دلیل داد زدن! داستان آموزنده

دلیل داد زدن

استادى از شاگردانش پرسید: به چه دلیل ما وقتى عصبانى هستیم داد می زنیم؟ به چه دلیل مردم هنگامى که عصبانی هستن صداشون رو بلند می کنن و سر هم داد می کشن؟

شاگردان فکرى کردن و یکى از اون ها گفت: چون در اون لحظه، آرامش و خونسردیمان رو از دست می بدیم.

استاد پرسید: این که آرامشمان رو از دست می بدیم درسته ولی به چه دلیل با وجودى که طرف مقابل کنارمون قرار داره داد می زنیم؟ نمی توان با صداى ملایم صحبت کرد؟ به چه دلیل هنگامى که عصبانی هستیم داد می زنیم؟

شاگردان هر کدوم جواب هایى دادن ولی جواب هاى هیچکدام استاد رو راضى نکرد.

آخرسر اون اینجور توضیح داد: هنگامى که دو نفر از دست همدیگه عصبانى هستن، قلب هاشون از همدیگه فاصله می گیرد. اون ها براى این که فاصله رو جبران کنن مجبورند که داد بزنن. هر چی اندازه عصبانیت و خشم بیشتر باشه، این فاصله بیشتره و اون ها باید صداشون رو بلندتر کنن.

بعد استاد پرسید: هنگامى که دو نفر عاشق همدیگه باشن چه اتفاقى می افتد؟ اون ها سر هم داد نمی زنند بلکه خیلى به آرامى با هم صحبت می کنن. به چه دلیل؟ چون قلب هاشون خیلى به هم نزدیکه. فاصله قلب هاشون بسیار کمه

استاد ادامه داد: هنگامى که عشقشون به همدیگه بیشتر شد، چه اتفاقى می افتد؟ اون ها حتى حرف معمولى هم با هم نمی زنند و فقط در گوش هم نجوا می کنن و عشقشون بازم به همدیگه بیشتر می شه.

آخرسر، حتى از نجوا کردن هم بی نیاز می شن و فقط به همدیگه نگاه می کنن. این هنگامىه که دیگه هیچ فاصله اى بین قلب هاى اون ها باقى نمونده باشه.

خواص عشق واسه بدن

۱۰حقیقت علمی در مورد عشق