پایان نامه های سری پانزدهم

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

نیروی کار متخصص

۱

یافته‌های این پژوهش در زمینه امکان‌پذیری هریک از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مطرح شده، نشان داد که بجز مدل‌های خریدسازمانی الکترونیکی، مدل یکپارچه‌ساز وب با سیستم‌های داخلی کسب‌وکار، مدل سکو‎های همکاری، مدل واسطه اعتباری و مدل بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری و مدل مزایده معکوس، سایر مدل‌های شناسایی شده در مدل هستی‌شناسی ارائه شده، قابلیت پیاده‌سازی و تحقق در ایران را دارا هستند. بدین ترتیب اغلب مدل‌های تحقق ناپذیر شناسایی شده در ایران، مدل‌هایی هستند که در سطح منابع و تأمین‌کنندگان قرار دارند.
از سوی دیگر، پیمایش انجام شده بر روی نمونه‌های موجود از مدل‌های کسب‌‌وکار الکترونیکی نشان داد که از میان بیست و دو مدل کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری شناسایی شده در هستی‌شناسی، هشت مورد دارای نمونه‌های در حال اجرا در ایران هستند و این در حالی است که خبرگان مورد پیمایش، شانزده مدل را قابل پیاده‌سازی در ایران معرفی کرده‌‌اند. جدول ۱۲، مقایسه مدل‌های تحقق‌پذیر و تحقق‌ناپذیر شناسایی شده، تعداد موانع موجود برای هر مدل و وجود یا عدم وجود نمونه‌ هر مدل در صنعت گردشگری ایران را نشان می‌دهد.
جدول ۱۱٫ مقایسه نتایج به‌ دست آمده از تحقق پذیری گونه‌های مدل کسب‌وکار الکترونیکی در ایران با نمونه‌های واقعی یافت شده از هریک در صنعت گردشگری ایران

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

نوشته ای دیگر :   شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ...
گونه‌های مدل کسب وکار الکترونیکی تعداد موانع و جود نمونه در ایران
مدل‌های تحقق‌پذیر شناسایی شده ارائه اطلاعات ۱ دارد
فروشگاه الکترونیکی ۴ دارد
مزایده‌ سنتی ۲
پورتال عمومی/افقی