مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

در “آمار استنباطی” به آزمون فرضیه های مورد مطالعه در پژوهش پرداخته می گردد. آزمون ها ی مختلفی همچون کای اسکوئر، رگرسیون، آنالیز واریانس و… در این زمینه مورد بهره گیری قرار می گیرند.

3-10-1-تحلیل توصیفی داده ها

شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای پژوهش به مقصود تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهمترین  شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد گردید، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد. این اقدام به مقصود ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن انجام می شود.

 

3-10-2- مدل های مورد بهره گیری جهت آزمون فرضیه ها

با توجه مباحث مطرح شده در بخش قبل، مدل هایی که به مقصود آزمون فرضیه ها مورد بهره گیری قرار می گیرند شامل 1 مدل جانبی و 14 مدل نهایی[1] می باشند؛ آغاز به مقصود محاسبه متغیر های مورد نیاز در مدل رگرسیون اصلی، مدل جانبی برآورد می گردد؛ در انتها پس از محاسبه ی کلیه ی متغیرهای لازم، جهت مطالعه فرضیه ها، مدل های نهایی برآورد می شوند.

در پژوهش حاضر، مدل های مذکور با بهره گیری از روش رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی برآورد می گردد.

 

 

 

3-10-2-5- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی2-2

  • فرضیه ی فرعی 2-2 این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

H0: β10(بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری وجود ندارد)

H1: β10(بین هموارسازی سود و تعداد روزهای معاملاتی ارتباط معنی داری هست)

 

Trading Days it = β0 + β1 Earning Smoothness it + β2 Price it

 

3-10-2-6- مدل نهایی پژوهش جهت آزمون فرضیه فرعی3-1

  • فرضیه ی فرعی 3-1 این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

H0: β10(بین کیفیت اقلام تعهدی و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری وجود ندارد)

H1: β10(بین کیفیت اقلام تعهدی و زمان انتظار معامله ارتباط معنی داری هست)

[1] . مدل های جانبی برای محاسبه متغیر مستقل و مدل های نهایی(اصلی) برای برآورد آزمون فرضیه های پژوهش.

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>