رنده، بازوی، استخوان، ارگونومیک، ارگونومی، سبزیجات

.
محاسبات :
محاسبات کاربردی اهرم ها برای هر سه نوع آن یکسان است . فرمول پایه برای مرتبط کردن نیروها ، وزن ها و موقعیت آنها بر روی اهرم به شرح زیر است :
R (RA) = F (FA)
که در آن R یا مقاومت وزن شی جا به جا شونده یا وزن بخش مورد نظر از بدن است . RAA یا بازوی مقاوم ، فاصله شی تا تکیه گاه است . F نیروی محرک و FAA بازوی محرک یعنی فاصله نیرو تا تکیه گاه می باشد .

خلاصه
اصول پیش گفت در رابطه با اهرم ها در سیستم های فیزیکی ، غیر متحرک و بیولوژیکی کاربرد دارد . مسائل بیومکانیکی که به طور معمول به فاکتورهای انسانی و ارگونومی و به خصوص ابزارهای دستی مرتبط هستند به موارد زیر ارتباط دارند :
– وضعیت نسبی فیزیکی استخوان نسبت به ماهیچه .
– وضعیت نسبی فیزیکی استخوان نسبت به استخوان .
– بار قرار گرفته روی بازوی اهرم .
– نیروی پتانسیل که بازوی اهرم را حرکت می دهد .
در بین این چهر مسئله ، اولین آن که وضعیت نسبی استخوان و ماهیچه است فراتر از کنترل طراحاتن صنعتی است . نقطه اتصال ماهیچه به استخوان را نمی توان تغییر داد اما سه مورد دیگر تا اندازه ای تحت کنترل طراحان صنعتی می باشند .
این موارد را می توان به چهار اصل طراحی تبدیل کرد . این اصول برای هر سه نوع سیستم اهرم در بدن انسان کاربرد دارند :
1- بازوی مقاوم را تا حد ممکن کوتاه نگه دارید . بازوی مقاوم کوتاه نیازمند نیروی کمتر و تلاش ماهیچه ای کمتری در سیستم اهرمی بوده و خستگی کمتری به نسبت بازوی مقاوم بلند ایجاد می کند .
2- طول بازوی مقاوم را از طریق به کار گرفتن ابزار بلند افزایش ندهید . افزایش طول بازوی مقاوم با استفاده از اشیاء بلند نیاز به تلاش ماهیچه ای را در سیستم اهرمی افزایش داده خستگی بیشتری تولید می کند .
3- بازوی مقاوم را با اشیاء خیلی سنگین همراه نسازید . اشیاء سنگین حتی اگ در انتهای بازوی مقاوم کوتاهی قرار بگیرند تلاش ماهیچه ای و خستگی ناشی از آن را افزایش می دهند .
4- هرگز سیستم اهرمی که در استخوان ها زوایای خیلی باز با هم دیگر تشکیل می دهند ، طراحی نکنید . وضعیت استخوان ها که در آنها زاویه بین دو استخوان تقریبا مساوی نصف زاویه ممکنه بین دو استخوان باشد بهترین وضعیت بوده و بیشترین قدرت ماهیچه ای را مورد استفاده قرار میدهد .
علاوه بر این زوایای خیلی باز بین استخوان ها خود خطر در رفتن مفصل ها را افزایش می دهد .

گستره ارگونومی :
با ملاحظه مطالب پیش گفت تعریف خاصی از ارگونومی به چنین صورتی خواهد بود : ارگونومی علمی است که چگونگی وضعیت های بدنی افراد در هنگام کار با اشیاء مختلف ساخته دست خود را مورد مطالعه قرار می دهد . این اشیاء و مصنوعات اندازه ها و پیچیدگی های مختلفی دارند و دربرگیرنده وسایل حمل و نقل ، ساختمان ها ، اثاثیه ، وسایل ، مواد ، کنترل کننده ها و ابزارآلات می باشد .
یک متخصص ارگونومی اصول آناتومی ، فیزیکی ، حرکت شناسی و بیومکانیک را جهت دستیابی به یک هدف اصلی به کار می گیرند . که این هدف عبارت ات از کنترل بیماری های اسکلتی ، عضلانی .
اهداف دیگر عبارتند از : کنترل سایر بیماری ها هم چون بیماری های قلبی و عروقی و هم چنین فراهم آوری محیطی آرام و راحت که منجر به بهره وری بیشتر کاهش میزان خطاها و حوادث گردد .

علم ارگونومی در طراحی :
اصول ارگونومی ، به خصوص اصول مرتبط با زیر شاخه آن یعنی علم بیومکانیک در طراحی سیستم های مختلف انسان / اشیاء جهت کنترل وقوع بیماری های اسکلتی ، عضلانی به کار می روند .
چنین اصولی در طراحی ابزارهای دستی هم چون سایر مصنوعات که مورد استفاده انسان قرار می گیرند ، به کار می رود .
ابزار آلات هنگامی که به صورت ارگونومیک طراحی می شوند ، بخصوص اگر ظاهر آنها با شکل و ترکیب انواع معمولی آنها متفاوت باشد به عنوان ابزار آلات ارگونومیک نامیده می شوند .
کاربرد این عبارت نابجا و بی مسمی است . ابزاری که مطابق با اصول ارگونومیک طراحی شده است در منطق طراحی خود به گونه ای طراحی می گردد که استرس های بیومکانیکی را حذف نماید . اما با این حال یک ابزار را نباید ارگونومیک نامید ، مگر آنکه مطالعات دنباله داری تعیین نماید که این ابزار در کاربرد طولانی مدت استرسهای ارگونومیکی را حذف نموده است .
تنها تعداد اندکی از ابزارهای ارگونومیک به این صورت معتبر می باشند . این فرآیند نشان دهنده این امر نیست که باید تلاشهای خود را در زمینه طراحی ارگونومیک ابزار متوقف کنیم .
به لحاظ منطقی ابزارآلات به گونه ای طراحی می شوند که اصول بیومکانیکی مرتبط با تئوری های پذیرفته شده و سایر اصول طراحی را به کار گیرد . چنین ابزارهایی دارای طراحی منطقی دارای پتانسیل هایی در کنترل بیماری ها بوده و چه بسا اعتبار آنها به اثبات برسد .
پیشنهاد می شود که ابزار آلات حاصل از تلاشهای ارگونومی را به جای آنکه ابزار آلات ارگونومیک بنامیم ابزار آلات مبتنی بر اصول ارگونومیک شناسایی کنیم.

طراحی ارگونومیک ابزار دستی :
متخصصین متعددی هم چون : کافین و اندرسون ، الکساندر و پیولات ، ساندرز و مک کورومیک و تیکایور برخی از اصول اساسی طراحی موثر ابزار دستی را ارائه نمودند . این اصول گر چه موارد انگشت شماری هستند لکن برای طراحی سالم و حفظ راستای مستقیم مچ دست ، فراهم آوردن فضای چنگش بهینه ، اجتناب از تحت فشار قرار گرفتن بافت ها و حفاظت در برابر سرما ، گرما و ارتعاش .

حفظ راستای مستقیم مچ دست :
یکی از مهمترین موارد در طراحی ابزار ثابت نگه داشتن جهت مستقیم مچ دست در هنگام استفاده از ابزار می باشد .
در فصل مرتبط با آناتومی چهار حرکت اصلی مچ مورد بررسی قرار گرفتند که عبارتند از : خمش به سمت کف دست ، خمش به سمت پشت دست ، انحراف رادیکال و انحراف اولنار خمش های کف دستی صفر تا 90 درجه و خمش به سمت پشت دست صفر تا 99 درجه مشخص و واضح می باشند .
انحراف اولنار صفر تا 47 درجه دارای وضوحی متوسط بوده و انحراف رادیکال صفر تا 27 درجه مشخصه ناچیز و کمی دارد .
همان طور که در فصل پاتولوژی مورد اشاره قرار گرفت ، هر کدام از این حرکات به نحوی در حد نهایی قابلیت حرکت آنها فشار زیادی روی تاندون های خم شده و نهایتا فشار زیادی به عصب مدین وارد می گردد .
انحراف اولنار در هنگام استفاده از ابزاری هم چون پیچ گوشتی یا انبر دست در هنگام هم راستا کردن محور بلند ابزار با محور بلند ساعد رخ می دهد . دسته ابزارهای متعددی به نحوی طراحی شده اند که محور بلند ابزار را با راستای ساعد، هم راستا می کند اما بدون آنکه وضعیت سر و دسته کمی منحرف شده و به شکل های مختلفی ساخته می شوند .

فراهم آوردن فضای بهینه چنگش :
در صورتی که انگشتان به میزان زیادی به دور یک دسته کم قطر کوچک خم شده باشند و یا دارای حداقل خمش به دور یک دسته با قطر زیاد باشند . عدم مزیت مکانیکی در نیروی چنگش رخ می دهد . این عدم مزیت مکانیکی منجر به نیاز نیروی بیشتر چنگش می شود که به نوبه خود تاندون ها را خسته کرده و خطر افتادن اشیاء را افزایش می دهد .

اجتناب از تحت فشار قرار گرفتن افت ها :
نیروهای چنگش که بر روی دسته های کوچک و کوتاه وارد گردند باعث ایسکمی و یا فقدان گردش خون محلی در بافت کف دست می گردد . دسته های ابزار که دارای طول و سطح کافی باشند و با مواد قابل انعطاف هم چون لاستیک پوشیده شده اند باید جهت جلوگیری از ایجا مشکل در ایجاد گردش خون به کار روند .

ابعاد و ساختارهای پیشنهادی :
استمان کداک ، اییت مام کداک ، گرمبرگ و کافین ، میتول و کیلبوم، رابینسون و لیون .
این اطلاعات برای اکثریت نیازهای طراحی کافی می باشد .

مد نظر قرار دادن شانه :
هدف اصلی در طراحی ابزار حفاظت از مچ و دست می باشد . استفاده طراحی چنگش مدل تاپانچه و طراحی ابزارآلات استوانه ای باعث حفظ راستای مستقیم مچ می شوند . اما در صورتی که به طور نا صحیح به کار بروند باعث دور شدن نامطلوب بازو از بدن می گردند .
بهترین کاربرد این دونوع طراحی بازو را به نحو مطلوبی نزدیک به بدن نگه می دارد و انتخاب نادرست آنها را به نحو نامطلوبی از بدن دور ساخته و هم چنین مچ را منحرف می نمایند . تعیین نقطه چنگش ابزار از طریق قرار گرفتن بر روی قطعه کار (به طور افقی یا عمودی) و ارتفاع قطعه کار نسبت به تنه انجام می گیرد .
بررسی نمونه های موجود
رنده برقی هوم تک
این دستگاه با بهره وری از تکنولوژی روز آخرین نسل رنده در جهان میباشد.
با استفاده از این دستگاه میتوان تمامی سبزیجات میوه ها یخ و… را بصورت های دلخواه و با سایزهای مختلف رنده کرد.این دستگاه با دارا بودن ۷ تیغه رنده ی متفاوت میتواند نیاز شما را در حالت های مختلف از جمله پوره کردن خرد کردن یخ خرد کردن سبزیجات در اندازه های مختلف خلال کردن در اندازه های مختلف حلقه کردن و غیره بر آورده کند
در این دستگاه با وجود محفظه ی شیشه ای میتوانید بعد از اتمام کار مواد خرد شده را در همان ظرف و بصورت درب دار در یخچال نگهداری کنید
سه سایز ورودی این دستگاه ۴۰و۶۰و۸۰ میلیمتر این امکان را به شما میدهد که میوه ها و سبزیجات را در سایزهای مختلف وبه راحتی رنده کنید
اهرم فشار دهنده کاملآ ایمنی بوده و از برخورد دست با رنده محافظت میکند

رنده،خردکن، خلال کن و اسلایسر برقی
Electric Mandoline Slicer

رنده،خردکن برقی، خلال کن،اسلایسر… راحت با تنوع در تیغه ها

این دستگاه دارای
3 سایز رنده
3 سایز خلال کن
2 سایز حلقه کن و چیپس ساز
می باشد.

همچنین دارای تیغه مخصول پودر کردن یخ و رنده پنیر را نیز داراست.

دیگر نیازی به اشک ریختن موقع خرد کردن پیاز و یا صرف وقت جهت خرد کردن سبزیجات و میوه ها نیست چون این دستگاه تمامی برشها و خلالها را به یک اندازه در کوتاهترین زمان به شمامیدهد .
علاوه بر آن با خردکردن یک اندازه سبزیجات زیبایی خاصی به غذای شما می بخشد.
ارسال رایگان در تهران
قیمت: 60000تومان

رنده وی بورنر آلمان +رنده اسنپ اسلایس

جدید و بادوام –رنده بورنر اصل آلمان باکیفیت ترین دستگاه درانواع مشابه موجود در بازار می باشد.

با رنده وی هفت کاره بورنر راحتی و سرعت را به آشپزخانه ببرید.

رنده کردن و خرد کردن تمامی سبزیجات از قبیل هویج-قارچ-پیاز-کلم- سیب زمینی-خیار -گوجه فرنگی و غیره…
وسیله راحت برای آشپزخانه و کدبانوهای ایرانی
تهیه کردن سالاد و دسر در کمتر از یک دقیقه
آسان – سریع – بدون دردسر
انواع برش – خردکردن – خلال کردن- …
دارای محافظ دست
دارای 3 رنده وتیغه های آبدیده اصل آلمان جهت رنده کردن

دارای سی دی آموزشی
دارای اشانتیون پوست کن
ساخت آلمان Made In Germany

رنده چند کاره اسنپ اسلایس SNAP SLICE

برش حلقه ای و خلالی انواع میوه ها و سبزیجات در اندازه ها و شکلهای مختلف
مناسب هر اشپز خانه
نیاز هر کدبانو

قیمت 60000 تومان
*** ارسال رایگان به سراسر ایران ***

رنده چند کاره

رنده چند کاره
1 رنده و 2 خرد کن و3 تیغ

قیمت: 20000 تومان

انواع رنده های موجود در بازار:
رنده دستی
رنده ایفلی
رنده ایفلی دسته دار

رنده دستی:

رنده ی فوق برای درست کردن رشته های بلند ونازک از کدو،پنیروسیب زمینی بکار میرود.
این رنده دارای دسته ی بلندی جهت گرفتن رنده در دست می باشد.

رنده ایفلی:

رنده ی فوق به شکل مکعب مستطیل می باشد که در هر سمت آن تیغه ها با سایز های متفاوت وجود دارد که جنس آنها از فلز استیل می باشد.
در قسمت فوقانی رنده ،بیضی پلاستیکی شکلی وجود دارد که فرد در زمان رنده کردن میتواند جهت سهولت رنده کردن آن را گرفته و شروع به رنده کردن کند.هر چند درزمان طولانی مدت سبب خستگی تاندوم های دست فرد میشود.
قسمت تحتانی رنده نیزاز پلاستیک فشرده تشکیل شده تا از رد انداختن رنده درقسمت زیرین جلوگیری شود.

رنده ایفلی دسته دار:

رنده ی فوق به شکل مکعب مستطیل می باشد که در هر سمت آن تیغه ها با سایز های متفاوت وجود دارد که جنس آنها از فلز استیل می باشد.
در قسمت فوقانی این رنده دسته ای از جنس پلاستیک فشرده قرار دارد که فرد جهت رنده کردن از آن استفاده می کند و موجب سهولت در رنده کردن میشود.
قسمت تحتانی رنده نیزاز پلاستیک فشرده تشکیل شده تا از رد انداختن رنده درقسمت زیرین جلوگیری شود.

آنالیز گشتالت:

عناصر ماکرو :صفحات فلزی- دسته
عناصر میکرو:-

رنگ :
رنگهای بکاررفته در محصول :خاکستری – مشکی
صفحات استیل اطراف رنده به رنگ خاکستری می باشد و دسته و قسمت پلاستیکی تحتانی رنده به رنگ مشکی می باشد.

بافت – متریال :
جنس بدنه ی رنده از فلزاستیل می باشد و جنس دسته وقسمت تحتانی رنده از پلاستیک فشرده می باشد.

فرم :
فرم کلی رنده به شکل مکعب مستطیل است که قسمت بالای آن کوچک شده.

نقد وضع موجود:

محاسن :
1.دارای تیغه های مختلف است ودر اندازه ریز و درشت رنده میکند.
2.به دلیل داشتن دسته در قسمت فوقانی دسته ،از خستگی زودهنگام دست جلوگیری

]]>