مقالات و پایان نامه های سری دوازدهم

دسته بندي علمی – پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار خدمات اینترنت …

ضریب چولگی و کشیدگی متغیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی به ترتیب ۰۹/۰ و ۰۰۸/۱- می باشد که بیانگر چولگی راست و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( ۲ و ۲- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.
 

نمودار ۴-۹ : مقایسۀ توزیع نمونه گیری متغیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیکی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای

– آگاهی
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب ۰۴/۰- و ۲۹/۰ – می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( ۲ و ۲- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.
 

نمودار ۴-۱۰ : مقایسۀ توزیع نمونه گیری متغیر آگاهی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای

– تداعی
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب ۱۳۱/۱- و ۸۸/۰- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( ۲ و ۲- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.
 

نمودار ۴-۱۱: مقایسۀ توزیع نمونه گیری متغیر تداعی با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای

– کیفیت
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب ۱۲۸/۰- و ۷۸۵/۰- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( ۲ و ۲- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.
 

نوشته ای دیگر :   دسته بندي علمی - پژوهشی : عوامل موثر بر ارزش ویژه برند با توجه به نظرمصرف کننده در بازار ...

نمودار ۴-۱۲: مقایسۀ توزیع نمونه گیری متغیر کیفیت با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای

– وفاداری
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب ۰۸۵/۰- و ۷۸۱/۰- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( ۲ و ۲- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.
 

نمودار ۴-۱۳: مقایسۀ توزیع نمونه گیری متغیر وفاداری با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای

– ارزش ویژه برند:
ضریب چولگی و کشیدگی متغیر آگاهی به ترتیب ۲۳۷/۰- و ۶۱۶/۰- می باشد که بیانگر چولگی چپ و پراکندگی بیشتر متغیر نسبت به نرمال می باشد. به طور کل اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه ی( ۲ و ۲- ) باشند داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده ی فوق نیز صادق است.
 

نمودار۴-۱۴: مقایسۀ توزیع نمونه گیری متغیر ارزش ویژه با منحنی توزیع نرمال و نمودار جعبه ای

۴-۳٫ آمار استنباطی
در این مرحله از تحقیق ، محقق با استفاده از مقادیر نمونه آماره ها را محاسبه می کند .سپس به کمک تخمین و آزمون فرض آماری ، آماره ها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود.
۴-۳-۱٫ آزمون همبستگی پیرسون
ابتدا لازم است تا فرض همبستگی معنادار میان دو متغیر ثابت شود و سپس در صورت داشتن همبستگی معنادار، از تحلیل مسیر( مدل معادلات ساختاری ) برای شناسایی میزان اثر یک متغیر بر روی متغیرهای دیگر استفاده می شود.
فرضیه اول: نظرات مثبت خانواده درباره یک برند با آگاهی برند رابطه معنی دار دارد

نوشته ای دیگر :   علمی :شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

نام متغیر ضریب همبستگی عدد معنی دار(Sig) رابطه معنی دار