم
کاملا موافقم
1
2
3
4
5
6-3روایی18 (اعتبار ابزار تحقیق)
مقصود از روایی آن است که وسیله ی اندازه گیری به واقع بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد نه خصیصه ای دیگر را ( هومن 1380 ). مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ میدهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازهگیری نمیتوان به دقت دادههای حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد و همکاران، 1385).
با توجه به اینکه از پرسشنامه استاندارد رندسیپ که جهت اندازه‌گیری متغیر خلاقیت و از پرسشنامه استاندارد رابینز به نقل از جهت اندازه گیری ساختار سازمانی استفاده گردیده است لذا روایی تحقیق حاضر نیازمند روایی سنجی پرسشنامه نمی باشد.
7-3پایایی19 (اعتماد به ابزار اندازه گیری)
در این تحقیق برای محاسبه ضریب پایایی، از آلفای کرونباخ و از نرم افزار(اس.پی.اس.اس)استفاده شده است. فرمول آن به شرح زیر می‌باشد.
که در آن :
: R? ضریب آلفای کرونباخ
: j تعداد سئوالات پرسشنامه
: Sj2واریانس پاسخ‌های داده شده به سئوال jام
S2: واریانس کل پرسشنامه است.
قابل ذکر است که ضریب آلفای کمتر از 60درصد معمولاً ضعیف، دامنه 70 درصد قابل قبول و دامنه بیش از 80 درصد خوب تلقی می‌گردد و هر چه ضریب به عدد یک نزدیکتر باشد بهتراست(سکاران، 1381).
ضریب آلفای کرونباخ همانطور که در جدول 3-4 اشاره گردیده است: برای رسمیت برابر 703/0 و برای تمرکز برابر731/0 و برای پیچیدگی برابر 840/0 به دست آمد. و همچنین ضریب آلفا کرونباخ برای مولفه خلاقیت مدیران برابر 819/0 و برای کل پایان نامه832/0 به دست آمد. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار استاندارد 7/0 است نتیجه می‌گیریم پرسشنامه از پایایی درونی خوبی برخوردار است.
جدول ‏0-4 پایایی سنجی
متغیر
تعداد سوالات
ضریب آلفا
ساختار سازمانی
تمرکز
4
731/0
پیجیدگی
5
840/0
رسمیت
5
703/0
خلاقیت مدیران
50
819/0
کل متغیر ها
64
832/0
به منظور آزمون فرضیه ها نیز از آزمون نسبت دو جمله‌ای جهت اثبات یا رد فرضیه ها استفاده خواهد شد.
8-3روش آزمون فرضیه ها
1-8-3آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف (K-S)
برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر‌ها از آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف20 استفاده شده است. در آزمون K-S نیازی به طبقه بندی کردن اطلاعات نیست. بنابراین از تمام اطلاعات موجود استفاده می‌شود (صالحی صدقیانی و ابراهیمی، 1386)
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی‌مورد استفاده قرار می‌گیرد.
توزیع داده ها نرمال است :
توزیع داده ها نرمال نیست :
اگر Sig آزمون کمتر از 5 درصد باشد فرض رد شده و ادعای نرمال بودن توزیع داده ها پذیرفته نمی‌شود .
2-8-3آزمون همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی‌با متغیر کمی‌دیگر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد.این ضریب بین 1+ تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر می‌باشد. برای تعیین ضریب همبستگی بین داده های کمی‌از ضریب همبستگی پیرسون21(r) و اسپیرمن22(rs) استفاده می‌شود. ضریب همبستگی پیرسون روش پارامتری است و برای داده هایی با توزیع نرمال یا تعداد داده‌های زیاد استفاده می‌شود. در صورتی که تعداد داده ها کم و فرض نرمال بودن داده‌ها معقول نباشد از ضریب همبستگی دیگری استفاده می‌شود که مبتنی بر مقادیر اصلی نبوده و بر اساس رتبه داده ها محاسبه می‌شود. ضریب همبستگی که بر اساس رتبه داده ها محاسبه می‌شود، ضریب همبستگی اسپیرمن نامیده می‌شود.
در این تحقیق به علت غیر نرمال بودن توزیع داده‌های تحقیق ازضریب همبستگی اسپیرمن که روش نا پارامتری است، استفاده شده است.
9-3خلاصه فصل
فصل حاضر در حالت کلی به موضوعات روش تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری پرداخته است. بدین ترتیب که ابتدا نوع تحقیق از لحاظ هدف و شیوه انجام آن تعیین گردیده و فرضیه ها ارائه شد . سپس جامعه و نمونه آماری تحقیق مورد بحث قرار گرفت. .در انتها نحوه جمع آوری اطلاعات و تجزیه تحلیل و آزمون فرضیه ها ارائه گردید.
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4مقدمه
دراین فصل به ارائه یافته‌های حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق پرداخته می‌شود. پس از بیان مبانی نظری تحقیق و ارائه روش تحقیق در فصول قبلی با بهرهگیری از تکنیک‌های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها و… سازگاری دارد، دادههای جمع‌آوری شده را دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل می‌نماییم و در نهایت، فرضیههایی تحقیق را مورد آزمایش (آزمون) قرار می‌دهد .به عبارت دیگر در این بخش با ، تجزیه و تحلیل داده ها کل فرآیند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه را هدایت میکنیم.
2-4یافته های حاصل از آمار توصیفی
1-2-4توزیع فراوانی
توزیع فراوانی مشاهدات را طبقه بندی نموده فراوانی مشاهدات را بر حسب هر طبقه توصیف می‌کند. ارائه توزیع فراوانی باعث درک بهتر مطالعه کنندگان از نتایج تحقیق خواهد شد.
2-2-4توزیع فراوانی جنسیت
برای متغیر جنسیت، فراوانی و درصد محاسبه شده و نمودار ستونی آن رسم شده است. از کل نمونه مورد بررسی، 33/33 درصد زن و 66/67 درصد مرد هستند.
جدول ‏0-1 توزیع فراوانی جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
زن
10
33.33
مرد
20
66.67
کل
30
100.0
نمودار ‏0-1 توزیع فراوانی تفکیک بر حسب جنسیت
3-2-4توزیع فراوانی سن
برای متغیر سن، فراوانی و درصد محاسبه شده و نمودار ستونی آن رسم شده است. از کل نمونه مورد بررسی، 10درصد در گروه سنی کمتر از 30 سال، 23/33 درصد در گروه سنی 30-40 سال و 60درصد در گروه سنی 40- 50سال و 6/67درصد در گروه سنی بالای 50 سال قرار دارند.
جدول ‏0-2 توزیع فراوانی سن
سن
فراوانی(نفر)
درصد
کمتر از 30 سال
3
10
بین 30 تا 40 سال
7
23.33
بین 40 تا 50 سال
18
60
بالای 50 سال
2
6.67
کل
30
100.0
نمودار 4-2 توزیع فراوانی تفکیک سنی
4-2-4توزیع فراوانی سابقه خدمت
برای متغیر سابقه خدمت، فراوانی و درصد محاسبه شده و نمودار ستونی آن رسم شده است. از کل نمونه مورد بررسی، سابقه خدمت 33/3 درصد کمتر از 5 سال، 33/13 درصد 5-9 سال، 1 درصد 10-14 سال، 34/53 درصد 15-25 سال و 20 درصد بالای 25 سال است.
جدول ‏0-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت
سابقه خدمت
فراوانی
درصد
کمتر از 5 سال
1
33/3
5الی 9 سال
4
33/13
10الی14 سال
3
1
15الی25 سال
16
34/53
25سال به بالا
6
20
کل
30
100.0
نمودار ‏0-3 توزیع فراوانی سابقه استخدام
5-2-4توزیع فراوانی میزان تحصیلات
برای متغیر میزان تحصیلات، فراوانی و درصد محاسبه شده و نمودار ستونی آن رسم شده است. از کل نمونه مورد بررسی، تحصیلات 0 درصد دیپلم، 10 درصد فوق دیپلم، 67/56درصد لیسانس، 33/23درصد فوق لیسانس و 10 درصد دکتری است.
جدول ‏0-4 توزیع فراوانی میزان تحصیلات
میزان تحصیلات
فراوانی
درصد
دیپلم
فوق دیپلم
3
10
لیسانس
17
56.67
فوق لیسانس
7
23.33
دکترا
3
10
کل
30
100.0
نمودار ‏0-4 توزیع فراوانی تحصیلات
3-4توصیف متغیرها
1-3-4متغیر ساختار سازمانی
1-1-3-4پیچیدگی
جدول ‏0-5 توصیف متغیر پیجیدگی
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مینیمم
ماکزیمم
واریانس
پیچیدگی
30
15.233
3.46095
8
21
11.978
نمودار ‏0-5-4مودار هیستوگرام متغیر پیچیدگی
2-1-3-4 رسمیت
جدول ‏0-6 توصیف متغیر رسمیت
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مینیمم
ماکزیمم
واریانس
رسمیت
30
15.733
3.35213
7
21
11.237
نمودار ‏0-5 نمودار هیستوگرام متغیر رسمیت
3-1-3-4تمرکز
جدول ‏0-7 توصیف متغیر نمرکز
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مینیمم
ماکزیمم
واریانس
تمرکز
30
10.667
3.73551
4
16
19.954
نمودار-7-4 هیستوگرام متغیر تمرکز
4-1-3-4متغیر خلاقیت مدیران
جدول ‏0-8 توصیف متغیر خلاقیت مدیران
تعداد
میانگین
انحراف معیار
مینیمم
ماکزیمم
واریانس
خلاقیت مدیران
30
173.667
15.02029
132
203
225.609
نمودار ‏0نمودار هیستوگرام متغیر خلاقیت مدیران
4-4بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها
برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات متغیرها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون نرمال بودن توزیع متغیر است. اگر سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد شده و نتیجه می‌گیریم که توزیع متغیر مورد نظر نرمال نمی‌باشد.
با توجه به سطوح معنی‌داری به دست آمده نتیجه می‌گیریم که تمام متغیرها دارای توزیع غیرنرمال می‌باشند (سطوح معنی‌داری کمتر از 05/0). لذا برای آزمون فرضیات از آزمون‌های ناپارامتریک استفاده شده است.
جدول ‏0-9 نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع نمرات
تعداد
آماره Z کولموگروف – اسمیرنوف
سطح معنی‌داری
خلاقیت
30
4.395
.05
پیچیدگی
30
3.143
.05
تمرکز
30
2.732
.05
رسمیت
30
8.883
.05
5-4آزمون فرضیه اول
فرضیه اول بیان می‌دارد که: بین پیچیدگی با خلاقیت مدیران ( شامل ابعاد تحمل شکست، قبول ابهام، تشویق نظریه جدید، پذیرش تضاد، پذیرش تغییر و کنترل بیرونی کم) بیمه ایران رابطهای وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون صفر بودن ضریب همبستگی (عدم وجود رابطه) است. اگر سطح معنی‌داری آزمون کمتر از 05/0 باشد فرض صفر رد خواهد شد. یعنی در این صورت بین متغیرها رابطه وجود خواهد داشت.
ضریب همبستگی اسپیرمن برابر 025/0- و سطح معنی‌داری آزمون 51/0 است. با توجه به اینکه سطح معنی‌داری آزمون پیرسون بزرگتر از 05/0 است فرض مستقل بودن متغیرها رد نمی‌شود. یعنی بین پیچیدگی با خلاقیت مدیران رابطه معنی‌داری وجود ندارد.
جدول ‏0-10 آزمون همبستگی اسپیرمن برای رابطه بین پیچیدگی با خلاقیت مدیران
پیچیدگی
خلاقیت مدیران
ضریب همبستگی
025/0-
سطح معنی‌داری
51/0
تعداد
30
6-4آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم بیان می‌دارد که بین رسمیت با خلاقیت مدیران ( شامل ابعاد تحمل شکست، قبول ابهام، تشویق نظریه جدید، پذیرش تضاد، پذیرش تغییر و کنترل بیرونی کم) بیمه ایران رابطهای وجود دارد.
برای آزمون این فرضیه، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده

مطلب مرتبط با این موضوع :  مقاله رایگان درموردالگوریتم، عضویت، پارامترهای

پاسخی بگذارید