دانشجویی

سيستم اندازه گيري عملكرد:-پایان نامه درباره هوش تجاری

سيستم اندازه گيري عملكرد AMBITE[1]:
هدف چارچوب AMBITE توسعه ي روشي است كه مديران مياني توسط آن بتوانند تصميمات استراتژيك را در شركت خود ارزيابي كنند.اين چارچوب ابزاري را فراهم مي آورد تا برنامه ي كسب و كار شركت (فاكتورهاي بحراني موفقيت) به مجموعه اي از شاخص هاي عملكرد ترجمه شوند.شاخص هاي عملكرد مستقيما با استراتژي در ارتباط بوده و فرآيند گرا هستند.چارچوب AMBITE  براي يك شركت توليدي در شكل ۲-۲-۱ نشان داده شده است.

هركدام از پنج فرآيند اصلي كسب و كار ( تكميل سفارش مشتري، پشتيباني فروشنده، طراحي مشترك، مهندسي مشترك و توليد) در شكل ۲-۱در داخل پنج شاخص اصلي عملكرد ( زمان، هزينه، كيفيت، انعطاف پذيري و محيط) برنامه ريزي مي شوند.اين عمل براي شرايط توليدي ساخت تا انبار، [1] (MTS) مونتاژ تا سفارش، [2] (ATO) ساخت تا سفارش، [3] (MTO) و مهندسي تا سفارش[4] (ETO) انجام مي شود (رحیمی; ۱۳۸۵).
ب) سیستم اندازه گیری عملكرد ECOGRAI :
رويكرد ECOGRAI از يك متدولوژی ساخت یافته استفاده می كند.این رويكرد از سیستم های فيزيكي و اطلاعاتی و تصمیم گیری در توسعه شاخص های عملكرد استفاده می كند.در این رويكرد شش مرحله وجود دارد.این فرایند با تحلیل جزیی سیستم تولید آغاز شده و با استفاده از تكنيكي به نام شبكه های GRAI، مكانيزم های كنترل و جریان داده ها را در بر می گیرد.شبكه های GRAI عملیات اصلی تولید را تقسیم بندی می کنند.( برای مثال كيفيت، تولید، تعمیرات و نگهداری) و آنها را توسط سه فعالیت اصلی تكميل می كنند كه عبارتند از:

  • مدیریت فعالیت
  • برنامه ریزی فعالیت
  • مدیریت منابع به كار رفته در فعالیت
نوشته ای دیگر :   تاریخچه مهر و امضا/:پایان نامه آثار حقوقی امضا

سپس این فعالیت ها در سه سطح مورد بازنگری قرار می گیرند.سطوح استراتژيك و تاكتيكي و عملیاتی از این جمله اند.با این تحلیل، مراكز تصمیم اصلی (MDC) مشخص می شوند.سپس برای هر مركز اصلی، اطلاعات و جریان های تصمیم گیری به صورت جداگانه شناسایی و ترسیم می شود.پس از مدل سازی سیستم و شناسایی مراكز اصلی تصمیم، در فاز بعد اهداف سیستم به درون مراكز اصلی تصمیم جریان می‎یابد.پس از آن متغیر های تصمیم مشخص می شود، در صورت وجود تداخل بین متغیرها، این تداخل شناسایی و جهت مدیریت، اولویت بندی می شوند.شاخصهای عملكرد با استفاده از اهداف و متغيرهای تصمیم طراحی می شوند.مشخصات شاخص عملكرد پیش از پیاده سازی در سیستم مدیریت اجرایی، در برگه ای مستند می شود.پیاده سازی در سیستم توسط سه گروه تحلیل گران سیستم انجام می شود.سه گروه یاد شده به بررسی صحت كار می پردازند و گروه تحلیل گران نتایج پیاده سازی سیستم ارزیابی عملكرد را تحلیل كرده و گزارش می دهند (عفتی داریانی و ديگران; 1386).
[1] Make To stock
[2] Assemble To Order
[3] Make To Order
[4] Engineer To Order
[1] Advanced Manufacturing Business Implementation Tool for Europe
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تاثیر هوش تجاری بر عملکرد بازرگانی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استان گیلان