پایان نامه های سری پانزدهم

تحقیق دانشگاهی – شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- …

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری

۱-۵- مقدمه

این مطالعه در حوزه مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی و با تأکید بر هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی انجام شده است. اولین سوال تحقیق این بود که اجزای مدل کسب‌و‌کار الکترونیکی در صنعت گردشگری چگونه تعریف می‌شوند؟ به نظر میرسد براساس یافتههای این پژوهش، حال میتوان این اجزا را تعریف کرد.
امروزه‌، مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی به مزیتی رقابتی برای بنگاه‌های گردشگری تبدیل شده‌ و به‌طور مداوم در حال ظهور هستند. تاکنون مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی، در سه سطح مختلف طراحی و اجرا شده‌اند: مدل‌های سطح عرضه و بازار محصول بنگاه، مدل‌های سطح بنگاه و فعالیت‌های آن و مدل‌های سطح منابع و تأمین‌کنندگان بنگاه. اغلب مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی موجود در ادبیات، تنها یک سطح از سه سطح مذکور را هدف قرار داده و پشتیبانی می‌کنند. در چنین شرایطی، به منظور افزایش اثربخشی و کارایی تبادلات، بازیگران صنعت گردشگری نیازمند انتخاب مجموعه‌ای از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی جهت پوشش تمامی زنجیره ارزش خود هستند.
به همین سبب، همان‌گونه که در فصل اول مطرح شد، هدف اولیه از انجام این تحقیق، شناسایی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی گردشگری در قالب یک هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی است تا بنگاه‌های گردشگری بتوانند مطابق با شرایط و نیاز خود به انتخاب مجموعه مدل‌های مناسب خود دست بزنند. این تحقیق در ادامه، تحقق پذیری هریک از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی شناسایی شده در هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی را در ایران مورد بررسی و آزمون قرار داده و نمونه‌های موجود از هریک در گردشگری ایران را معرفی کرده‌است تا راهنمایی برای صاحبان کسب‌‌وکارهای گردشگری ایرانی بوده و بتواند با شناسایی موانع و کسب‌وکارهای گردشگری الکترونیکی موجود، فرصت‌‌های کسب‌وکار را به مشتاقان کسب‌وکار الکترونیکی معرفی کند.
در این فصل ابتدا خلاصهای از یافتههای پژوهش ارائه میشود و سپس مقایسهای تطبیقی میان یافتههای پژوهش حاضر و سایر تحقیقهای انجام شده صورت میگیرد. سهم علمی این پژوهش در یافتن نکتههای جدیدی که بتواند به عنوان پایهای برای تحقیقهای آتی مورد بررسی قرار گیرد، بیان میشود. پس از آن به محدودیتهای پژوهش اشاره و سپس توصیهها و پیشنهادهایی که محقق در حین انجام تحقیق و پس از نتیجهگیری به آنها رسیده است، ارائه خواهد شد. در پایان، به منظور بسط و گسترش دانش نظری در این حوزه، پیشنهادهایی جهت تحقیقات و مطالعات بعدی به پژوهشگران و علاقمندان ارائه میشود.

نوشته ای دیگر :   تحقیق - شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ...

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۲-۵- یافته‌های پژوهش

تحقیق حاضر براساس نتیجه، کاربردی؛ بر اساس هدف، توصیفی؛ بر اساس نوع داده، کمی و بر اساس نقش محقق، مستقل از فرایند تحقیق است. در انجام این پژوهش سه روش مطالعه کتابخانه‌ای، پیمایش میدانی با استفاده از پرسش‌نامه و پیمایش وب‌سایت‌های گردشگری ایرانی برای پاسخ‌گویی به سوالات تحقیق در سه فاز مختلف مورد استفاده قرار گرفتند.
به منظور رسیدن به پاسخ اولین سوال پژوهش، مدل مفهومی کسب‌وکار ارائه شده توسط هدمن و کالینگ، به‌عنوان پایه کار در نظر گرفته شده و مطالعات توصیفی انجام شده طبق این مدل در فصل دوم، مسیر دست‌یابی به این هدف را هموار کرد. طبق یافته‌های فصل چهارم، هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی را می‌توان در شکل زیر به طور خلاصه نشان داد.
شکل ۱۱٫ مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی در هریک از سطوح پنج‌گانه هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار گردشگری
این مطالعه هم‌چنین، در جستجوی پاسخ به دو سوال دیگر بود که پس از هستی‌شناسی مدل کسب‌وکار الکترونیکی در ذهن تداعی می‌گردید: آیا اجزای شناسایی شده در ایران قابل پیاده سازی هستند؟ آیا نمونه‌هایی از این اجزا در حال حاضر در صنعت گردشگری ایران وجود دارند؟
پژوهش حاضر پس از انجام مطالعات آماری بر روی اجزای شناسایی شده مدل کسب‌وکار الکترونیکی و پیمایش وب‌سایت‌های گردشگری، توانست به این دو سوال نیز پاسخ دهد. در بررسی موانع پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی، سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی به‌عنوان مانع تحقق‌ ۴ مدل؛ عوامل فنی، مانع تحقق ۷ مدل؛ قوانین، مانع تحقق ۷ مدل؛ سواد رایانه‌ای مشتریان، مانع تحقق ۵ مدل؛ اعتماد مانع تحقق ۱۴ مدل و نیروی‌کار متخصص، مانع تحقق ۲ مدل شناخته شدند. جدول ۱۰ مدل‌هایی که با هریک از این موانع مواجه هستند را نشان می‌دهد.
جدول ۹٫موانع تحقق‌پذیری مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی و مدل‌های مواجه با هر مانع

نوشته ای دیگر :   تحقیق - بررسي رابطه کارکردهای مدیریت زنجیره تامین، مزیت رقابتی و عملکرد سازمانی- قسمت ...

موانع مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی مواجه با مانع
سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی فروشگاه الکترونیکی
مراکز خرید الکترونیکی
بازار الکترونیکی یکپارچه گردشگری
خریدسازمانی الکترونیکی
عوامل فنی فروشگاه الکترونیکی
مراکز خرید الکترونیکی