مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

جامعه ایران دو شکل متناقض اشکال ساخت پاتریمونیالیستی و ساخت دموکراتیک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و روی هم افتادن لایه‌های فرهنگی گاه متضاد منجر به نابسامانی فرهنگ سیاسی در جامعه ایران گردیده می باشد. فرهنگ سیاسی به این معنا می‌تواند در عین مدرن بودن، غیر مدرن و در عین سیاسی بودن، غیر سیاسی نامیده گردد. برای پایان بخشیدن به این درهم تنیدگی فرهنگی و ایجاد شرایط اولیه کنونی برای دگرگونی و تحول در زندگی سیاسی ناگزیر باید به عناصر و مؤلفه‌های فرهنگ سیاسی ایران که خود عامل بازدارنده مهمی‌در مشارکت سیاسی زنان می‌باشد پرداخت.

در خصوص اهمیت فرهنگ سیاسی در هر جامعه می‌توان گفت که فرهنگ سیاسی در هر جامعه‌ای بسترساز یا خاستگاه اصلی مشارکت سیاسی می‌باشد. در واقع فرهنگ سیاسی، محصول تاریخ جمعی یک نظام سیاسی و تاریخ زندگی افرادی می باشد که آن نظام را می سازند(پای،39:1370) و تمامی‌کنش‌ها و رفتار‌های فردی و اجتماعی را جهت می‌دهد و لاجرم بعد سیاسی رفتار بشر را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد(نقیب زاده،20:1380).

فرهنگ سیاسی مجموعه توجه‌هایی می باشد که به فرآیند‌ها و زندگی سیاسی شکل می‌بخشد. در واقع ماهیت نظام سیاسی و نوع تصمیمات سیاسی ای که در هر مرحله  فرآیند سیاسی گرفته می‌شوند از توجه‌ها، ارزشها، بینشها، ایدئولوژی‌ها و الگوهای رفتاری موجود در جامعه تأثیر می پذیرد(بشیریه،59:1372).

به طور کلی فرهنگ سیاسی یک کشور از ایستارهای مشخصه‌ی جمعیت آن  کشور نسبت به ویژگی‌های عمده نظام‌های سیاسی- اجتماعی که در درون مرزهای آن کشور هست، سرشت رژیم، تعریف شاید‌ها و نشاید‌های حکومت و تأثیر مشارکت‌های فردی و اتباع حکومت تشکیل می یابد(عالم،113:1383).

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه در رابطه با : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تحلیل تعریف‌های گفته شده از فرهنگ سیاسی این نتیجه را به بار می آورد که فرهنگ سیاسی دارای اجزای معینی می باشد که در عرصه جامعه شناسی جایگاه برجسته‌ای دارد. این اجزا عبارت اند از: ارزش‌ها و باورها، ایستارها ی احساسی مردم نسبت به نظام سیاسی خودشان. بنابراین فرهنگ سیاسی یک کشور را می‌توان مجموعه‌ای از توجه‌های مشخص افراد یک جامعه نسبت به نظام سیاسی – اجتماعی که در درون آن زندگی می‌کنند تلقی نمود. نکته مهم در ارتباط با فرهنگ سیاسی این می باشد که فرهنگ سیاسی پدیده‌ای ایستا نیست بلکه می‌تواند به واسطه تأثیر ساختار کاهش علائق عامه شهروندان مانند زنان به امور عمومی و سیاسی می‌گردد.

درکنار این چند پارگی فکری و تمدنی، دکتر ازغندی نیز معتقداست که فرهنگ سیاسی ایران معاصر دارای خصوصیاتی می باشد که برای گشایش در زمینه‌های دیگر آغاز باید کار را از نقد فرهنگ سیاسی شروع نمود. ایشان، فرهنگ سیاسی را به عنوان بخشی از فرهنگ اجتماعی، مجموعه‌ای از توجه‌ها و جهت گیری‌های یک ملت نسبت به نظام سیاسی، نخبگان قدرت و قدرت سیاسی می‌داند که در تطور تاریخی و در ارتباط با رویدادهای مختلفی که در درون جامعه رخ می‌دهد شکل گرفته و میزان ارتباط مردم را با سیاست و قدرت فائقه تعیین می‌کند(ازغندی،74:1385-73).

وی در کنار تعریف خاص خود از فرهنگ سیاسی، فرهنگ سیاسی ایران را پاتریمونیالیستی دانسته و خصایص زیر را برای آن بر می‌شمارد:

سلطه پذیری، تسلیم طلبی، هم رنگ جماعت شدن، تملق گویی، بی اعتمادی، سیاست گریزی، خود سانسوری، سوء ظن، بی خویشتنی سیاسی، توهم توطئه، بی اعتمادی به قانون و ترس از حکومت(ازغندی،87:1382).

مطلب مرتبط با این موضوع :  پایان نامه در مورد : مطالعه رابطه کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

در کنار مطالب ذکر گردیده، ضروری می باشد تا  از ویژگی‌های فرهنگ سیاسی ایران معاصر و عوامل مؤثر بر آن به توضیح زیر یاد نمود:

– ایران کشوری متکثر می باشد. در این سرزمین مردمانی با نژادها، زبان‌ها، ادیان و مذاهب مختلف زندگی می‌کنند. تأثیر این چند گونگی، زایش حوزه‌های فرهنگی متنوع و متعدد در قلمرو جغرافیا می باشد.

– یکی از عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری فرهنگ سیاسی ایران، انقطاع تاریخی می باشد.

– فرهنگ سیاسی ایران تا صد سال پیش از دو سرچشمه تغذیه می‌شده می باشد:

یکی باورهای دینی و دیگری هنجارهای اجتماعی و سنت‌های قومی و قبیله ای. طی یک صد سال اخیر پیدایش و گسترش تمدن غربی، فرهنگ سیاسی ما را دچار بحران نموده می باشد که همان طور که  پیشتر توضیح دادیم. این بحران سبب گردیده که جامعه ایران معاصر در دوران گذار به سر برد.

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها