پایان نامه های سری پانزدهم

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

Inskeep, E. (1991). Tourism Planning: An integrated and sustainable development approach. New York: Van Nostrand.
Jafari, J. (2000). Encyclopedia of Tourism. London: Routledge.
Jarvela, P., Loikkanen, J., Tinnila, M., & Tuunainen, K. V. (1999). Business models for electronic commerce in the travel services. Information Technology and Tourism, 185-196.
Joo, J. (2002). A business model and its development strategies for electronic tourism markets. Information Systems Management, 58-69.
Klein, S. (2006, March 20-21). ICT driven transformation and growth in the tourism industry – a business model perspective. Vienna.
Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (1999). Marketing for hospitality and tourism (۲nd ed.). Prentice-Hall.
Kozak, M., & Baloglu, S. (2011). Managing and marketing tourist destinations: startegies to gain a competitive edg. New York: Routledge.
Krueger, C. C., Beek, K. v., & Swatman, P. M. (2004). New And Emerging Business Models For Online News: A Survey Of 10 European Countries . ۱۷th Bled eCommerce Conference . Bled.
Less, H., Kew, F., Bramham, P., Spink, J., Copenerhurst, J., & Henry, I. (2002). Understanding Leisure. UK: Nelson Thomes Ltd.
Linder, J., & Cantrell, S. (2000). Changing Business models: Surveying the Landscape. Accenture Institute for Strategic Change.
Livi, E. (2008). Information technology and new business models in the tourism industry. ۸th global conference on business and economics. Florence.
Long, W. L., & Harisson-Walker, L. (2003). Toward an objective-based typology of ebusiness models. Businees Horizons, 17-26.
Magretta, J. (2002). Why business modela matter. Harvard Business Review, 3-8.
Mill, R. C., & Morrison, A. M. (2002). The Tourism System. Kendall Hunt .
Moschella, D. (2002). Some IT Terms Really Are Greek. Computerworld, 25.
Mowforth, M., & Munt, I. (2009). Tourism and sustainability. Abingdon: Routledge.
Nath, B. (1999). Environmental Management in Practice: Compartments, stressors and sectors. New York: Routledge.
Ng, E. (2005). An empirical framework developed for selecting B2B e-business models: the case of Austrailian agribusiness firms. Journal of Business & Industerial Marketing, 218-225.
Nickson, D. (2007). Human resource management for the tourism and hospitality industry. Burlington: Elsevier.
Osterwalder, A. (2004). The business model ontology a proposition in a design science approach. Unpublished PhD Dissertation. Universite de Lausanne.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2002). An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business. ۱۵th Bled Electronic Commerce Conference. Bled, Slovenia.
Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2004). An Ontology for e-Business Models. In W. L. Currie, Value Creation from e-Business Models (pp. 65-97). Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
Pateli, A. G., & Giaglis, G. M. (2003). A Framework for Understanding and ANalysing eBusiness Models. ۱۶th Bled eCommerce Conference eTransformation, (pp. 330-348). Bled, Slovenia.
Pearce, L. P. (2005). Tourist Behaviour: Themes and Conceptual Schemes. UK: Channel View.
Petrovic, O., Kittl, C., & Teksten, R. D. (2001). Developing Business Models for eBusiness. Inteerrnational Conferencee on Electronic Commerece 2001. Vienna.
Pike, S. (2004). DESTINATION MARKETING ORGANISATIONS. (S. J. Page, Ed.) Elsevier Ltd.
Ping, Y. (2010). A Study on Innovations of E-business Models for Chinese Tourism Industry. Information Technology and Applications (IFITA), 2010 International Forum on, (pp. 413-416). Kunming.
Porter, M. E. (2001). Strategy and the Internet. Harvard Business Review, 63-78.
Rappa, M. (2004). The utility business model and the future of computing services. IBM SYSTEMS JOURNAL, 43(1), 32-42.
Rappa, M. (2001). Business models on the Web. Retrieved September 12, 2010, from Managing the digital enterprise : http://digitalenterprise.org/models/models.html
Ritchie, J., & Crouch, G. (2003). The Competitive Destination: a sustainable tourism perspective. Cambridge: CABI Publishing.
Sethi, P. (1999). Handbook of sustainable tourism. India: Anmol.
Sharpley, R., & Telfer, D. J. (2008). Tourism and development in the developing world. Abingdon: Routledge.
Shubar , A., & Lechner, U. (2004). The Public WLAN Market and its Business Models – An empirical study. ۱۷th Bled eCommerce Conference eglobal. Bled.
Sigala, M. (2007, March 05). Web 2.0 in the tourism industry: a new tourism generation and new e-business modes. Retrieved Augost 04, 2011, from Travel Daily News: http://www.traveldailynews.com/makeof.asp?sstr=Web%202.0&central_id=1439&permanent_id=31
Smith, S. (1994). The tourism product. Annals of Tourism Research, 582-595.
Stähler, P. (2001, September 30). Business Models as an Unit of Analysis for Strategizing. Retrieved September 12, 2010, from Business models innovations: http://www.staehler.info/english/definitions.htm
Stone, D. L. (2007). The status of theory and research in human resource management: Where have we been and where should we go from here? Human Resource Management Review, 93–۹۵٫
Theobald, F. W. (2005). Global Tourism. 3rd edition. USA: Elsevier.
Timmers, P. (1998). Business Models for Electronic Markets. Electronic Markets, 8(2), 3-8.
Tosun, C. (1998). Roots of unsustainable tourism development at the local level : the case of Urgup in Turkey. Tourism Management, 595-610.
Tosun, C. (2001). Challenges of sustainable tourism development in the developing world: the case of Turkey. Tourism Management, 289-303.

نوشته ای دیگر :   سامانه پژوهشی - بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۱۰