آموزشی

مدیران، ارتباطات، اطلاعاتی، کنفرانس، شهروندان، الکترونیک، گرددکه، اصلاحات، مسله، کارکنان، غیرهمزمان، برمساله

و ارائه خدمات و اطلاعات به شهروندان، شرکای تجاری، کارکنان وسایر موسسات)) این روشها، زمینه بالقوای برای کمک به ایجاد رابطه ساده،روان و موثر بین دولت و موسسات دولتی با شهروندان و همچنین با ارائه اطلاعات و خدمات ارزان قیمت، فوری و فراگیر به کلیه گروه های تجاری استفاده کننده است.
بنابراین وظیفه دولت الکترونیکی ارائه اطلاعات و خدمات از طریق اینترنتON-LIN یا سایر وسایل دیجیتالی است.
چندی است که اصلاحات ساختار اداری در کشور آغاز شده است.هدف اصلی این اصلاحات بهبود در شیوه، روش و روند انجام امور اداری و کاهش بوروکراسی و تشریفات زائد ادری می باشد . این مشکلات و مسائل مدتهای مدیدی است که سازمان اداری و دولتی کشور را دچار تنش و آشفتگی کرده است و باعث شکایت و نارضایتی برون سازمانی و درون سازمانی شده است این مسائل در سازمانهای دولتی به خوبی باعث ایجاد مشکلات شده است.
بوروکراسی پیچیده، اهداف متداخل و بعضاً متضاد در این سازمان ها باعث عدم دسترسی به اهداف سازمانی شده و در نتیجه نارضایتی هایی بر اثر چنین به وجود آمده است.ازسوی دیگرانتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روز افزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد.آنان خواهان آن هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و آنان هرزمان که خواستند کارهای خود راانجام دهند، در صف ها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزان تری به دستشان برسد و موتردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارا ت در حال حاضر ((دولت الکترونیک))است.
ضرورت دولت الکترونیک از آن جا ناشی می شودکه باعث یکپارچگی و تغییر شکل در ارائه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان متوسط شاخص شده است.دولت الکترونیک در جهان 4267/0است این در حالی است که این شاخص در کشورمان3813/0 می رسد.در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می گیرد.شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص ملل متحد است. همچنین مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیر ساخت و پیشنیازهایی لازم برای توسعه فن آوری اطلاعات در ایران است.
لازم به ذکر است طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل ایران از نظر فن آوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه 107 را به خود اختصاص می دهد. نظر براین که روند اجرایی برنامه های اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است.واساساً بدون گذر از این مرحله، امکان مدیریت صحیح برنامه های توسعه اقتصادی توسط دولت وجود نخواهد داشت.
مقتضی است تا از طریق شناسایی موانع و چالش های استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده سازی آن، برنامه های اصلاح ساختاری نظام اداری کشور با سرعت بیشتری دنبال گردد.(انبری خلیل،1392).
35-2-2 موانع گسترش دولت الکترونیک
عوامل سازمانی و اداری
عوامل فرهنگی
کمبودمنابع
عدم احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک
عدم حمایت مدیران ارشد سازمان ها
ناتوانی در مرزبندی بین اطلاعات محرمانه و اطلاعاتی که باید در دسترسی شهروندان و بنگاه های اقتصادی قرار گیرد.
هزینه سنگین ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه های اطلاع رسانی و پایگاه های اطلاعاتی.
کمبود تخصص فنآوری اطلاعات در برخی کشورها(همان منبع).
36-2-2 ارتباطات سازمانی
مراد از ارتباطات در سیستم های اطلاعاتی این است که افراد مناسب و واجد صلاحیت اطلاعات درست را در زمان مناسب و با وسیله ارتباطی مناسب، ارسال یا دریافت کنند.اطلاعات که از طریق فراگرد ارتباطات در سازمان مبادله می شود باید دارای سه ویژگی خاص باشد:
بهنگام بودن
صحیح بودن
مرتبط بودن
به کار گیری (IT/IS ) در سازمان ها شکل کلی ساختار و در نتیجه مسیرهای ارتباطی را در سازمان تحت تاثیر قرار داده است.تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی می توانند اطلاعات را بی واسطه از گروه های عملیاتی به مدیران ارشد برسانند و همچنین تصمیمات و اطلاعات مدیران ارشد را نیز به سرعت به گروه های عملیاتی منتقل کنند.بدون به کارگیری(IT/IS) ساختار سازمانی همچون هرمی میگرددکه تمامی تصمیمات در راس آن اتخاذ می شود.با وارد شدن (IT/IS) به سازمان، اغلب مدیران میانی که نقش رابط بین مدیران ارشد و سطوح عملیاتی را دارند حذف می شوند و ساختار سازمان شکل حرف(T) وارونه را به خود می گیرد.
با نهادینه شدن (IT/IS) در سازمان ،اطلاعات به گونه ای پیوسته از هر سو جمع آوری شده و در سطوح سازمان جریان می یابد.(دکتر فرهنگی،دکترصفرزاده،خادمی،1391،ص 272-271).

نوشته ای دیگر :   افت تحصیلی معضل آموزش و پرورش !!

شکل شماره4-2-2 ساختارسازمانیIT/IS

شکل شماره5-2-2 ساختار سازمان پس از به کارگیری IT/IS

شکل شماره6-2-2 ساختار سازمانی پس از نهادینه شدنIT/Is

37-2-2 انواع تکنولوژی اطلاعات
گروهی از محققان در پژوهش خود دریافتندتکنولوژی اطلاعات این امکان رابرای مدیران فراهم می سازد که با پردازش سریع اطلاعات امکان کنترل و هماهنگی ساختارهای پیچیده تر را داشته باشند.علاوه بر این، تکنولوژی اطلاعات موجب می شود عملکردسازمان و مدیریت با انسجام و بازخور سریع صورت پذیرد.به طور کلی ارتباطات سازمانی در طول سال های اخیر تکنولوژی
اطلاعاتی تغییرات چشمگیری یافته است. تکنولوژی اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی موجب شده است:
انتقال پیام، سریع تر از شیوه های سنتی ارتباط سازمانی صورت بگیرد.
امکان ارتباط بین شرکت کنندگانی که از نظر جغرافیایی پراکنده هستند فراهم آید.
امکان ارتباط غیر همزمان افراد فراهم شود.
لذا(IT/IS)موجب تسهیل ارتباطات سازمانی می شود.امکانات و تجهیزاتی که از این طریق در دسترس مدیران و کارکنان قرار می گیرداین امکان را برای آنها فراهم می سازدکه به سرعت با دیگران ارتباط برقرار سازند. در گذشته برای برقراری ارتباط، حضور هر دو طرف در یک زمان واحد لازم بود، اما با به کارگیری(IT/IS)امکان برقراری ارتباط غیرهمزمان افراد نیزبه وجود آمده است.(دکترفرهنگی،دکترصفرزاده،خادمی،1391، ص،274-273).
جدول2-2-2 انواع فن آوری اطلاعاتی در سازمان و کاربردآنها
انواع تکنولوژی اطلاعات توصیف
پست الکترونیک(E-MAIL) یک کاربر،سندی را در کامپیوتر واردمی کندواز طریق کامپیوتر به کاربردیگر ارسال می کند.پیام ها ممکن است پاسخ داده شوند،بایگانی شوندویا پاک گردند.
پست صدا پیامهای صوتی ارسال میشوند.
دورنگار ازطریق تلفن و فن آوریهای کامپیوتر،تصاویرواسناد به جای دیگر منتقل می شوند.
کنفرانس رادیویی جلسات گروهی را بدون توجه به محدودیت مکانی افراددر هر زمان امکانپذیرمی سازدوامکان انتقال اطلاعات نوشته شده را به حاضران در جلسه می دهد.
کنفرانس تلویزیونی امکان شرکت افراد در دو جای مختلف یا چندجا را در جلسات تلویزیونی فراهم میکند.
کنفرانس کامپیوتری امکان شرکت افراد را به طور همزمان یا غیرهمزمان در کنفرانس های مربوط به موضوعات خاص فراهم می کند.

38-2-2 جهانی شدن
ریشه جهانی شدن به نیمه دوم قرن نوزدهم برمی گردد، موقعی که انگلستان رهبرمالی و تجاری دنیا بود.اما بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد سازمان ملل، پایه های آن بنا نهاده شد.با ورود به قرن بیستم تغییرات اقتصادی، سیاسی و تکنولوژی شدت بیشتری پیدا کرد و کم کم واژه جهانی شدن در ادبیات علمی وارد شد و اندیشمندان مختلفی در مورد آن به اظهار نظر پرداختند.
فوکویاما، درمورد جهانی شدن می گوید: ((ما وارد دوره زمانی بی سابقه ای شده ایم،چون تاریخی که در آن هستیم و آن را می شناسیم به پایان رسیده است.))
هانتیکنون هم به ظهور دنیای جدید با قوانین خاص خود اشاره می کند.
آنتونی کیدینگ، در این باره می گوید: ((جهانی شدن موضوعی است که از هیچ جا نیامده اما فراگیر شده است))
با توجه به تغییرات به وقوع پیوسته در دنیا، مک لوهان، مفهوم ((دهکده جهانی))را ارائه کرد.اما باید مفهوم جهانی شدن را در ابعاد آن پیگیری کرد تا به درک درست و صحیحی از آن برسیم چون جهانی شدن یک فرآیند چند جانبه است و یک بعدی نیست.جهانی شدن با توجه به رقابت شدیدی که بین دولت ها ایجاد می کند نقش دولت ها را از دولت های (رفاه)به دولتهای (رقابتی)تغییر می دهد به طوری که هزینه و کارآمدی، نقشی اساسی در این میان بازی می کند.
امروزه سازمان ها مانند ماهی ها در تنگ بلورین هستند.در این تعبیر مدیران در معرض قضاوت های شهروندان و کلیه انسان ها قرار دارندواین امر مسولیت آنها را فراتر از مرزهای کشورشان می برد و آنان را در مقابل نوع بشر مسول می سازد.(خانم دکتر عطاریان،1391،ص 84-83).

39-2-2 تاثیر فن آوری اطلاعات بر هزینه های سازمانی
فن آوری اطلاعات از چند جهت موجب کاهش هزینه های عملیاتی می گردد.اولاً ورود فن آوری اطلاعات نیاز سازمان را به نیروی انسانی کاهش می دهد.طوری که استفاده از ماشین های اتوماتیک و ربات ها حتی در بعضی موارد نیاز به نیروی انسانی را کاملا مرتفع می کند. ثانیاً، فناوری اطلاعات با ایجاد امکان دسترسی سریع به اطلاعات دقیق راجع به مواردی مانند سطح موجودی، باعث کاهش هزینه های عملیاتی می گردد.ثالثاً،موجب می گرددکه سطح ضایعات و زمان لازم برای تولید کاهش یافته و در نتیجه هزینه های مربوط نیز کاهش یابند.(چید ،1948،ص 112)

نوشته ای دیگر :   اتوماسیون، اطلاعاتی، پردازها، کارکنان، اسناد، .، کنفرانس،•، توضیحات، منعطف، مثالهای، رایانه

1-3-2 مقدمه
کار پژوهش، پس از انجام دادن مرحله مطالعه آغاز می شود.هر تحقیق وبررسی ضمن آنکه مبتنی بر تحقیقات قبلی است، به نوبه خود می تواند مقدمه ای برای مطالعات بعدی باشد.بررسی مطالعات و پژوهش های انجام گرفته مرتبط با موضوع تحقیق، جزء مهم ولاینفک هر پژوهش علمی می باشد.در مرحله مطالعه، محقق یافته های دیگران و یا به عبارتی سابقه و پیشینه مساله یا نتایج تحقیقات دیگران و نیز قضایای کلی و نظریه های مرتبط با مساله تحقیق را گردآوری می کند و در صورتی که پاسخ مساله خود را پیدا نکردمرحله پژوهش را آغاز می کند.
به طور کلی مطالعه ادبیات نظری و سوابق پژوهش مرتبط با مساله برای محقق دارای فواید ذیل است:
به این ترتیب نسبت به موضوع اشراف زیادتری پیدا می کند.و براطلاعات وی در زمینه موضوع مورد مطالعه افزوده می شود.طبعاً، این آگاهی باعث می گرددکه وی با دید بازتری مسله را ببیند، فضای نگرش به مسله را روشن تر نماید، و در نتیجه برمساله تسلط بیشتری پیدا کند و با اشراف برمساله و اطمینان از بدیع بودن آن کار پژوهش را آغاز نماید.به عبارتی پژوهشگردر بستری از آگاهی به کشف جدید و تولید علم خواهد پرداخت.
بر اساس آگاهی از معلومات به دست آمده اقدام دوباره کاری و تکرار نخواهد کرد؛یعنی وقت و توان و بودجه را صرف روشن کردن موضوعاتی که تا کنون روشن شده نخواهد نمود و به کاری جدید وابتکاری دست خواهد زد و علم جدید تولید خواهد کرد.
از روش کار دیگران آگاهی خواهد یافت و با مسائل و مشکلات مسیر تحقیق آشنا خواهدشد.واز مفاهیم و اصطلاحات مشابه و مربوط به تحقیقات دیگران استفاده خواهد نمود.این تجربه ها به محقق کمک می کندتا تحقیق خود را با چشم اندازی روشن تر و با کمترین هزینه و بیشترین بازده به انجام برساند.
مطالعه ادبیات وسوابق مسله به محقق کمک خواهد نمودتا متغیرهای مورد نظر در مطالعه را بهتر شناسایی کند و روابط علت و معلولی آنها را با توجه به تجارب گذشته در قالب مدل های نظری تبیین نمایدو بدین ترتیب مدل یا چارچوب نظری پژوهش خود را طراحی کند.
تجارب گذشته و شناسایی متغیرها و روابط آنها به محقق کمک میکند تا با استفاده از آنها و نیز تصوراتی که از واقعیت در ذهن او شکل می گیرد ،ساده تر بتواندفرضیه های تحقیق خود را تدوین نماید.
امکان بررسی و نقد کارهای دیگران و نیز گزاره های نظری مربوط به موضوع پژوهش را فراهم نموده، سبب می گرددکه پژوهشگر کاستی و نقص آنهاو نیز نظریه های علمی را مشخص نموده و از اقبال آن توجیهی قابل دفاع برای توسعه پژوهش و انجام تحقیق خود ارائه نماید.به عبارتی فلسفه پژوهش خود را تقویت نماید.(دکتر حافظ نیا،1389،ص 108-107-106).
لذا به منظور دستیابی به نکات فوق الذکر، ذیلابه تحقیقات و مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور که مرتبط با موضوع تحقیق هستند، اشاره می شود:
2-3-2 تحقیقات داخلی
باتوجه به محدودیت های زمانی، مکانی و مالی موجود، و با مراجعه و جستجو در سایت مرکز ملی اسناد ایران که جامع ترین مرجع علمی کشور است، وجستجو در سایت های اینترنتی، همچنین با مراجعه به مرکز پژوهش ها و کتابخانه های دانشگاه های تهران، کرمانشاه، اراک، ایلام وهمچنین دانشگاه های آزاد اسلامی علوم تحقیقات تهران، اراک، کرمانشاه، ایلام، نراق، ملایر تا کنون تحقیقات بسیار اندکی تحت عنوان(بررسی رابطه اتوماسیون اداری با بهبودعملکردکارکنان)
در مراجع علمی مذکور آمده و ثبت گردیده است. با این حال در خصوص تاثیر کاربرد فناوری اطلاعات بر جنبه های مختلف سازمان پژوهش های زیادی در داخل کشور صورت گرفته است.که مختصرا به گزیده ای از آنها پرداخته می شود.
پژوهش اول:
موضوع: بررسی مقاسیه عملکرد شرکت بوتان قبل و بعد از اجرای طرح اتوماسیون برای اخذ دانشنامه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی.
دانشجو:مهران حسن زاده،1384
بررسی مقایسه عملکرد

]]>