دسته‌بندی نشده

مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران – پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

برای تشخیص وجود خود همبستگی می توان از روش ترسیمی ، آزمون دوربین _ واتسون بهره گیری نمود.

الف روش ترسیمی

اگر بتوان باقیمانده های روش OLS  را در مقابل زمان ترسیم نمود آن گاه وجود همبستگی به وسیله مشاهده یک الگوی پیوسته در جملات خطا شناخته می گردد ، بدین معنی که اگر اندازه جمله خطا به تدریج بزرگتر یا کوچکتر گردد، یا یک الگوی سیکلی را نشان دهد ، معرف آن می باشد که متغیر دیگری هست که به طور سیستماتیک بر متغیر مستقل اثر دارد.

ب آزمون دوربین واتسون

این آزمون از مشهورترین آزمون ها جهت تشخیص خود همبستگی می باشد. زمانی که آماره دوربین واتسون در حدود 1.5 تا 2.5 باشد، معرف آن می باشد که خود همبستگی وجود ندارد، اما مقادیر بالاتر یا کمتر از 1.5 تا 2.5 معرف آن می باشد که جملات خطا به صورت تصادفی اتفاق نمی افتند و پس ، نتایج غیرواقعی می باشد(همان منبع).

روش های گوناگون برای رفع خود همبستگی هست که عبارتند از: روش اولین تفاضل ، روش کوکران – اورکات، روش دوربین – واتسون و روش GLS  ( گجرانی،1387: 547).

موجب گمراهی محقق و استنباط­های غلط در مورد ارتباط بین متغیر­ها خواهد گردید. از این رو قبل از بهره گیری از این متغیرها لازم می باشد نسبت به مانایی یا عدم مانایی آنها اطمینان حاصل کرد.(نوفرستی ،1378)

آزمون مزبور با بهره گیری از نرم افزار EViews 7 و روش های آزمون لوین ، لین و چو[1] (2002) ، آزمون ایم ، پسران و شین[2] (2003)، آزمون ریشه  واحد فیشر – دیکی فولر تعمیم یافته[3] و آزمون ریشه واحد فیشر – فیلیپس پرون[4] (1999) و چویی[5] انجام می گردد (مشکی و دهدار،1390).

این آزمونها اصطلاحاً آزمون های ریشه واحد پانل نامیده می شوند، از لحاظ تئوری آنها آزمون های ریشه واحد سری های چندگانه هستند که برای ساختارهای اطلاعات پانل بکار رفته اند. در این آزمون ها روند بررسی مانایی همگی به یک صورت می باشد و با رد H0 عدم مانایی رد می گردد و بیانگر مانایی متغیّر می باشد. بنابراین با رد فرضیه H0 نامانایی یا ریشه واحد رد می گردد و مانایی پذیرفته می گردد. که یا در سطح و یا با یک تفاضل و یا با دو تفاضل مانا می گردد که برای تشخیص این قسمت به Prob آن توجه می گردد که بایستی از 5 درصد کوچکتر باشد(شاهچراو همکارش،1390).

3-11-7-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر

برای انتخاب بین روش­های داده­های تابلویی و داده‏های تلفیقی، از آماره F لیمر [6] بهره گیری می‏گردد.

در این آزمون فرضیه بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها(داده‌های تلفیقی) و فرضیه مخالفنشان دهنده ناهمسانی عرض از مبدأها(روش داده‏های تابلویی) می باشد. لذا می‏توان نوشت:

(روش داده‌های تلفیقی)                    H012=…=α

(روش داده‌های تابلویی)       حداقل یکی از عرض از مبدأها با بقیه متفاوت می باشد:H1

54- Baltagi

55- Husman Test

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

]]>