مدیران، اتوماسیون، سئوالات، مصاحبه، حقیقت، لیکرت، استانداری، . ، پیمایشی، میدانی، کرمانشاه، پژوهشگر

دانلود پایان نامه

خارج از کشور انجام شده است که یافته ها حاکی از آن است که محققین پروژه های فوق الذکر به نتایج کم و بیش مشابهی دست یافته اند، لذا تحقیق حاضر براساس شواهد و نتایج مأخوذه منطقی به نظر می رسد.

خلاصه فصل:
در فصل حاضر به مبانی نظری اتوماسیون اداری با لحاظ آن به عنوان یک سیستم توسعه یافته اطلاعاتی و ارتباطی اداری پرداخته شد . مجموع آنچه در این فصل مورد تاکید قرار گرفت نشانگر آن بود که سیستم اتوماسیون اداری بیش از آنکه یک سیستم مجزای سازمانی و متشکل از زیر برنامه های مجزا اداری باشد ، یک مفهوم فراگیر مرتبط با تحول سازمانی است که لازم است ارزیابی مجموعه کارکنان سازمان نسبت به آن به طور پیوسته مورد بررسی واقع شود.

فصل سوم
روش اجرایی تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری تحقیق
ابزارهای جمع آوری اطلاعات
روایی و پایایی تحقیق

3 – 1 مقدمه
هرگز نمی توان ادعا نمود و مطمئن بود که شناخت های بدست آمده حقیقت دارند زیرا زمینه شناخت مورد پژوهش نا محدود و آگاهی و روشهای ما برای کشف حقیقت محدود هستند . حال اگر فرض بر این باشد که هدف فعالیتهای پژوهشی حقیقت جویی است و پژوهشگران با صداقت به دنبال این هدف می باشند آنچه را که ایشان انجام می دهند و می یابند.می توان کوششی برای نزدیکی به حقیقت دانست ( رفیع پور ، ص 80: 1383)
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که جستجوی شناخت یا روش شناسی درست صورت پذیرد . « دکارت در این رابطه روش را راهی می داند که به منظور دستیابی به حقیقت در علوم باید پیمود » ( خاکی ، ص 194 – 193 : 1382).
اساس واقعی پژوهش علمی ، تبیین رابطه میان متغیر هاست . دو روش اصلی که برای تعیین روابط در اختیار است معمولاً از چند جهت با هم تفاوت دارند . یکی از این دو روش ، روش توصیفی است و شامل مجموعه روشهایی است که هدف از آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است . اجرای تحقیق توصیفی صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری می باشد( سرمد ، مرتضی ، ص 80 : 1380 )
تحقیق حاضر نوع تاثیر سیستم اتوماسیون را بر چهار متغیر متفاوت مورد بررسی قرار می دهد متغیر مزبور عبارتند از : صحت تصمیم گیری مدیران ، دقت در تصمیم گیری مدیران، بهنگام بودن ، اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران و متغیر مستقل در تحقیق حاضر سیستم اتوماسیون است .
3 – 2 روش تحقیق
روش های متعددی برای تحقیق بکار برده می شود و معمولاً محققان در خصوص تعریف مشخص از انواع روش های تحقیق ، اتفاق نظر نداشته و بر این اساس تقسیم بندی های متفاوتی از آن بعمل آمده است . لازم بذکر است این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علمی – مقایسه ای محسوب می‌شود.و روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی می باشد.
از نظر هدف می توان روش تحقیق را به روش های : تاریخی ، توصیفی و تجربی تقسیم بندی کرد همچنین تحقیق را از لحاظ ماهیت و روش به سه دسته کلی : بنیادی ، نظری و کاربردی تقسیم بندی می کنند .
ر وش های توصیفی مطالعه واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع است محقق به کشف عقاید ، افکار ، ادراکات و ترجیحات افراد از طریق این روش می پردازد. به عبارت دیگر محقق در این گونه تحقیقات سعی می کند « آنچه هست » را بدون دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهدو نتایج عینی از موقعیت بگیرد و هدف از استفاده از این روش توصیف ، ثبت و تحلیل و تفسیر شرایط موجود است . ( نادری و نراقی .ص 47 : 1364 به نقل از پایان نامه اقای ابراهیمی
چون هدف کلی تحقیق حاضر بررسی تصمیم گیری مدیران ( در کرمانشاه ) بود روش توصیفی – تحلیلی ، علّی پس از وقوع مورد توجه محقق قرار گرفت .
انجام تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را می توان به کتابخانه ای ، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد . در این تحقیق روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است ، لذا آن را می توان در زمره تحقیق های میدانی قرار داد .
در این نوع تحقیق به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود و بررسی های انجام شده بر اساس این روش در سازمانهای واقعی و توسط افراد واقعی صورت می پذیرد و متغیر ها در این روش دستکاری نمی شوند و در حالت طبیعی مورد بررسی قرار می گیرند و این از برتریهای روش تحقیق توصیفی در مطالعات سازمانی است .
یکی از مهمترین گرایشهای جدید در راستای شناخت بهتر پدیده ها ، دوری از تک علیتی (Uni – Causality ) است که خود به منزله طرد مکاتبی بسیار است . حال که هر پدیده چند یا چندین عامل دارد ، باید تمامی آنان را به حساب آورد . سهم هر یک را در پیدایی یا تغییر در معلول شناخت و رابطه متقابل آنان را با یکدیگر دید و سنجید . این مقدمه تحقیقات چند متغیره است که در نهایت لزوم فراهم سازی مدلهای علی را بی استثنا در همه پژوهشهای اجتماعی مطرح می سازد ( سارو خانی ، جلد دوم ، ص 447 : 1375)
در اجرای تحقیق ، مراحل زیر پیگری شده است :
1ـ تدوین چار چوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت های اینترنتی مرتبط .
2ـ تدوین فرضیه هایی با استفاده از مبانی نظری ، پیشینه تجربی تحقیق .
3ـ مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن ، سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق بوده است .
4ـ طراحی ابزار پرسشنامه با همکاری و راهنمایی اساتید محترم راهنما و مشاوران و سایر صاحبنظران و جمع آوری اطلاعات بر اساس چار چوب نظری و فرضیه های تحقیق .
5ـ نتایج بدست آمده و یافته های تحقیق با استفاده از دانش موجود و با راهنمایی استاد محترم راهنما و اساتید مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .
6ـ پیشنهاد هایی مبتنی بر نتایج تحقیق ارائه گردیده است .
3 – 3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق: باتوجه به بررسی تاثیر سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران فلذا قلمرو موضوعی تحقیق مورد نظر سیستم های اطلاعاتی می باشد
قلمرو مکانی تحقیق :این تحقیق شامل مجموعه مدیران ، معاونین ، مدیران امور های ستادی ، فرمانداری استانداری گیلان که ازسیستم اتوماسیون اداری استقرار یافته در مجموعه سازمان برخوردار هستند ، می باشد که تعداد آنها 35 نفر بوده و با توجه به محدود قابلیت دسترسی جامعه آماری ، جمع آوری اطلاعات به شیوه تمام شماری می باشد و کل جامعه آماری را شامل می شود .
قلمرو زمانی :قلمرو زمانی تحقیق در سال 91-90 می باشد.
3 – 4 نمونه و نمونه گیری
نمونه تحقیق حاضر از نوع غیر احتمالی و انتخابی است . قصد اساسی در این تحقیق ارزیابی اثرات استقرار سیستم اتوماسیون بر دسته ای از متغیر های دیگر است . با این اوصاف لازم است تنها آن دسته از مدیران سازمان به عنوان اعضای نمونه پذیرفته شوند که از چنین سیستمی بر خوردارند .
هر گاه مسائل عملی مانع از انتخاب نمونه احتمالی باشد ، می توان به طرق دیگری در پی نمونه ای معرف بر آمد . می توان در پی پاره گروهی بود که نماینده کل جمعیت است . در این صورت مشاهدات به این پاره گروه منحصر شده و نتیجه گیری از داده ها به کل جمعیت تعمیم داده می شود ( میلر ص 210 – 209 ، 1380)
بر آورد حجم نمونه
بر اساس قواعد بر آورد حجم نمونه ، بررسی آماری در نمونه گیری قضاوتی ( تعمدی) ( مولر و همکاران ، ص 405 ، 1387 ) و غیر احتمالی تمام توصیف و حجم نمونه برابر با حجم تعیینی پژوهشگر خواهدبود در تحقیق حاضر 30 تن از مدیران استانداری استان کرمانشاه از اتوماسیون اداری بهره مندند ، با تکمیل پرسشنامه تهیه شده پژوهشگر ، به ارزیابی سیستم اتوماسیون اداری بر متغیر های تعیین شده پرداختند .
3 – 5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیق حاضر عبارتند از : مصاحبه و پرسشنامه
مصاحبه
مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد استانداری و حوزه ستادی آن در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن . سئوالات مصاحبه در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق قرار داشته و منجر به طراحی پرسشنامه تحقیق شده است .

مطلب مرتبط با این موضوع :  اتوماسیون، مکانیزه، کرد.، مشتری، رحیمی،1387،، نژاد،، خودکار، (صفاری، خدمت، منبع،، جی،1386،، رستوم

پرسشنامه
پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی ، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون ، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد . در ساختن یک پرسشنامه باید به چهار جنبه توجه شود :
الف ) انتخاب موضوع سوالها
ب) محتوای سوال .
ج )جمله بندی پرسش ها.
د) انتخاب نوع سوال ( خاکی ، ص 242: 1382).
معرفی پرسشنامه
پرسشنامه تحقیق حاضر حاصل مصاحبه با تعدادی از مدیران و کارشناسان ارشد در خصوص ترکیب و شمای کلی پرسشنامه و نحوه طراحی آن و در قالب کلی فرضیه ها و سئوالات تحقیق قرار داشته و ، با استفاده از طیف لیکرت در « پرسشنامه ارزیابی نگرش » و به منظور ارزیابی نگرش مجموعه مدیران استانداری کرمانشاه بر سیستم اتوماسیون جامع و اثرات آن بر تصمیم گیری مدیران تهیه شده است .
منظور حصول اطمینان در خصوص ابزار تحقیق و بررسی صحت آن پرسشنامه در بین 7 نفر از مدیران بصورت آزمایشی توزیع و پس از رفع اشکالات آن ، پرسشنامه نهایی بر این اساس منطقی که لازم است ارزیابی های خود را در قالبی دقیق تر از یک ارزیابی صرفاً کلی در اختیار پژوهشگر قرار دهند ، طراحی شد .
به منظور ارزیابی اثر متغیر مستقل اتوماسیون اداری بر هر یک از متغیر های وابسته ،. نحوه امتیاز دهی به پرسشنامه هم از امیتاز 1 تا 5 بوده و با توجه به باز گشت 30 پرسشنامه ، از 35 پرسشنامه داده شده ، ارزیابی نهایی نیز در میان این30 پرسشنامه برگشتی انجام گرفته است.
چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه:
از بین مدلهای مشهور لیکرت، اوزگود، بوگاردوس، تریستون و گاتنم، از طیف لیکرت که کارآمدترین طیف ارزیابی نگرش در میان طیف های موجود است، استفاده شده است.
هدف این طیف اندازه گیری گرایش به یک موضوع بر اساس ارزشهای جامعه می باشد و کاربرد این طیف نیز در جهت بررسی گرایشها نسبت به مسئله سیاسی اجتماعی و اقتصادی می باشد که در سطح ترتیبی نیز مورد سنجش قرار دارد گویه ها در این طیف حداقل 15 تا 30گویه و بیشتر تدوین می شود. در تدوین گویه ها باید سعی شود از گویه های بی تفاوت ،بی ربط و ابهام آور جلو گیری شود تعداد گویه هائی که گرایش مخالف و موافق دارند باید تقریبا به یک اندازه باشد و نیز طیفی که به پاسخگو داده می شود معمولا از 5 قسمت تشکیل شده است (بسیارزیاد- زیاد – بسیارکم – کم – متوسط) که براساس هدف و روش تحقیق می توان کلمات گویه ها را عوض نمود.
در تدوین گویه ها باید دقت شود تا گویه های بی تفاوت و بی ربط و ابهام آور حذف گردند گویه مستقیما پس از تحقیقات مقدماتی پخش می شوند. پس بهتر است بعد از تدوین پرسشنامه مقدماتی حداقل با 30 نمونه گرفته شود تا بعد از بررسی کمی (روایی) و کیفی (اعتبار) آن گویه های ابهام انگیز حذف گردد.
در این روش نیز تعدادی گویه که نشان دهنده نحوه نگرش نسبت به رویدادی خاص هستند آماده می شود. این گویه هابا ترتیب اتفاقی در اختیار پاسخگو گذاشته می شود. در اینجا پاسخگو در خواست می شود که میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر گویه بر مبنای یک طیف بیان کنند. این طیف که معمولاً از پنج قسمت تشکیل شده است:
پاسخگویان گویه ها را بر مینای این طیف بررسی می نماید اما این طیف با اعداد مشخص نشده است تا بر روی پاسخگویان تاثیر نگذارند. لذا پس از بازگشت پرسشنامه ها از طرف پاسخگویان، طیف با اعداد شماره گذاری می شود. طرز شماره گذاری بطور دلخواه است یعنی در یک طیف پنج قسمتی می توان به کاملاً موافق نمره1 و کاملاً مخالف عدد 5 یا به جای عدد یک از صفر استفاده کرد. مجموع نمرات که پاسخگویان بدست می آورند بیانگر گرایش آنهاست. به همین دلیل این طیف را طیف مجموع نمرات نیز می نامند.
در مقیاس لیکرت حداقل تعداد پاسخگویان مورد نیاز بین 100 تا 120 نفر تخمین زده شده است. در این طیف فواصل بین درجات،یک اندازه پذیزفته شده است. مثلاً فاصله بین کاملاً موافق تا موافق به همان اندازه فاصله بین بی تفاوت تا موافق فرض شده است در صورتیکه عموماً این واقعیت ندارد مثلاً اگر شخص(A) به یک گویه پاسخ بی تفاوت،شخصB موافق و شخصC کاملاً موافق پاسخ دهد. تفاوت گرایش C,B به همان اندازه تفاوت گرایش B,A نیست.
بطور کلی طیف لیکرت نسبت به طیف های قبلی دارای مزایای زیادی است چون نه به تعداد زیادی گویه نیاز دارد نه به قضاوت داوران و در عین حال نتایج حاصله از دقت و اعتبار بیشتری بر خوردار است. لذا این طیف برای بسیاری از تحقیقات میدانی وسیع، در علوم اجتماعی و خصوصاً جامعه شناسی کاربرد دارد و می توان بوسیله آن انواع مسائل (گرایش های سیاسی، مذهبی، نژادی، شغلی و…..) را سنجید.
روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )
در هر تحقیق علمی به روش تجربی ، وسیله اندازه گیری باید روا و پایا باشد .
روایی / اعتبار
روایی از واژه ((روا )) به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است . مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیریهای ناکافی و نا مناسب می تواند هر

مطلب مرتبط با این موضوع :  تعدادنامه، ، sig، وجودارد، بهنگام، صادره، ساعات، آلفای، کرونباخ، باتوجّه، گیری:باتوجّه، 0.05