زنجیرۀ، …………………………………………………… جدول، جنسیت، تحصیلات، 1.2)، خدمت

………………………………………………………………………………………….

1.11.2. وظیفه 1: طراحی زنجیره تامین به منظور کسب مزیت استراتژیک ……………………

2.11.2. وظیفه 2: پیاده­سازی روابط مشارکتی ……………………………………………………………..

3.11.2. وظیفه 3: تحمیل شراکت­های زنجیره تامین ………………………………………………….

4.11.2. وظیفه 4: مدیریت اطلاعات زنجیره تامین ………………………………………………………..

5.11.2. وظیفه 5: زودودن هزینه از زنجیره­تامین …………………………………………………………

12.2. چگونگی پشتیبانی فناوری ­اطلاعات از زنجیره ­تأمین ………………………………………………….

13.2. مشکلات زنجیرۀ تأمین ……………………………………………………………………………………………

14.2. راه­حل­های مشکلات زنجیرۀ تأمین ………………………………………………………………………….

1.14.2. استفاده از موجودی برای حل مسائل زنجیرۀ تأمین ……………………………………………

2.14.2. به اشتراک گذاشتن اطلاعات …………………………………………………………………………

42

42

 

42

43

44

47

47

48

51

53

54

54

55

56

56

57

58

58

 

 

3.14.2. تغییر یک زنجیرۀ تأمین خطی به یک هسته مرکزی (هاب) ……………………………..

4.14.2. همکاری در خلال زنجیرۀ تأمین ……………………………………………………………………..

5.14.2. سایر راه­حل­های مبتنی بر فناوری اطلاعات برای

مشکلات مدیریت زنجیرۀ تأمین ………………………………………………………………

6.14.2. تیم­های زنجیرۀ تأمین ……………………………………………………………………………………

15.2. زنجیره تأمین و فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………..

16.2. بررسی تحقیقات پیشین …………………………………………………………………………………..

1.16.2. تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………

2.16.2. تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………..

17.2. چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق ………………………………………………………………….

فصل سوم: روش شناسی پژوهش ……………………………………………………………………………

1.3. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………

2.3. روش شناسی پژوهش ………………………………………………………………………………………

3.3. فرایند کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………

4.3. جامعه آماری و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………..

5.3. روش جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………

6.3. ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………

1.6.3. بررسی روایی ابزار جمع آوری داده ها …………………………………………………………..

2.6.3. بررسی پایایی (اعتبار) ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………….

61

63

64

65

65

66

67

69

69

72

77

80

81

81

82

82

83

84

84

 

7.3. روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………..

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………..

1.4. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….

2.4. بررسی شاخصهای دموگرافیک (جمعیت شناختی) ………………………………………………………

1.2.4. بررسی وضعیت نمونه تحقیق بر اساس جنسیت …………………………………………….

2.2.4. بررسی وضعیت نمونه تحقیق بر اساس تحصیلات …………………………………………….

3.2.4. بررسی وضعیت نمونه تحقیق بر اساس سابقه خدمت ………………………………………….

3.4. مدل اندازه­گیری …………………………………………………………………………………………………..

1.3.4. تحلیل عاملی اکتشافی …………………………………………………………………………………..

2.3.4. تحلیل عاملی تأییدی ……………………………………………………………………………………..

4.4. آزمون فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………..

1.4.4. آزمون فرضیه اول ……………………………………………………………………………………..

2.4.4. آزمون فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………..

3.4.4. آزمون فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………..

4.4.4. آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………..

5.4.4. آزمون فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………..

6.4.4. آزمون فرضیه ششم ……………………………………………………………………………………..

7.4.4. آزمون فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………………..

8.4.4. آزمون فرضیه هشتم ……………………………………………………………………………………..

85

85

86

87

88

89

89

90

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

 

 

9.4.4. آزمون فرضیه نهم ……………………………………………………………………………………..

10.4.4. آزمون فرضیه دهم ……………………………………………………………………………………..

11.4.4. آزمون فرضیه یازدهم ……………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ………………………………………………………………..

1.5. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..

2.5. تفسیر نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………

1.2.5. نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی (دموگرافیک) ……………………………….

2.2.5. تفسیر نتایج فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………….

1.2.2.5. یافته های فرضیه اول ……………………………………………………………………….

2.2.2.5. یافته های فرضیه دوم ……………………………………………………………………….

3.2.2.5. یافته های فرضیه سوم ……………………………………………………………………….

4.2.2.5. یافته های فرضیه چهارم ……………………………………………………………………….

5.2.2.5. یافته های فرضیه پنجم ……………………………………………………………………….

6.2.2.5. یافته های فرضیه ششم ……………………………………………………………………….

7.2.2.5. یافته های فرضیه هفتم ……………………………………………………………………….

8.2.2.5. یافته های فرضیه هشتم ……………………………………………………………………….

9.2.2.5. یافته های فرضیه نهم ……………………………………………………………………….

10.2.2.5. یافته های فرضیه دهم ……………………………………………………………………….

11.2.2.5. یافته های فرضیه یازدهم ……………………………………………………………………….

101

103

104

105

113

119

3.5. نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات ……………………………………………………………………………

4.5. پیشنهاد برای تحقیقات آتی …………………………………………………………………………………

5.5. محدودیت های انجام تحقیق ………………………………………………………………………………

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………………….

پیوست شماره 1: پرسشنامه ………………………………………………………………………………………

پیوست شماره 2: خروجی حاصل از نرم افزار های Spss و Lisrel …………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«فهرست جداول»

21

27

57

60

65

66

68

71

74

76

79

79

 

جدول 1.2) برداشت های متفاوت نسبت به مدیریت زنجیره تأمین …………………………………………

جدول 2.2) عوامل روابط زنجیره تأمین ………………………………………………………………………………

جدول 1.3) ساختار پرسشنامه تحقیق ……………………………………………………………………………………

جدول 2.3) پایایی کل پرسشنامه و شاخص های اصلی آن ……………………………………………………

جدول 1.4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس جنسیت ……………………………………………………

جدول 2.4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس تحصیلات ……………………………………………………

جدول 3.4) توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر اساس سابقه خدمت ………………………………………………..

جدول 4.4) آزمون KMO و بارتلت ……………………………………………………………………………………

جدول 5.4) نتایج تحلیل عاملی تأییدی ……………………………………………………………………………….

جدول 6.4) شاخص های برازش مدل ساختاری ………………………………………………………………….

جدول 7.4) نتایج حاصل از بررسی نیکویی برازش مدل ساختاری تحقیق ……………………………….

جدول8.4) نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری ……………………………………………………………………

 

 

 

 

 

«فهرست شکل ها»

23

24

52

73

77

78

 

شکل 1.2) حلقه مدیریت زنجیره تامین

]]>