مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندي علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار …

کیفیت
ارزش ویژه برند

۷۹۳/۰

۰۰۰/۰

وجود دارد

بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از ۰۵/۰ می باشد فرض Hرد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز ۷۹۳/۰ می باشد.
فرضیه دوازدهم : وفاداری برند با ارزش ویژه برند رابطه معنی دار دارد

نام متغیر ضریب همبستگی عدد معنی دار(Sig) رابطه معنی دار
وفاداری
ارزش ویژه برند
۴۶۱/۰ ۰۰۰/۰ وجود دارد

بر اساس این خروجی از آنجایی که sig کمتر از ۰۵/۰ می باشد فرض Hرد می شود و بین این دو متغیر همبستگی وجود دارد. ضریب همبستگی نیز ۴۶۱/۰ می باشد.
همان طور که مشاهده شد بین تمامی متغیرهای موجود در مدل همبستگی معناداری وجود دارد. لذا در ادامه برای تعیین میزان اثر هریک از متغیرها بر روی متغیرهای دیگر از روش تحلیل مسیر( مدل معادلات ساختاری) استفاده می شود . برای انجام تحلیل مسیر از نرم افزار LISREL استفاده شده است. خروجی های این نرم افزار در سه قسمت زیر به ترتیب ارائه می شود.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

۴-۳-۲٫ تحلیل عاملی

معمولا در تحقیقات به دلایل مختلفی با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایجی علمی تر و در عین حال عملیاتی تر، پژوهشگران به دنبال کاهش حجم متغیرها و تشکیل ساختار جدیدی برای آنها می باشند و بدین منظور از تحلیل عاملی استفاده می کنند. در واقع تحلیل عاملی یک روش آماری عمومی است که به منظور دستیابی به مجموعه کوچکی از متغیرهای مشاهده نشده که به آنها متغیرهای نهفته یا عامل نیز می گویند، از کوواریانس بین مجموعه ای وسیع تر از متغیرهای مشاهده شده که آن را متغیرهای آشکار نیز می نامند مورد استفاده قرار می گیرد. تحیل عاملی همچنین به منظور سنجش اعتماد یا پایایی و اعتبار یا روایی مقیاس های اندازه گیری مورد استفاده قرار می گیرد (کلانتری، ۱۳۸۸)
به منظور تست مدل، روش تحلیل عاملی تائیدی یا مرتبه دوم بکار گرفته شد. لذا به منظور تست مدل پیشنهادی حاصل از مطالعه ادبیات موضوع، فرضیات زیر تدوین گردید:

نوشته ای دیگر :   منابع مقالات علمی :بررسي رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت 5

  1. نظرات مثبت خانواده درباره یک برند با آگاهی از برند رابطه معنی دار دارد
  2. نظرات مثبت خانواده درباره یک برند با تداعی برند رابطه معنی دار دارد
  3. نظرات مثبت خانواده درباره یک برند با کیفیت درک شده رابطه معنی دار دارد