عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان – دانلود پایان نامه ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

– 3- 3- 11- همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت خود و  اعضای خانواده در کلاس‌های آموزش نوغانداری

پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی دارای ارتباط متقابل نمی‌باشند. 0= X2: H0 پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت در کلاس‌های آموزشی دارای ارتباط متقابل می‌باشند.           0< X2: H1

 

براساس نتایج جدول 4- 47  و با در نظر داشتن اینکه سطح معنی‌داری بدست آمده کوچکتر از سطح خطای 05/0 = α می باشد، با اطمینان 95 درصد فرض H0 رد می‌گردد. به عبارت دیگر پذیرش نوغانداری و تمایل افراد و اعضای خانواده آنان به شرکت در کلاس‌های آموزش نوغانداری دارای ارتباط متقابل می‌باشند.

 

4- 3- 3-12 – همبستگی بین پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت خود واعضای خانواده در کلاس‌های آموزشی مرتبط با فعالیتهای نوغانداری

پذیرش نوغانداری و تمایل به شرکت درکلاس‌های مرتبط با نوغانداری                                   0=X2: H0

 

 

 

 

 

4- 47- آماره  X2

متغیرX2p
منطقه مورد فعالیت**165/27000/0
جنسیت925/0336/0
تحصیلات**025/35000/0

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>