مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

تکه ای از متن پایان نامه :

عامل بسیار تأثیر گذاری در افزایش حضور زن در سیاست و جامعه بوده می باشد زیرا که در دوران قبل از انقلاب اسلامی فتوای علما بیشتر مبنی بر عدم حضور زن در جامعه و سیاست بود و بیشترین و مهم ترین نقشی را که برای زنان جامعه در نظر می‌گرفتند مبنی بر همان تقسیم کار اجتماعی بود. یعنی وظایف خانه داری را برای زنان در اولویت می‌دانستند اما در دوران بعد از انقلاب، تحت تأثیر مکتب امام و نگاهی که وی به زن و کرامات انسانی او داشت، زن به منزلت و جایگاه واقعی خویش نزدیک گردید.

از دیگر عوامل تأثیر گذار در افزایش مشارکت سیاسی زنان در دوران پس از انقلاب، می‌توان از شکل گیری طبقات متوسط جدید و خواسته اصلی آنان که همان مشارکت سیاسی بوده می باشد، از افزایش حضور زنان در مراکز آموزش عالی و فزونی تعداد آنها در قیاس با مردان و افزایش خودآگاهی آنان از حقوق سیاسی خود و در نهایت از تأثیر سازمان زنان در جهت حمایت از حقوق انسانی و سیاسی- اجتماعی زنان نام برد. مجموعه‌ای از این عوامل در فزونی مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب تأثیر تعیین کننده‌ای را داشته می باشد.

بنابراین اگر تحت تأثیر این عوامل، میزان مشارکت سیاسی زنان در جامعه افزایش یافته می باشد، با در نظر داشتن این که بسیاری از

 

 

مقدمه:

علی­رغم مطالب ذکر گردیده در فصل سوم که بیانگر افزایش مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب و عوامل اثر گذار بر این فزونی بوده می باشد، محقق در این فصل سعی بر آن خواهد داشت که به بررسی موانع مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب بپردازد؛ زیرا که امروزه با وقوع تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در جوامع و با در نظر داشتن رشد و توسعه سیاسی- اجتماعی، گسترش آموزش و پرورش و وسائل ارتباط جمعی، نحوه و میزان فعالیت زنان نیز متحول گشته می باشد و زمینه‌های لازم برای مشارکت سیاسی زنان در سطح توده و نخبه فراهم گردیده می باشد؛ لیکن هنوز موانع بسیاری در دستیابی زنان به موقعیت‌های سیاسی هست.

در زمینه مشارکت سیاسی، زنان نتوانسته‌اند به سقف نهایی برسند و احتمال رسیدن به آن نیز با در نظر گرفتن موانع موجود کم می‌باشد. یکی از اصطلاحات به کار برده شده در خصوص موانع و محدودیت‌های موجود بر سر راه مشارکت سیاسی زنان، اصطلاح “سقف شیشه ای” می‌باشد. مقصود از سقف شیشه‌ای موانع ایجاد شده بر پایه  عوامل و توجه‌هایی می باشد که از پیشرفت و ترقی زنان به پست‌های بالاتر در موقعیت‌های سیاسی جلوگیری می‌کند و سهم آنان را در زمینه مشارکت سیاسی کاهش می‌دهد. مشارکت سیاسی زنان نیز به معنی آگاهی از روند دارا بودن حقوق شهروندی و مشارکت عملی آنان در روند‌های اجرایی، نشانگر تکمیل زوایای حق مشارکت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی شان می باشد. در روند مشارکت سیاسی، دارندگان حقوق شهروندی در فرآیند تصمیم گیری و برنامه سازی ساختار حکومتی دخیل می‌شوند. مشارکت سیاسی، روندی عام و فراگیر می باشد و همگان را شامل می‌گردد و هر گونه اعمال تبعیض و تفاوت گذاری، مشارکت را از اساس دچار کاستی می‌کند. مشارکت نیازمند پیوند برابر و متساوی می باشد و وجود هر گونه برتری و فراتری نیمی از جامعه بر نیمی‌دیگر این برابری را زائل می‌کند.

در خصوص موانع مشارکت سیاسی زنان پس از انقلاب، همان طور که در کلیات پژوهش آمده می باشد، فرهنگ سیاسی (از نوع تبعی) خود مانعی بر سر راه زنان برای رسیدن به مشارکت رقابتی به شمار می آید؛ زیرا که فرهنگ سیاسی یا ایدئولوژی گروه حاکمه در ایران معاصر به طور کلی چندان تحت تأثیر گرایش‌های نوین قرار نگرفته و تحول نیافته و بیشتر ادامه فرهنگ پاتریمونیالیستی(پدرسالارانه)  قدیم می باشد(بشیریه،56:1388).

در فرهنگ سیاسی پاتریمونیالیستی قبل از انقلاب، هیچگاه به صورت نهادین و مستمر فضای دموکراتیک، کثرت گرا و متساهل در ایران شکل نگرفت. از طرفی ساختار سیاسی متصلب حاکم نه تنها- سطح ساختارها: این سطح شامل فرهنگ عمومی غیر عقلانی، دولتی بودن نظام اقتصادی و بی ثباتی نظام اجتماعی می باشد(سریع القلم،166:1389-165).

 

باید اضافه نمود که جامعه ایران معاصر در مرحله گذار از جامعه سنتی به جامعه متجدد قرار دارد. فرهنگ سیاسی ما نیز به تبعیت از این مرحله گذار میان دو شکل متضاد فرهنگ تبعی و فرهنگ مشارکتی به سر می‌برد. از این رو در

 مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب چالش‌ها و راه کارها

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مشارکت سیاسی زنان در ایران پس از انقلاب: چالش‌ها و راه کارها

]]>