دسته‌بندی نشده

عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان – دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

 

امکانات نوغانداری فراوانی درصد فراوانی
بلی 117 6/67
خیر 56 4/32
جمع 173 100

 

4

پذیرش نوغانداری و کوتاهی زمان یک دوره پرورش دارای ارتباط متقابل نمی‌باشند.            0= X2   : H

پذیرش نوغانداری و کوتاهی زمان یک دوره پرورش دارای ارتباط متقابل می‌باشند.             0<X2   : H1

 

براساس نتایج جدول 4- 47  و با در نظر داشتن اینکه سطح معنی‌داری بدست آمده کوچکتر از سطح خطای  05/0 = α می باشد، با اطمینان 95 درصد فرض H رد می‌گردد. به عبارت دیگر پذیرش نوغانداری و علت های عدم شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری دارای ارتباط متقابل می‌باشند.

 

 

4- 3- 3- 10- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به بازسازی تلمبار

پذیرش نوغانداری و تمایل به بازسازی تلمبار دارای ارتباط متقابل نمی‌باشند.                    0= X2   : H

پذیرش نوغانداری و تمایل به بازسازی تلمبار دارای ارتباط متقابل می‌باشند.                      0< X2  : H1

 

همانطور که در جدول 4- 47 مشاهده می‌گردد سطح معنی‌داری بدست آمده کوچکتر از سطح خطای      05/0 = α می باشد، پس با اطمینان 95 درصد فرض H رد می‌گردد. به عبارت دیگر پذیرش نوغانداری و تمایل به بازسازی تلمبار ، دارای ارتباط متقابل می‌باشند.

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>

نوشته ای دیگر :   پایان نامه کارشناسی ارشد : مسئولیت مدنی سر دفتران اسناد رسمی نسبت به درج شروط باطل و مبطل در اسناد رسمی در تطبیق با حقوق فرانسه