فرآوانی، سوم:، مآخذ منابع، فارسی…………………………………………………………………………………………………………..162 منابع، انگلیسی………………………………………………………………………………………………………167 عنوان، انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………165 چکیده، شغلی………………………………………………………………………………………………….122 8-4سابقه، انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….168 ، تاهل…………………………………………………………………………………………………..121 7-4وضعیت، تحقیق……………………………………………………142 4-5پیشنهادهایی، فرضیه………………………………………………………………………………….135 3-5پیشنهادهایی، برمبنای

ش باعملکرد…………………………………………………………………55
7-2-2ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………………56
8-2-2بهره وری………………………………………………………………………………………………………56
9-2-2کارآیی………………………………………………………………………………………………………….56
10-2-2اثربخشی……………………………………………………………………………………………………..56
11-2-2ارتباطات……………………………………………………………………………………………………..58
12-2-2فراگردارتباطات…………………………………………………………………………………………….58
13-2-2دبیرخانه………………………………………………………………………………………………………59
14-2-2انواع سیستم های دبیرخانه………………………………………………………………………………60
15-2-2نامه های اداری…………………………………………………………………………………………….62
16-2-2انواع نامه های اداری ازنظر علوم رفتاری…………………………………………………………..62
17-2-2تحویل پرونده هابه مقامات مافوق……………………………………………………………………63
18-2-2کنترل نامه هااز نظرتایپ…………………………………………………………………………………63
19-2-2کنترل دفتراندیکاتور………………………………………………………………………………………64
20-2-2رضایت……………………………………………………………………………………………………….64
21-2-2ارگونومی درمکانیزاسیون اداری……………………………………………………………………….65
22-2-2صحت…………………………………………………………………………………………………………66
23-2-2اقتصادی بودن………………………………………………………………………………………………66
24-2-2دقت……………………………………………………………………………………………………………66
25-2-2سرعت………………………………………………………………………………………………………..66
26-2-2سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………66
27-2-2همکاران………………………………………………………………………………………………………67
28-2-2مهارت………………………………………………………………………………………………………..67
29-2-2سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………..67
30-2-2سیستم کارکنان دانشی……………………………………………………………………………………67
31-2-2تعریف واژه هاواصلاحات دقیق………………………………………………………………………68
32-2-2دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………..70
33-2-2اهداف دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………71
34-2-2دولت الکترونیک وامکان سنجی استقرارآن درایران……………………………………………..72
35-2-2موانع گسترش دولت الکترونیک………………………………………………………………………74
36-2-2ارتباطات سازمانی…………………………………………………………………………………………74
37-2-2انواع تکنولوژی اطلاعات……………………………………………………………………………….76
38-2-2جهانی شدن…………………………………………………………………………………………………78
39-2-2تاثیرفن آوری اطلاعات برهزینه های سازمانی…………………………………………………….79
بخش سوم: پیشینه تحقیق
1-4-2مقدمه……………………………………………………………………………………………………………81
2-4-2تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………..82
3-4-2تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….91
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
1-3مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….98
2-3تحقیق از نوع هدف…………………………………………………………………………………………….99
3-3تحقیق از نوع روش…………………………………………………………………………………………..100
4-3تحقیق ازنظر افق زمانی………………………………………………………………………………………102
5-3واحدتجزیه وتحلیل…………………………………………………………………………………………..102
6-3روش و ابزارجمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………..102
7-3نحوه امتیازبندی پرسش نامه………………………………………………………………………………..105
8-3روش های غیرمستقیم درجمع آوری اطلاعات………………………………………………………..106
9-3روایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………….106
10-3پایایی ابزارسنجش…………………………………………………………………………………………..108
11-3شاخص های پرسش نامه………………………………………………………………………………….110
12-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………….112
13-3روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………112
14-3مراحل تفصیلی تحقیق……………………………………………………………………………………..113
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
1-4مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..116
2-4تجزیه وتحلیل داده ها………………………………………………………………………………………..117
3-4انواع تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………….117
4-4جنسیت……………………………………………………………………………………………………………119
5-4میزان تحصیلات ……………………………………………………………………………………………….120
6-4وضعیت تاهل…………………………………………………………………………………………………..121
7-4وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………….122
8-4سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………123
9-4تحلیل های استنباطی………………………………………………………………………………………….127

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
1-5مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..134
2-5نتیجه گیری برمبنای فرضیه………………………………………………………………………………….135
3-5پیشنهادهایی مبتنی بر فرضیه هاویافته های تحقیق……………………………………………………142
4-5پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده……………………………………………………………………..147
پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………..148
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………..162
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………165
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………167
عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….168

فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول(1-1)زمانبندی مراحل انجام تحقیق…………………………………………………………………….14
جدول(2-1)انواع شبکه ها…………………………………………………………………………………………16
جدول(1-1-2)کاربردهای فن آوری اطلاعات در سازمان……………………………………………….29
جدول(2-2-2)انواع فن آوری اطلاعات در سازمان………………………………………………………..77
جدول(1-3)نحوه امتیازبندی، گزینه های پرسش نامه…………………………………………………….105
جدول(2-3)شاخص های فرضیه اصلی………………………………………………………………………110
جدول(3-3)شاخص های فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………110
جدول(4-3)شاخص های فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………..111
جدول(5-3)شاخص های فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………….111
جدول(6-3)فرآیندتحقیق…………………………………………………………………………………………114
جدول(1-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب جنسیت…………………………………………….119
جدول(2-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب میزان تحصیلات…………………………………120
جدول(3-4)توزیع فرآوانی اعضای نمونه برحسب وضعیت تاهل……………………………………121
جدول(4-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری بر حسب وضعیت شغلی…………………………122
جدول(5-4)توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب سابقه خدمت……………………………123
جدول(6-4)فراوانی و درصد فراوانی پاسخگویان………………………………………………………..125
جدول(7-4)ماتریس همبستگی متغیراتومایسیون اداری بابهبودعملکرد………………………………127
جدول(8-4)خلاصه رگرسیون بهبودعملکردروی اتومایسیون اداری…………………………………128
جدول(9-4)ماتریس همبستگی متغیراینترنت

]]>