پایان نامه های سری پانزدهم

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- …

مدل بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری.

۵

مدل مزایده معکوس

۲

از میان هشت مدل کسب‌وکار الکترونیکی دارای نمونه واقعی در صنعت گردشگری ایران، پنج مدل در سطح عرضه و بازار محصول و سه مدل در سطح منابع و تأمین‌کنندگان هستند. لازم به ذکر است که از میان مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی که از نظر خبرگان امکان پیاده‌سازی نداشتهاند، مدل سکو‌های همکاری، توسط شرکت سپهر سیستم در ایران مورد استفاده قرار گرفته و بنابراین دارای نمونه اجرایی می‌باشد. خبرگان مورد نظرسنجی، عوامل فنی، سواد رایانه‌ای و اعتماد را به‌عنوان موانع پیاده‌سازی این مدل برشمرده‌‌اند.
اگرچه نسبت ‌مدل‌های دارای نمونه در هر دو سطح مساوی به نظر می‌رسد اما تعدد نمونه‌‌های موجود برای مدل‌های سطح عرضه و بازار محصول نسبت به نمونه‌ مدل‌های سطح منابع و تأمین‌کنندگان نشان از شناخته شده‌تر و مورد استفاده‌تر بودن مدل‌های این سطح در میان کسب‌وکارهای الکترونیکی گردشگری ایران دارد. جدول زیر، نمونه‌های مشاهده شده از هریک از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در سطوح عرضه و بازار، فعالیت و سازمان، منابع و تأمین‌کنندگان را نشان می‌دهد. این موضوع همسو با نظر هدمن و کالینگ (۱۳۹۰) در ارتبط با مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی می‌باشد. به اعتقاد آن‌ها، اغلب مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی به سطح عرضه و بازار محصول می‌پردازند. آ‌ن‌ها معتقدند که این موضوع می‌تواند نتیجه تمرکز این مدل‌ها بر روی مدل‌های کسب‌وکار – با- مصرف کننده باشد. بنابراین انتظار می‌رود در آینده مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی بیشتری پدید آیند که تمرکز روی بخش‌های فعالیت‌ها و سازمان‌ و منابع دارند.
جدول ۱۲٫ نمونه مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری ایران

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

سطح مدل مدل کسب‌وکار الکترونیکی نمونه‌ها
سطح عرضه و بازار محصول ارائه اطلاعات آنوبانینی
فیدیلیو
مزایده‌ سنتی نمونه‌ای یافت نشد
مزایده معکوس نمونه‌ای یافت نشد
پورتال عمومی/افقی نمونه‌ای یافت نشد