آموزشی

متغییر، ((استفاده، اتوماسیون، کرونباخ، ارکان، اداری))، آلفای، قرعه، اداری))،، تلفن، شانس، منبع،

کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحلیل پایایی برای ماده های ((استفاده از اتوماسیون اداری))، ((استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری))، ((استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری))، ((استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری)) و ((بهبود عملکرد کارکنان)) در زیر گزارش داده شده است.
1 – آلفای کرونباخ متغییر ((استفاده از اتوماسیون اداری)) برابر است با 90/0 که نشان دهنده ثبات و پایایی بسیار بالا در این متغییر است.
2 – آلفای کرونباخ متغییر ((استفاده از اینترنت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری)) برابر است با 65/0 که نشان دهنده پایایی بالا و قابل قبول در این متغییر است.
3 – آلفای کرونباخ متغییر ((استفاده از اینترانت به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری)) برابر است با 93/0 که نشان دهنده پایایی و ثبات بسیار بالا در این متغییر می باشد.
4 – آلفای کرونباخ متغییر ((استفاده از تلفن داخلی به عنوان یکی از ارکان اتوماسیون اداری)) برابر است با 88/0 که نشان دهنده ثبات و پایایی بسیار بالا در این متغییر است.
5 – آلفای کرونباخ متغییر ((بهبود عملکرد کارکنان)) برابر است با 91/0 که نشان دهنده پایایی بسیار بالا در این متغییر است.
در مجموع اعتبار تمامی مولفه های پرسشنامه در سطح بالا و قابل قبول می باشد و نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه است.
11-3 شاخص های پرسش نامه
جدول(2-3)شاخصهای فرضیه اصلی جدول(3-3) شاخص های فرضیه فرعی اول
شاخص های اجرای اتومایسیون شاخص های اینترنت
انگیزه سهولت امور
عملکرد بهبودعملکرد
رضایت شغلی سرعت
کاهش هزینه ها رضایت شغلی
سهولت در انجام امور انگیزه
سطح کیفی خدمات ارائه شده سطح دانش و سواد کارکنان
سطح دانش و معلومات کاهش هزینه ها
بهره وری
طبقه بندی اطلاعات
دقت و کیفیت تصمیم گیری
هدف های فردی و سازمانی
سرعت در انجام امور
عملکرد
پاسخگویی به ارباب رجوع
کاهش تعارض
انعطاف پذیری
رشدوگسترش فرهنگ و ارزشهای اسلامی
جدول(4-3)شاخص های فرضیه فرعی دوم جدول(5-3)شاخص های فرضیه فرعی سوم
شاخص های فرضیه فرعی دوم شاخص های فرضیه فرعی سوم
شاخص های اینترانت شاخص های تلفن داخلی
کاهش هزینه ها پیگیری مکاتبات اداری
سطح دانش کارکنان سرعت
انگیزه بهره وری و کارآیی
بهبود عملکرد رضایت شغلی
انگیزه بهبود عملکرد
سطح کیفی خدمات ارائه شده کاهش هزینه ها
سرعت سهولت در انجام امور

نوشته ای دیگر :   اتوماسیون، مدیران، .، سازمانهای، سازمانها، استانداری، ستادی، بهنگام، ؟، استراتژیک، چشم،

12-3 جامعه آماری
جامعه آماری، عبارت است ازکلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص (جهانی، منطقه ای، محلی و مکانی)دارای یک یا چند صفت مشترک باشند. (حافظ نیا، محمدرضا،1389 ، ص143).
جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان سازمان کمیته امداد امام خمینی(ره)استان ایلام می باشد.
13-3 روش نمونه گیری
1-13-3 نمونه های احتمالی
در این نمونه ها که به نمونه های اتفاقی و نیز تصادفی مشهورنداصل شانس برابر برای انتخاب افراد جامعه جهت عضویت در نمونه رعایت می گردد.نتایج این نمونه ها قابلیت تعمیم به کل جامعه مورد نظر را دارد؛ بنابراین دارای ارزش و اعتبار علمی است.(همان منبع، ص 146)
2-13-3 نمونه های احتمالی ساده
از این نمونه ها معمولا در تحقیقات توصیفی زمینه یاب، همبستگی، علی و تجربی استفاده می شود و به سادگی قابل انجام است.این نمونه بر اساس این اصل انتخاب می شودکه کلیه افراد جامعه مورد مطالعه با هم مشابهت دارندو متجانس یا در واقع یکدست هستند؛از این رو، محقق می تواندپس از تعیین تعداد و حجم نمونه خود، اقدام به گزینش آنها بنماید.برای انتخاب افراد نمونه از جامعه سه روش وجود دارد که محقق می تواندبه دلخواه یکی را انتخاب کند: استفاده از قرعه کشی، استفاده از جدول اعداد تصادفی و استفاده از روش منظم یا سیستماتیک.(همان منبع،ص 147).

3-13-3 استفاده از روش قرعه کشی
در این روش محقق به هر یک از افراد جامعه یک کد یا شماره مخصوص می دهد.سپس از مهره ها یا پلاک های شماره دار استفاده می کند و در صورت نبود آن، شماره هر یک از آنها را در داخل کیسه یا ظرفی می ریزد و به هم می زند.سپس مهره ها را یکی یکی خارج کرده، شماره آنها را یادداشت می نماید و این کار را آنقدر ادامه می دهدتا به تعداد حجم نمونه شماره برگزیند.آنگاه که تعداد افراد نمونه کامل شد، کار قرعه کشی به پایان رسیده،مطابق لیست، افراد نمونه خود را شناسایی می کند.(همان منبع، ص 147).
در این تحقیق با توجه به این که افراد جامعه آماری جهت عضویت در نمونه از شانس مساوی برخوردار هستند.وپژوهش برحسب هدف کاربردی و شیوه گردآوری داده ها میدانی محسوب می شوداز روش نمونه گیری احتمالی ساده استفاده شده است.و سپس ازروش قرعه کشی برای انتخاب شعبه های سازمان و نمونه افراد استفاده گردیده است.
14-3 مراحل تفصیلی تحقیق
محقق گام های عملی زیر را در انجام این تحقیق پیموده است:
شکل گیری پرسش آغازین در ذهن محقق.
انجام مطالعات اکتشافی(خواندن متون نظری مرتبط با موضوع تحقیق) بیان مساله با استناد به اطلاعات بدست آمده از گام اول.
بیان گزاره های مساله (هدف/فرضیه/سوالات).
مشخص کردن متغیرها و مقیاس سنجش آنها.
طرح چارچوب نظری تحقیق.
جمع آوری ادبیات و پیشینه تحقیق از طریق انجام مطالعات کتابخانه ای وجستجوی اینترنتی.
انتخاب روش تحقیق با عنایت به هدف و ماهیت موضوع پژوهش.
تعیین ابزار اندازه گیری و طراحی آن.
مشخص کردن جامعه آماری مورد بررسی و نمونه.
توزیع حضوری پرسش نامه ها.
جمع آوری داده ها.
انتخاب آزمون آماری متناسب با روش تحقیق با همکاری و مساعدت اساتید گروه.
تنظیم و خلاصه کردن داده ها با نرم افزار (اس، پی، اس، اس).
تحلیل داده ها و نتیجه گیری.
تدوین گزارش نهایی و ارائه پیشنهادها.

نوشته ای دیگر :   بهره¬وری، اثربخشی، اتوماسیون، ستاده، اقتصادی،، کار،، ندارد.اهداف، می¬گردد.، معیاری، فورد، گودوین، سازمان¬ها

جدول(6-3) فرآیند تحقیق
مرحله اول: پرسش آغازی
مرحله دوم: مطالعات اکتشافی
مرحله سوم: طرح نظری مساله تحقیق
مرحله چهارم: ساختن مدل تحلیلی
مرحله پنجم: جمع آوری داده ها
مرحله ششم: تحلیل اطلاعات
مرحله هفتم: نتیجه گیری

]]>