سفارش، کاغذ، مقوا، کارتن، ورق، : 1)، مشهد، گراماژ، رول، تولیدات، استهلاک، مشتری

م و کشت و صنعت دامپروری گناباد
جدول مقداری تولید :
این جدول هر ماهه به وسیله حسابداران بخش صنعتی تکمیل و بررسی میگردد ،
جدول زیر اطلاعات در باب میزان تولید هر ماه وکالاهای نیمه ساخته در پایان ماه را بررسی کرده و میزان کالای فروش رفته و ضایعات را محاسبه مینمایند

2-هزینه حقوق و دستمزد
حقوق و دستمزد مستقیم شرکت کارتن مشهد از موارد زیر تشکیل گردیده است:
حقوق و دستمزد و مزایای تولیدی :
دستمزد ثابت
حق مسکن
حق خواربار
کمک عائله مندی
اضافه کاری
شبکاری و نوبتکاری
مزایای متفرقه و تشویقی
بیمه عمر سهم کارفرما
حق جذب
23% بیمه سهم کارفرما و 3%بیمه بیکاری
هزینه رفاه
عیدی و پاداش
مزایای غیر مستمری
حقوق خاتمه خدمت کارکنان
هزینه مرخصی استفاده نشده
هزینه های پیمانکاری

3- هزینه سربار
سربار پیش بینی شده در شرکت کارتن مشهد :
در ابتدای هر دوره مالی ، هزینه های سربار بر اساس تجربیات سالهای قبل با در نظر گرفتن تغیرات احتمالی در نرخ عوامل هزینه و افزایش یا کاهش حجم تولید برآورده می شود .
سپس با استفاده از یک روش معین نرخ جذب سربار محاسبه می گردد و تا پایان دوره مالی ، ملاک محاسبه سربار تمام محصولات قرار خواهد گرفت .
محاسبه نرخ جذب سربار

اداری سهم از کل تبدیل سهم از کل مقوا سازی سهم از کل مراکز هزینه بخش تولیدی
مبلغ به ریال

مهندسی صنایع
انبار فنی
انبار مواد
کنترل کیفیت
امور فنی
رستوران
انتظامات

جمع تسهیم خدماتی

سربار شرکت متشکل از مواد غیر مستقیم و دستمزد های غیر مستقیم است که به شرح زیر ایجاد میگردد :
مواد غیر مستقیم :
هزینه مصرفی سایر موارد (مرکب زرد – رنگ اصلی – سیم منگنه – سیم مفتول –
نوار پلاستیکی و ………)
دستمزد غیر مستقیم :

هزینه های کارکنان خدماتی :
هزینه سفر و اقامت و فوق العاده ماموریت
پوشاک
غذا
ایاب و زهاب
بهداشت و درمان
آموزش
حق التضمین

هزینه های عملیاتی تولیدی :
تعمیر و نگهداری ساختمان و تاسیسات
تعمیر و نگهداری ماشین الات و ابزار
تعمیر اثاثیه و منصوبات
بیمه مسئولیت مدیران
بیمه دارائی های ثابت
بیمه دارائی های ثابت
بیمه موجودی ها
بیمه وسایط نقلیه
مواد مصرفی
ابزار مصرفی
پست – تلگراف – تلفن
حمل و نقل
هزینه های پیمانکاری
هزینه متفرقه عملیاتی
هزینه استهلاک تولیدی :

هزینه استهلاک ساختمان و تاسیسات
هزینه ماشین آلات وابزار
هزینه استهلاک وسایط نقلیه
هزینه اثاثیه و منصوبات
نرخ ها و روشهای استهلاک دارائی های ثابت شرکت به شرح ذیل می باشد :

روش استهلاک نرخ استهلاک دارائی
مستقیم 15سال ماشین آلات
نزولی 10% ساختمانها
نزولی 12% تاسیسات
نزولی 30% وسایل نقلیه
مستقیم 10سال اثاثیه و منصوبات
مستقیم 4سال ابزار و تجهیزات کارگاهی
مستقیم 4سال ابزار آزمایشگاهی

نحوه جمع آوری اطلاعات در سیستم :
سیستم حسابداری در شرکت به صورت مکانیزه می باشد . یعنی هر بخش اطلاعاتی که وظیفه کنترل و بررسی آن را بر عهده دارد را (انبار – برنامه ریزی تولید – تاسیسات – سفارشات داخلی کارگزینی و …….. ) جمع آوری کرده و وارد برنامه حسابداری می نماید .
تمامی سیستم های شرکت به صورت شبکه به هم متصل هستند . در بخش حسابداری صنعتی این اطلاعات وآمار به صورت خام در دسترس قرار دارند که در بالا تمامی اطلاعات مربوطه ذکر شده است و بعد از استخراج این اطلاعات از سیستم بخشحسابداری صنعتی نسبت به تهیه گزارشها و اطلاعات مورد نیاز اقدام می نماید .

محاسبه بهای تمام شده یک واحد محصول در شرکت کارتن مشهد:
محاسبه بهای تمام شده در شرکت کارتن مشهد بدین گونه است
که میزان مصرف مواد (کاغذ) در هر واحد کالا بر اساس متر مربع در هر محصول محاسبه میگردد
ولی برای سربار و دستمزد بر اساس تجربیات سالهای قبل که در مباحث قبل ذکرشده است و طبق یک سری از مراحل و فرمولها ضرایبی بدست می آید که در هر سانتی متر مربع محصول ضرب می شود و نهایتا قیمت تمام شده محصول بدست می آید .
یک نمونه از این فرم نشان داده شده است:

4- فرمها وکنترلهای بخش مورد تحقیق
شرکت کارتن مشهد (سهامی عام )
تشریح فرم های مورد استفاده در نمودگر تولید
هدف:
منظور از تشریح فرم های مورد استفاده در مراحل مختلف نمودگر تولید آشنایی با کاربرد و هدف از تهیه فرم مذکور و مفهوم واژه های به کار رفته در این فرم ها می باشد .
فرم های تعریف شده :
فرم هایی که در این قسمت تعریف می شوند به شرح زیر است:

الف) فرم های تهیه شده در واحد فروش :
1)سفارش فروش

ب) فرم های تهیه شده در واحد برنامه ریزی :
1)برنامه تولید ماشین مقوا سازی
2) برنامه تولید ساخت ماشین تبدیل امبا
3)برنامه دستور ساخت (سفارش ساخت )

ج)فرم های تهیه شده در واحد مقوا سازی :
1) لیست کاغذ مورد نیاز مقوا سازی
2) گزارش مشاهدات کیفی رول کاغذ
3) ثبت ضایعات کاغذ
4)برگه ترخیص و معیار پذیرش (مقوا)
5) فرم ردیابی تولیدات مقوا سازی
8) گزارش ایرادات روزانه خط لنگستون

د) فرم های تهیه شده در واحد تبدیل :
1) فرم کنترلی تولیدات تبدیل
2) برگ ترخیص و معیار پذیرش (کارتن)
3) فرم کنترلی سفارشات تفکیک و بازسازی شده
4) برگه ردیابی سفارش
5) فرم کنترلی تعداد پالت های روزانه
6)گزارش روزانه ی تولید و کنترل حین فرایند تبدیل؟
7) گزارش ایرادات روزانه خطوط تبدیل؟
8)گزارش هفتگی PM دستگاه های ؟
هـ)فرم های تهیه شده در واحد پیش ارسال :
1) برگه تحویل تولیدات تبدیل
2) صورت خلاصه برگ تحویل تولیدات تبدیل

و)فرم های تهیه شده در انبار :
1) برگ درخواست و تحویل از انبار مواد

الف) فرم های تهیه شده در واحد فروش :
1) سفارش فروش :
این فرم بر اساس قرار داد فی ما بین شرکت کارتن مشهد و مشتری تهیه و تنظیم می شود و مبنای تهیه فرم سفارش ساخت قرار می گیرد.

ب)فرم های تهیه شده در واحد برنامه ریزی :
1)برنامه ی تولید ماشین مقوا سازی : (FIE014)
طی این فرم واحد برنامه ریزی برنامه ی کار ماشین تولید مقوا سازی را به خط تولید مقوا ابلاغ می کند . مشروح اطلاعات مندرج در این برگه به قرار زیر است :
شماره ی برنامه : در این قسمت شماره ای به طور سریال درج می شود که ترتیب ورود برنامه های تولید را به سیستم کامپیوتری واحد برنامه ریزی نشان می دهد.
تاریخ برنامه : بیان کننده تاریخی است که برنامه در کامپیوتر واحد برنامه ریزی ثبت شده است.
ساعت : ساعتی که پرینت برنامه گرفته شده است را نشان می دهد .
نام مشتری : در این محل نام و نام خانوادگی شخص و یا نام شرکت طرف قرار داد شرکت ثبت می شود.
تعداد ورق : تعداد ورق هایی که بابت هر سفارش واحد برنامه ریزی از واحد مقوا سازی توقع تولید آن را دارد .
فلوت : منظور از کلمه ی فلوت و عدد مندرج در زیر آن تعداد لای مقوا می باشد که شامل مقوای سه لایه و پنج لایه می باشد.
جنس : در این محل کیفیت محصول درخواستی مشتری عنوان می شود که به سه دسته تقسیم می شود :
الف) سنگین ب) متوسط ج) سبک
منظور از موارد مذکور وزن محصول نیست بلکه این موارد معیاری است که واحد فروش برای بیان مرغوبیت محصولات کارخانه به کار می برد.
جنس سنگین یعنی با کیفیت عالی و جنس متوسط یعنی کیفیت خوب و جنس سبک یعنی کیفیت معمول کارخانه.
عرض کاغذ : منظور عرض رول های کاغذ می باشد . عرض رول های کاغذ مورد استفاده شامل عرض های 180 و 200 و 240 سانتی متر می باشد .
عرض ورق : منظور از عرض ورق اندازه برش عرضی نوار مقوای تولیدی توسط خط مقوا سازی می باشد که واحد اندازه گیری آن میلی متر می باشد .
طول ورق : منظور از طول ورق ، اندازه برش طولی نوار مقوا سازی تولیدی توسط خط مقوا سازی که واحد اندازه گیری آن میلی متر می باشد.
برش : این عبارت و عدد درج شده در زیر آن نشان می دهد که عرض نوار مقوا به چند قسمت تقسیم می شود. مثلاً عدد 3 نشان دهنده ی این است که عرض مقوا به 3 قسمت تقسیم می شود.
ترکیبات : در خانه زیر این عبارت شماره سفارشی که باید با سفارش دیگری ترکیب شود، قید می شود . در واقع در این خانه شماره سفارشات هم ترکیب عطف داده می شوند. مواردی که در این خانه عدد0،00 در ج شده به این معناست که این سفارش با هیچ سفارش دیگری ترکیب نشده و به تنهایی تولید می شود.
متراژ:

علت درج عدد صفر در بعضی از خانه های این ستون برابر بودن متراژ این سفارش با سفارش هم ترکیبش می باشد.
کناره : هنگام برش ورق مقوای قرار گرفته بر روی خط مقوا سازی از دو لبه کناری مقوا مقداری خارج از ابعاد ترکیبات سفارش قرار می گیرد که به عنوان پرت کار یا ضایعات غیر قابل اجتناب شناخته می شود و به آن کناره می گویند.
ش د س : مخفف کلمه ی شماره دستور ساخت می باشد و ترتیب دستورات ساخت را نشان می دهد.
شماره کارت چاپی : کلیشه طرحی که قرار است بر روی کارتن چاپ شود دارای شماره ای است که در این محل درج می شود تا واحد تبدیل بتواند کلیشه مربوط را از کلیشه سازی دریافت کند و در فرایند تبدیل از آن بهره بگیرد . چنان چه شماره ی مندرج در این ستون صفر بود به معنای این است که محصول از شیت های مقوایی است که نیاز به تبدیل شدن به کارتن و چاپ ندارند و به همان شکل فروخته می شوند .
ملاحظات : در این ستون اصطلاحاتی تخصصی مانند عبارت دوبل پرفراژ درج می شود که معنای آن این است که 1 نوع سفارش به طور هم زمان به صورت د2 سفارش تولید می شود. به این معنی که تعداد یک سفارش تقسیم بر 2 شده و هم زمان این دو مقدار مساوی به صورت دو سفارش هم ترکیب تولید شوند.

توضیح فرمول به شرح زیر است :
توضیح صورت کسر : پرانتز اول مشخصات کاغذی است که در رویه (منظور روکش بیرونی کارتن است که معمولاً زیبایی بیشتری دارد) کارتن استفاده می شود. کلمه ی کره سازنده و اسم این کاغذ را معرفی می کند که کشور کره می باشد . حرف «ع» به معنای عرض کاغذ مصرفی است و عدد 180 عرض رول کاغذ را نشان می دهد و حرف «گ» مخفف کلمه ی گراماژ یعنی وزن کاغذ به گرم در یک متر مربع می باشد و عدد 140 نیز بیان می کند که گراماژ این کاغذ 140 گرم است . پرانتز دوم نیز مشخصات کاغذ داخله (منظور روکش داخلی کارتن است که معمولاً از زیبایی کمتری برخوردار است ) کارتن می باشد که کلمه ی اول پارت رنگی اسم کاغذ و سازنده ی آن را که پارت کاغذ می باشد معرفی می کند. حرف «ع» مخفف کلمه ی عرض و عدد 180 عرض رول کاغذ داخله می باشد و حرف «گ» مخفف کلمه ی گراماژ و عدد 150 بیان کننده ی گراماژ این کاغذ است .
توضیح مخرج کسر : عبارت واقع در مخرج کسر مربوط به مشخصات کاغذ مبانی یا کاغذی است که عملیات کنگره دار کردن بر روی آن انجام می شود و به خاطر تغییر شکل باید از استحکام بیشتری نیز برخوردار باشد . کلمه ی« فلوت مازندران» به معنای اسم کاغذ و سازنده ی آن می باشد کلمه ی «ع 180» و «گ 127» به معنای گراماژ 127 می باشد.
تعداد شیفت لازم : پیش بینی تعداد شیفت هایی که برای تولید جمع چند سفارش که در یک برنامه قرار می گیرند و نیز معادل ساعتی این شیفت ها می باشد .
متراژ 3 لا و متراژ 5 لا:بیان کننده ی جمع کل متراژ کارتن های 3 لا و 5 لا موجود در یک برنامه می باشد.
متراژ همگن به 3 لا : چنان چه در یک برنامه سفارش 5 لا هم وجود داشته باشد جهت یکنواخت کردن کل متراژ کلیه ی سفارش های 5 لا طبق فرمولی مشخص به 3 لا تبدیل می شود و با سفارش های 3 لا جمع یکنواختی را به دست می دهد .
تهیه کننده : منظور نام و نام خانوادگی برنامه نویسی است که برنامه تولید ماشین مقوا سازی را می نویسد .
تأیید کننده منظور نام و نام خانوادگی سرپرست واحد برنامه ریزی است که برنامه تهیه شده را تأیید می کند
کنترل کیفیت : در حال حاضر این قسمت کاربردی ندارد .
توزیع نسخ : این برنامه پس از تهیه و تأیید در 9 نسخه برای مدیران ، رؤسا ، سرپرستان و مسئولین قسمت هایی که در امر تولید مقوا دخیل هستند ارسال می گرد تا متناسب با نیاز از اطلاعات مندرج در آن بهره گیری کنند .توضیحات در این قسمت یک سری توضیحات جهت نحوه ی اجرای کار ثبت می شود . به عنوان مثال درج می شود که سفارش ردیف 10 در حضور رئیس تولید انجام می پذیرد و این به علت حساسیت بالای این سفارش است.
در قسمت میانی فرم اطلاعاتی درج شده است که یک نمونه از آن در زیر آورده و به شرح آن می پردازیم .

50003007 سفید پارس گراماژ 127
متراژ 5964 تناژ 76/0
B165 فرمول
50006161پارت رنگی گراماژ 150
متراژ 5964 تناژ 89/0

50006168 کاوه گراماژ 140 متراژ 5964 تناژ 05/1

جدول فوق نشان می دهد که هر فرمول از هر نوع کاغذ چه مقدار مصرف دارد . انبار کاغذ ار اطلاعات این قسمت بهره می گیرد . در قسمت انتهایی برنامه جدولی ملاحظه می شود که کل اطلاعات را خلاصه نموده و کل کاغذ مصرفی از هر نوع را نشان می دهد.

برنامه ی ساخت ماشین امبا :
شماره : عدد مندرج در این قسمت شماره ی سریال برنامه های ساخت ماشین امبا را نشان می دهد .
تاریخ : تاریخی را که پرینت برنامه تهیه شده است را نشان می دهد .
ساعت : ساعتی را که پرینت برنامه تهیه شده است را نشان می دهد .
ردیف : تعداد سطر های موجود در یک برنامه را نشان می دهد .
قرا داد : شماره ی قرار داد منعقده با مشتری را

]]>