پایان نامه های سری پانزدهم

تحقیق – شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در …

۷۵۳/۰

نیروی کار متخصص

۹۶۵/۳-

۰۰۰/۰

۴۶۱/۰-

امکان‌پذیری کلی مدل ارائه اطلاعات

۱۶۳/۱۸

۰۰۰/۰

۳۱۲/۱

همان‌گونه که از جدول ۷ بر می‌آید، عوامل فنی، قوانین و سواد رایانه‌ای مشتریان، دارای تفاوت معنی‌دار با آماره آزمون نبوده و بنابراین نمی‌توان درمورد مانع بودن یا نبودن آن‌ها در پیاده‌سازی مدل ارائه اطلاعات در ایران اظهار نظر کرد (خبرگان موضوع نظرسنجی، وجود این موانع در پیاده‌سازی مدل ارائه اطلاعات در ایران را در حد متوسط (مساوی با ۳) ارزیابی کرده‌اند).
طبق نتایج آزمون، معنی‌داری تفاوت میانگین سه عامل دیگر (سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی، اعتماد و نیروی کار متخصص) با آماره آزمون در سطح معنی داری کوچک‌تر از ۰۵/۰ تایید شده و بنابراین جهت قضاوت در مورد مانع بودن یا نبودن آن‌ها به مقدار تفاوت میانگین آن‌ها از آماره آزمون توجه می‌شود. از میان این سه مؤلفه، وجود تفاوت میانگین منفی برای دو عامل سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی و نیروی کار متخصص، وجود موانع مرتبط با این دو عامل در تحقق پذیری مدل ارائه اطلاعات در ایران را رد می‌کند و عامل اعتماد، به‌عنوان تنها عامل دارای تفاوت میانگین مثبت، تنها مانع تحقق‌پذیری مدل ارائه اطلاعات شناخته می‌شود.
هم‌چنین، طبق نتایج آزمون، تفاوت میانگین داده‌ها برای مؤلفه امکان‌پذیری کلی مدل با آماره آزمون در سطح خطای کوچکتر از ۵% معنی‌دار شناخته شده و مثبت بودن تفاوت میانگین آن، امکان‌پذیر بودن مدل ارائه اطلاعات در ایران را تایید می‌کند.
به این منوال، پس از انجام آزمون تی تک‌نمونه‌ای بر روی داده‌های جمع‌آوری شده، موانع تحقق هریک از مدل‌های کسب‌وکار الکترونیکی شناسایی شده و هم‌چنین امکا‌ن‌پذیری کلی مدل بر اساس ادراک کلی پاسخ‌دهندگان، تعیین شد. نتایج این آزمون در جدول ۸ نمایش داده شده است. خانه‌های علامت‌گذاری شده، نشان‌دهنده وجود عامل مرتبط با یک خانه در مدل کسب‌وکار الکترونیکی مرتبط با آن خانه است.
جدول ۷٫ موانع پیاده‌سازی مدل‌های کسب‌وکار الکترونیک در صنعت گردشگری ایران و امکان‌پذیری کلی هر مدل بر اساس نتایج آزمون تی تک نمونه‌ای

نوشته ای دیگر :   شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی عوامل فنی قوانین سواد رایانه‌ای مشتریان اعتماد نیروی‌کار متخصص امکان پذیری مدل
مدل ارائه اطلاعات