پایان نامه های سری پانزدهم

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- قسمت ۵۷

با توجه به محدودیت‌های ذکر شده، پیشنهاد می‌شود مطالعات آینده‌ی حوزه کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری به موضوعات زیر بپردازند:
هستی‌شناسی مدل‌ کسب‌وکار الکترونیکی در هریک از بخش‌های درگیر در صنعت گردشگری (مانند، بخش اقامتی، بخش پذیرایی، بخش حمل و نقل هوایی و. . . )؛
انجام مطالعات اکتشافی در جهت شناسایی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری که هنوز در ادبیات گزارش نشده‌اند؛
طراحی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی جدید مطابق با ویژگی‌‌ها و نیازهای صنعت گردشگری، اجرای عملی آن‌ها‌ و نشر دست‌آوردها.
منابع و مأخذها

منابع فارسی

آذر, ع.، و مؤمنی، م. (۱۳۸۴). آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد دوم؛ تحلیل آماری). تهران: سمت.
اسمیت، م.، ثورب، ر.، و لو، ا. (۱۳۸۴). درآمدی بر تحقیق مدیریت. (س. م. ایزدی، مترجم) تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی.
اعرابی، س.، و فیاضی، م. (۱۳۸۹). استراتژی پژوهش کیفی در مدیریت. فصلنامه راهبرد، ۲۲۵-۲۴۱٫
بازرگان، ع. (۱۳۸۷). مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته (رویکردهای متداول در علوم رفتاری). تهران: دیدار.
بوهالیس، د. (۱۳۸۵). گردشگری الکترونیکی: فناوری اطلاعات برای مدیریت راهبردی گردشگری. (ت. گ. شادمهر، مترجم) تهران: پندارپارس.
بوهالیس، د. (۲۰۰۳). گردشگری الکترونیکی: فناوری اطلاعات برای مدیریت راهبردی گردشگری. (ت. گ. شادمهر، مترجم) تهران: پندارپارس.
حاجی حیدری، ن. (۱۳۸۹). ارائه روش شناسی تغییر و به روز رسانی مدل کسب‌ و کار متاثر از تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات. رساله دکتری. دانشگاه تهران.
حنفی‌زاده، پ.، و رضائی، م. (۱۳۸۶). تجارت الکترونیکی: تعاریف، موانع و راهکارها. تهران: جهاد دانشگاهی واحد صنعتی شریف.
داسویل، ر. (۱۳۷۸). مدیریت جهانگردی: مبانی، راهبردها و آثار. (س. اعرابی، و د. ایزدی، مترجم) تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
زاهدی، ش. (۱۳۸۵). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار با تکیه بر محیط زیست. تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
سکاران، ا. (۱۳۸۵). روش های تحقیق در مدیریت. (م. صائبی، و م. شیرازی، مترجم) تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
گال، م.، بورگ، و.، و گال، ج. (۱۳۸۴). روش های تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانشناسی (جلد اول). (ا. نصر ، مترجم) تهران: سمت.
گی، چ. و. (۱۳۸۲). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع. (ع. پارساییان، و س. م. اعرابی، مترجم) دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
محمدیان، ا. (۱۳۸۴). ارائه چارچوبی جهت انتخاب مدل کسب و کار الکترونیکی مناسب. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
هدمن، ج.، و کالینگ، ت. (۱۳۹۰). فناوری اطلاعات و مدل‌های کسب‌وکار: مفاهیم و نظریه‌ها. (پ. حنفی زاده، و م. حنفی زاده ، مترجم) تهران: ترمه.

منابع لاتین

Afuah، A., & Tucci, C. L. (2003). Internet Business models and strategies: Tex and Cases. (Second, Ed.) McGraw-Hill.
Alford, P. (2000). E-business Models in Travel Industry. Travel and Tourism Analysit, 67-86.
Amit, R., & Zott, C. (2001). Value creation in e-buisness. Strategic Management Journal, 493-520.
Atkinson, R., & Flint , J. (2001). Accessing Hidden and Hard-to-Reach Populations: Snowball Research Strategies. Social Research Update(33).
Bambury, P. (1998). A Taxonomy of Internet Commerce. First Monday, 3(10).
Baum, T. (2008). Implication of hospitality and tourism labour markets for management strategies. International journal of contemporary hospitality, 720-729.
Berg, B. L. (2001). Qualitative Research Methods for the Social Sciences. USA: A Pearson Education Company.
Brown, D. H., & Kaewkitipong, L. (2009). Relative size and complexity: e-business use in small and medium sized tourism enterprises in Thailand. Journal of Entreprise Information Management, 212-231.
Buhalis, D., & Jun, S. H. (2011). E-tourism. Contemporary tourism reviews, 1-38. Oxford: Goodfellow publishers.
Cagnina, M. R., & Poian, M. (2009). Beyond e-business models: the roead to virtual world. Electron Commer Res, 49-75.
Catena, D., Ligorio, D., Pansonlini, R., & Rossetti, A. (2004). Promotion and marketing of accessible tourism products. Retrieved December 27, 2011, from EU.FOR.ME Tourist training for a wider target: http://www.euforme.net/css/uk/project_work/promotion.pdf
Cooper, C., Fletcher, J., Gilbert, D., & Wanhill, S. (1998). Tourism: Principles and Practice (۲nd Edition ed.). (R. Shepherd, Ed.) Harlow: Prentice Hall.
David, L., & Tozser, A. (2009). Destination managament in Hungarian tourism. Applied Studies in Agribusiness and Commerce (pp. 81- 84). Debrecen, Hungary: Agroinform Publishing House, Budapest.
Disney, S., Naim, M., & Potter, A. (2004). Assessing the impact of e-business on supply chain dynamics. International journal of production economics, 109-118.
Doswell, R. (1998). Tourism: how effective management makes the difference. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Du, M., & Lao, G. (2008). Value chain and profit model analysis in E-tourism and case study. International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing (pp. 1-4). IEEE Xplore.
Fensel, D. (2001). Ontologies: Silver Bullet for Knowledge Management and Electronic Commerce. Springer.
Fragidis, G., & Tarabanis, K. (2006). A service model for customer-centric electronic business. IEEE International Conference on e-Business Engineering – Workshops (pp. 723 – 729). IEEE Xplore.
Godfrey, K., & Clarke, J. (2000). The tourism development handbook. London: Continuum.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.