سامانه پژوهشی – مدلسازی مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در کارخانه ها- قسمت ۱۹

۳ – ۸ ) روش تجزیه و تحلیل داده ها
مدل معادلات ساختاری یک رویکرد آماری جامعی برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده[۴۱] ومتغیر های مکنون[۴۲] می باشد. از طریق این رویکرد می توان قابل قبول بودن مدلهای نظری را در جوامع خاص آزمون کرد و از آنجایی که اکثر متغیر های موجود در تحقیقات مدیریتی به صورت مکنون یا پوشیده و پنهان می باشد، ضرورت استفاده از این مدل آشکار می شود. مدل معادلات ساختاری[۴۳] SEM یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار قوی از خانواده رگرسیون چند متغیری بوده که به بیان دقیق تر مدل خطی کلی[۴۴] GLMپرداخته و این فرصت را در اختیار محقق قرار می دهد که بتواند مجموعه ای از معادلات رگرسیون را به طور همزمان مورد آزمون قرار دهد . تحلیل مدل معادلات ساختاری را می توان توسط دو تکنیک تحلیل ساختاری کوواریانس یا روابط خطی ساختاری[۴۵] LISREL و حداقل مربعات جزئی[۴۶] PLS انجام داد. نرم افزار مورد استفاده در روش معادلات ساختار نرم افزار LISREL و آماره T می باشد.

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴-۱ ) مقدمه
داده های شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی دار کردن باید از روش های آماری یا غیر آماری به منظور دستیابی به هدف تحقیقات یا پژوهش استفاده کرد.
پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است. معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده ای موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. طرح دستچین کردن مطالب خاصی، کد گذاری داده ها، استخراج داده هایی از میان کدها همگی مستلزم خلاقیت اند. نقد و بررسی نیز در تحلیل داده های موجود حائز اهمیت بیشتری است. تحلیل داده های موجود غالباً مستلزم اعمال و هنجارهای علمی است. ( بیکر، ۱۳۷۷، ۳۰۶).
تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر تحقیق می باشد که به وسیله آن کلیه فعالیت های تحقیق تا رسیدن به نتیجه کنترل هدایت می شوند به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل نتایج عبارت از روشی است که به وسیله آن کل فرایند و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد.
۴-۲ )تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل فرضیه های این پژوهش و با توجه به مدل ارائه شده در رابطه با تأثیر عوامل موجود در مدل بر یکدیگر از معادلات ساختاری استفاده شده است. همانگونه که در شکل ۴ – ۱ دیده می شود متغیرهایی که در مدل تعریف شده اند در یک معادله متغیر مستقل هستند در معاد له های دیگر وابسته می باشند و این مطلب یک به هم پیوستگی و در هم تنیدگی در شکل معادلات به وجود آورده است. از این رو می بایست تمام این معادلات با هم به طور همزمان در نظر گرفته شوند.
این دسته از معادلات در واقع معادله هایی است که رابط مفروض میان متغیرهای مکنون در مدل را مشخص می کند و از طریق برقراری آنها ،ضرایب استاندارد شده رگرسیون (ضرایب مسیر، همان B) محاسبه می شود.
شکل ۴ -۱ خلاصه ی مدل مفهومی تحقیق
با توجه به مدل ارائه شده فوق ،معادلات ساختاری زیر حاصل می شوند .
معادلات ساختاری
satsal = 0.26*impro + 0.58*ecrm, Errorvar.= 0.42 , R² = ۰٫۵۸
(۰٫۰۸۶) (۰٫۰۹۷) (۰٫۱۱)
۲٫۹۹ ۵٫۹۶ ۳٫۹۶
sataft = – 0.17*impro + 0.68*ecrm, Errorvar.= 0.65 , R² = ۰٫۳۵
(۰٫۱۰) (۰٫۱۵) (۰٫۲۵)
-۱٫۶۵ ۴٫۴۳ ۲٫۶۳
satpro = – 0.18*impro + 0.44*ecrm, Errorvar.= 0.87 , R² = ۰٫۱۳
(۰٫۱۱) (۰٫۱۲) (۰٫۳۳)
-۱٫۶۳ ۳٫۵۴ ۲٫۶۲
satecrm = 0.25*satsal – 0.026*sataft + 0.68*satpro + 0.14*impro, Errorvar.= 0.34 , R² = ۰٫۶۶
(۰٫۰۹۵) (۰٫۰۶۹) (۰٫۱۵) (۰٫۰۸۷) (۰٫۰۸۵)
۲٫۶۴ -۰٫۳۷ ۴٫۵۶ ۱٫۶۳ ۳٫۹۵
impro = 0.60*ecrm, Errorvar.= 0.64 , R² = ۰٫۳۶
(۰٫۰۷۶) (۰٫۱۲)
۷٫۸۹ ۵٫۳۸
Reduced Form Equations
satsal = 0.73*ecrm, Errorvar.= 0.46, R² = ۰٫۵۴
(۰٫۰۹۷)
۷٫۵۴
sataft = 0.58*ecrm, Errorvar.= 0.67, R² = ۰٫۳۳
(۰٫۱۲)
۴٫۷۰
satpro = 0.34*ecrm, Errorvar.= 0.89, R² = ۰٫۱۱
(۰٫۰۹۲)
۳٫۶۷
satecrm = 0.48*ecrm, Errorvar.= 0.77, R² = ۰٫۲۳
(۰٫۰۷۲)
۶٫۶۷

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*