دسته‌بندی نشده

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

 


اگر مقدار p-value محاسبه شده بیشتر از سطح خطای 5 درصد باشد، فرض صفر رد نمی­گردد و باید از روش داده‌های تلفیقی بهره گیری گردد. در غیر این صورت از روش داده ‏های تابلویی بهره گیری خواهدشد(بالتاجی[1]، 1391).

3-11-8-آزمون هاسمن

اگر بعد از انجام آزمون F لیمر فرضیه H0  رد گردد، این پرسش مطرح می­گردد که برآورد مدل در قالب کدام یک از روش‌های اثرات ثابت(یعنی عرض از مبدأها، پارامترهای نامعلوم اما ثابت هستند) یا اثرات تصادفی (یعنی عرض از مبدأها تصادفی و مستقل از متغیرهای توضیحی می باشد)انجام گردد. آماره آزمون‌هاسمن[2] برای تشخیص ثابت یا تصادفی بودن تفاوت­ واحدهای مقطعی مورد بهره گیری قرار می­گیرد. در آزمون‌هاسمن فرضیه‌های H0 و H1 به صورت زیر تعریف می شوند:

H0: bsروش اثرات تصادفی (هیچ همبستگی بین اثرات ثابت ورگرسورها وجودندارد)

با در نظر داشتن ارتباط می توان گفت که R2 درصد تغییرات کل در Y که به وسیله مدل رگرسیون توضیح داده شده می باشد را اندازه گیری می­نماید. با در نظر داشتن ارتباط می توان گفت که R2 هم مثبت و هم کوچکتر از یک می­باشد. در حالت برازش کامل رگرسیون که معمولاً اتفاق نمی­افتد R2 برابر با یک و در حالت عدم ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل برابر صفر می­باشد. به طور کلی هر چه مقدار این ضریب به یک نزدیک­تر باشد، نشان دهنده برازش بهتر مدل خواهد بود(گجراتی، 1387).

3-11-11- آزمون F رگرسیون

در معادله رگرسیون چند گانه، چنانچه ارتباط ای میان متغیر وابسته و متغیر‌های مستقل وجود نداشته باشد، باید تمام ضرایب متغیر‌های مستقل در معادله، مساوی صفر باشند. با داشتن مدل رگرسیون چند متغیره قاعده تصمیم­گیری به صورت زیر می­باشد:

تمامی ضرایب شیب به طور همزمان صفر هستند                                  …=0 β2= H0: β1=

حداقل یکی از ضرایب شیب غیر صفر می باشد                                   …≠0      β2= H1: β1=

اگر در سطح اطمینان 95 درصد، آماره F محاسبه شده از معادله رگرسیون، بزرگتر از مقدار F جدول باشد، فرض صفر رد  می­گردد و در غیر این صورت فرض صفر رد نمی­گردد(بالتاجی، 2005).

3-11-12- برآورد ضرایب رگرسیون

یکی از مباحث اصلی تحلیلهای رگرسیونی، تخمین پارامترهای مدل می باشد. از آنجائیکه پارامترهای واقعی جامعه هیچگاه قابل مشاهده و اندازه گیری نیستند(زیرا tε اساساً قابل مشاهد نیست)، در نتیجه می توان با تخمین پارمترها، مدل رگرسیونی نمونه را برآورد نمود. برای برآورد مدل های رگرسیون، بسته به نوع مدل، روشهای متفاوتی هست.

56-Ordinary Least Squaer

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>