پایان نامه های سری پانزدهم

شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- …

سایر

۳

۹/۳

۳/۴

پاسخ نداده

۸

۴/۱۰

جمع

۷۷

۱۰۰

۱۰۰

همانطور که در جدول نیز مشخص است، ۸/۲۰ درصد پاسخگویان را خانم ها و ۷۴ درصد آن‌ها را آقایان تشکیل داده‌اند. ۹/۱۶درصد پاسخگویان زیر ۲۵ سال، ۸/۶۸ درصد بین ۲۵ تا ۳۵ سال و ۱/۹ درصد بین ۳۶ تا ۴۵ سال هستند. از بین ۶۶ نفری که به سوال رشته تحصیلی پاسخ داده‌اند، ۲/۶۶ درصد دارای تحصیلات دانشگاهی در زمینه فناوری اطلاعات و ۵/۱۹ درصد دارای تحصیلات مرتبط با علوم رایانه‌ می‌باشند. از این تعداد، ۹/۳درصد دارای مدرک تحصیلی کاردانی، ۳/۱۴ درصد دارای مدرک کارشناسی و ۲/۶۶ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد بوده‌اند. از بین ۶۳ نفری که به سئوال سابقه فعالیت در صنعت گردشگری پاسخ داده‌اند، ۴/۵۸ درصد سابقه ۵-۱، ۸/۲۰ درصد سابقه ۱۰-۶ سال و ۶/۲ درصد سابقه ۱۱-۱۵ سال فعالیت در صنعت گردشگری داشتهاند. علاوه بر این، در بین ۶۹ پاسخ دهنده به سوال بخش مورد فعالیت در صنعت گردشگری، بخش‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی تور، سایت‌های گردشگری، اقمتگاه‌ها، واحدهای پذیرایی، حمل و نقل مسافرتی و کسب‌وکارهای الکترونیکی گردشگری به ترتیب ۷/۱۱، ۲/۵، ۸/۷، ۹/۳، ۱۳، ۲/۴۴ درصد بخش‌های گردشگری مورد فعالیت خبرگان نمونه را تشکیل می‌دهند. هم‌چنین ۸/۳ افراد اظهار کرده‌اند که در بخش‌هایی غیر از این بخش‌ها فعالیت کرده‌‌اند.

۲-۳-۴- تحلیل استنباطی

به منظور استخراج اجماع نظر خبرگان پس از بررسی نرمال بودن داده‌های جمع‌آوری شده و تایید آن توسط آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده شد. این آزمون زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که هدف مقایسه میانگین یک نمونه با یک حالت معمول و رایج، استاندارد و یا یک عدد فرضی است. در این تحقیق، به منظور تعیین وجود یا عدم وجود هریک از موانع تجارت الکترونیکی در پیاده‌سازی هریک از گونه‌های مدل‌ کسب‌وکار الکترونیکی، میانگین نظرات خبرگان در ارتباط با وجود هریک از موانع در هریک از گونه‌های مدل کسب‌وکار الکترونیکی، با آماره آزمون ۳ و با اطمینان ۹۵% مقایسه شد.
به‌عنوان مثال، جدول ۶ نمونه‌ای از یافته‌های آماری حاصل از انجام آزمون تی بر روی موانع مدل کسب‌وکار الکترونیکی ارائه اطلاعات و هم‌چنین امکان‌پذیری آن را نشان می‌دهد.
جدول ۶٫ نتایج حاصل از آزمون تی بر روی موانع و امکان‌پذیری مدل کسب‌وکار الکترونیکی ارائه اطلاعات

مقدار آماره تی سطح معناداری تفاوت میانگین
سیستم‌های مالی و پرداخت الکترونیکی ۱۹۲/۲۲- ۰۰۰/۰ ۶۳۶/۱-
عوامل فنی ۸۶۹/۰ ۳۸۸/۰