رگرسیون، Chang  ،  ، آزمون  ، رگرسیون نتیجه، رابطه   همانگونه

  150.0747       -.0499           .8367

S13           78.0333       135.8954        .4954           .8122

S14           77.1667       150.9713       -.0742           .8336

S15           77.2000       141.2690        .3976           .8172

  1. S16 3333       139.1264        .4873
  2. S17 4000       137.1448        .4485

S18           77.5667       139.4954        .4416           .8153

S19           77.4333       136.1161        .4362           .8145

S20           77.4000       138.0414        .4275           .8152

S21           77.4667       133.4989        .6253           .8072

  1. S22 2667       136.4092        .4167

S23           77.1000       137.2655        .4233           .8152

S24           77.4000       139.9724        .3371           .8189 S25           77.2333       139.6333        .2632           .8233

 

Reliability Coefficients

N of Cases =     384                    N of Items = 25

 

Alpha =    .8240

 

 

 

فرضیه اول :  

بین توسعه بازارگرایی پاسخگو و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد  

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  0/442ضریب رگرسیونR
  1درجه آزادی
  6/80 F
  2/60 T
  1 VIF
  0/196 R2 Chang
  6/80 F Chang
  0/014 Sig F change
  0/167 Adjusted R Squre
مستقیمنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 442/0 و t برابر با 76/2 و F برابر با 80/6 با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی داری برابر با 014/0 که از 05/0 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـیدار می باشد  ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان 7/16 درصد از واریانس ها راتوجیه نماید و به علـت پـایین بـودنVIF ( عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن ضـریبرگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (442/0) را مناسب می نماید.

 

 

فرضیه دوم  :  

بین توسعه بازارگرایی کنش گر و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد.  

 

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  0/917ضریب رگرسیونR
  1درجه آزادی
 148/63 F
  12/19 T
  1 VIF
  0/841 R2 Chang
 148/63 F Chang
  0/000 Sig F change
  0/836 Adjusted R Squre
مستقیمنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضـریب رگرسـیونR  برابـر بـا 917/0 و t برابـر بـا 19/12 و F برابـر بـا63/148 با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنـینسطح معنی داری برابر با 000/0 که از 05/0 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطـه بـین دومتغیر معنی دار می باشد  ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان 6/83 درصد از واریانس ها راتوجیه نماید و به علت پایین بودن VIF( عامل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودنضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (917/0) را مناسب می نماید.

 

 

فرضیه سوم  :  

بین میزان نوآوری و عملکرد محصول رابطه ی مستقیمی وجود دارد

 

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  ٠/۵۵١ضریب رگرسیون R
  ١درجه آزادی
  ١٢/١٨ F
  ٣/۴٩ T
  ١ VIF
  ٠/٣٠٣ R٢ Chang
  ١٢/١٨ F Chang
  ٠/٠٠٢ Sig F change
  ٠/٢٧٨ Adjusted R Squre
مستقیمنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 551/0 و t برابر با 49/3 و F برابر بـا 18/12 با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر مـی باشـد همچنـین سـطحمعنی داری برابر با 002/0 که از 05/0 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بـین دو متغیـرمعنی دار می باشد  ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شـده بـه میـزان 8/27 درصـد ازواریانس ها را توجیه نماید و به علت پایین بـودنVIF ( عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودنضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (551/0) را مناسب می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چھارم   :  

بین توسعه بازارگرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانه محصول رابطه مستقیمی وجود دارد

 

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  ٠/٣٧٣ضریب رگرسیون R
  ١درجه آزادی
  ۴/۵١ F
  ٢/١٢ T
  ١ VIF
  ٠/١٣٩ R٢ Chang
  ۴/۵١ F Chang
  ٠/٠۴٣ Sig F change
  ٠/١٠٨ Adjusted R Squre
مستقیمنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 373/0 و t برابر با 12/2 و F برابر با 51/4 با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی داری برابر با 043/0 که از 05/0 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـیدار می باشد  ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان8/10 درصد از واریـانسها را توجیه نماید و به علت پـایین بـودنVIF ( عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن ضـریبرگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (373/0) را مناسب می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنجم   :  

بین توسعه بازارگرایی کنش گر و عملکرد نوآورانه محصول رابطه مستقیمی وجود دارد

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  ٠/۴٨۵ضریب رگرسیون R
  ١درجه آزادی
  ٨/۶١ F
  ٢/٩٣ T
  ١ VIF
  ٠/٢٣۵ R٢ Chang
  ٨/۶١ F Chang
  ٠/٠٠٧ Sig F change
  ٠/٢٠٨ Adjusted R Squre
مستقیمنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 485/0 و t برابر با 93/2 و F برابر با 61/8 با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی داری برابر با 007/0 که از 05/0 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـیدار می باشد  ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان8/20 درصد از واریـانسها را توجیه نماید و به علت پـایین بـودنVIF ( عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن ضـریبرگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (485/0) را مناسب می نماید.

 

 

 

 

 

 

 

ششم   :  

بین بازارگرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانه محصول و آشفتگی تکنیکی رابطه معکوسی وجود دارد

 

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  ٠/۵٢٠ضریب رگرسیون R
  ٢درجه آزادی
  ۴/٩٩ F
  ٢/٢۴ T
  ١/١۶ VIF
  ٠/٢٧٠ R٢ Chang
  ۴/٩٩ F Chang
  ٠/٠١۴ Sig F change
  ٠/٢١۶ Adjusted R Squre
عدم رابطه معکوسنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 520/0 و t برابر با 24/2 و F برابر با 99/4 با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی داری برابر با 014/0 که از 05/0 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـیدارمی باشد اما به جهت معکوس نبودن رابطه بین دو متغیر فرضیه محقق پذیرفته نمی شود   ضـمنا مـدلمورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان6/21 درصد از واریانس ها را توجیـه نمایـد و بـهعلت پایین بودن VIF( عامل تورم واریانس) که موجب پایین بودن ضریب رگرسیونی شـده و پـیش بینـیرگرسیون (520/0) را مناسب می نماید.

 

 

 

فرضیه ھفتم   :  

بین آشفتگی بازار و بازارگرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانه محصول رابطه معکوسی وجود دارد

 

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  ٠/٣٨٣ضریب رگرسیون R
  ٢٧٢درجه آزادی
  -٢/٣٢ F
  -٠/۵٠۵ T
  ١٠/٣٢ VIF
  ٠/١۴٧ R٢ Chang
  -٢/٣٢ F Chang
  ٠/٠۴٧ Sig F change
  ٠/١٨۴ Adjusted R Squre
معکوسنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابـر بـا 383/0 و t برابـر بـا 505/0- و F برابـر بـا32/2- با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فـوق بیـانگر رابطـه غیرمسـتقیم بـین دو متغیـر مـی باشـدهمچنین سطح معنی داری برابر با 047/0 که از 05/0 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطـهبین دو متغیر معنی دار می باشد  ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان4/18 درصد از واریانس ها را توجیه نماید و به علت پایین بودن VIF( عامل تورم واریـانس ) کـه موجـب پـایینبودن ضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (383/0) را مناسب می نماید.

 

 

 

 

 

 

فرضیه ھشتم   :  

بین شدت رقابت و بازارگرایی پاسخگو وعملکرد نوآورانه محصول رابطه ی معکوسی وجود دارد

 

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  ٠/٠۴٨ضریب رگرسیون R
  ٢درجه آزادی
  ٠/۶٨٣ F
  ٣/٠۶ T
  ١/١۶ VIF
  ٠/۶٨٣ R٢ Chang
  ٠/۶٨٣ F Chang
  ٠/۵١٣ Sig F change
  -٠/٠٢ Adjusted R Squre
منفینوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسـیونR  برابـر بـا 048/0 و t برابـر بـا 06/3/0 و F برابـر بـا683/0 با درجه آزادی 1 می باشد  همچنین سطح معنی داری برابر با 512/0 که از 05/0 بزرگتر می باشـدکه می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیر معنی دار نمی باشد  لذا فرضیه فوق پذیرفته نشده و رابطه بین سه متغیر با یکدیگر رد می گردد.

 

 

نھم  :  

بین آشفتگی تکنولوژیکی و بازارگرایی کنش گر و عملکرد نوآورانه محصول رابطه مستقیم وجود دارد

 

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  ٠/۵٢٢ضریب رگرسیون R
  ٢درجه آزادی
  ۵/٠۶ F
  ١/٢٧ T
  ١/١۶ VIF
  ٠/٢٧٣ R٢ Chang
  ۵/٠۶ F Chang
  ٠/٠١۴ Sig F change
  ٠/٢١٩ Adjusted R Squre
مستقیمنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 522/0 و t برابر با 271/1 و F برابر با06/5 با درجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی داری برابر با 014/0 که می تواند مورد قبول واقع گردد  لذا رابطه بین دو متغیر معنی دار می باشد  ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان9/21 درصد از واریانس ها را توجیه نمایـد وبه علت پایین بودن VIF( عامل تورم واریانس) که موجب پایین بودن ضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (522/0) را مناسب می نماید.

 

 

 

          دھم  :  

بین آشفتگی بازار و بازارگرایی کنش گر و عملکرد نوآورانه محصول رابطه مستقیمی وجوددارد. 

 

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  ٠/۴۴٣ضریب رگرسیون R
  ٢درجه آزادی
  ٣/٣٠ F
  ٢/۶١ T
  ١/٣٠ VIF
  ٠/١٩٧ R٢ Chang
  ٣/٣٠ F Chang
  ٠/٠۵٢ Sig F change
  ٠/١٣٧ Adjusted R Squre
مستقیمنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 443/0 و t برابر با 61/2 و F برابر با30/3 بـادرجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی داری برابر با 052/0 که می تواند مورد قبول واقع گردد  لذا رابطه بین دو متغیر معنی دار می باشد  ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان7/13 درصد از واریانس ها را توجیه نمایـد وبه علت پایین بودن VIF( عامل تورم واریانس) که موجب پایین بودن ضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (443/0) را مناسب می نماید.

 

 

یازدھم  :  

بین آشفتگی رقابتی و بازارگرایی کنش گر و عملکرد نوآورانه محصولرابطه مستقیمی وجود دارد. 

 

آزمون رگرسیوننتیجه آزمون
  ٠/۴۶٢ضریب رگرسیون R
  ٢درجه آزادی
  ٣/۶۵ F
  ٢/٩٨ T
  ۶/٣٠ VIF
  ٠/٢١٣ R٢ Chang
  ٣/۶۵ F Chang
  ٠/٠٣٩ Sig F change
  ٠/٢١٣ Adjusted R Squre
مستقیمنوع رابطه

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 462/0 و t برابر با 98/2 و F برابر با65/3 بـادرجه آزادی 1  که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی داری برابر با 039/0 که می تواند مورد قبول واقع گردد  لذا رابطه بین دو متغیر معنی دار می باشد  ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان3/21 درصد از واریانس ها را توجیه نمایـد وبه علت پایین بودن VIF( عامل تورم واریانس) که موجب پایین بودن ضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (462/0) را مناسب می نماید.

 

 

نتیجه گیری : 

در این مقاله سعی شده روابط بین

]]>