دسته بندی علمی – پژوهشی :مقایسه و تحلیل مضمون أدعیه مسیحی و أدعیه اسلامی با تأکید بر مزامیر داود …

بعد از مطالعه و پردازش دعاهای مسیحی مذکور و مزامیر داوود به مضامین مختلفی دست یافتیم. این مضامین بر حسب اشتراکات و همپوشانی معنایی دستهبندی شده و مضامین وسیعتری انتخاب شده است در نهایت همه این مضامین در یک مضمون وسیعتر ادغام شدهاند. لذا در این فصل مضامین اصلی و مضامین فرعی مرتبط با آن بیان شده است و فرازهایی به عنوان نمونه آورده شده است. مضامین اصلی عبارتند از: ستایش، تقدیس، تنزیه و پیراسته داری، سپاسگزاری، اعتراف، طلب آمرزش، درخواستها، شکایت، اعتراض، استعاذه، تضرع و زاری و عشق ورزی. در انتهای هر یک از مضامین اصلی که مضامین فرعی دیگر را دربردارد، شبکهای از مضامین مرتبط با مضمون اصلی طراحی شده است که بیانگر روابط بین این مضمون اصلی و مضامین دیگر است. همچنین جدولی وجود دارد که برای مشاهده نمونه های بیشتر میتوان به آدرس این فرازها مراجعه کرد.
عکس در مورد عشق ورزی
اعتقاد عمومی مسیحیان بر این است که دعا وظیفه آنان و امتیازی است که از تقرب به جهان برین حاصل میشود.[۱۷۳]دعای مسیحیان به طور عادی با نام مسیح به پدر خطاب میکند و انگیزش و تاثیر آن با فعل الوهی روحالقدس پیوند خورده است[۱۷۴]. دعاهای مسیحیت شامل دعاهای فردی و آئینی (گروهی) هستند. اجزای دعای فردی و جمعی چندان متفاوت نیست به جز این که دعای جمعی همراه با تشریفات رسمی زبان عبادی است و دعای فردی دارای خود جوشی موقعیتهای فردی است.[۱۷۵]دعاهای کلیسایی در مسیحیت در نهایت به صورت زمانبندی مشخصی توسعه پیدا کرد در طی روز اوقاتی به دعا اختصاص داده میشود این زمان های مشخص برای دعاکردن در اوایل قرن سوم وجود داشته است. ترتولیان و قبرسی از ساعات سوم و ششم و نهم سخن گفتند ( دعای صبح؛ عصر؛ دعای شبانگاهی). قبرسی هر یک از این اوقات را یادبود واقعهای بیان کرد ساعت سوم یادآور آمدن روحالقدس ساعت ششم مصلوب شدن عیسی و ساعت نهم یادآور رستاخیز عیسی است. این زمانها بیانگر دعاهای فردی هستند؛ با این وجود این یادبودها گاهی اوقات به صورت دسته جمعی نیز اجرا میشده است.[۱۷۶] این اوقات از قرن چهارم به بعد در نظام رهبانی گسترش پیدا کرد و دعاها و سرودهایی به هر یک از این اوقات اختصاص پیدا کرد.[۱۷۷] اما نکته قابل توجه در همه این دعاها این است که همه این مراسم عبادی مبتنی بر ازبَرخوانی مزامیر است. در نهایت ذکر هفتگی کل مزامیر در اوقات عبادی شرق و غرب ثبت شده است که در آنجا مزامیر به بیست گروه[۱۷۸] تقسیم میشوند.[۱۷۹]
تحقیق - متن کامل - پایان نامه
از این رو برای بررسی و تحلیل مضمون متون دعایی مسیحیت علاوه بر برخی دعاهای مهم و اساسی از قبیل دعای ربّانی، دعای صبح و دعای آمرزش و… بر مزامیر که در متون دعایی مسیحیت بیشتر کاربرد داشتهاند نیز تأکید میشود.
۳-۱٫ دعاهای اساسی در مسیحیت
یکی از منابع مهم دعایی “نیایش خداوند” است. این دعا از قرون اولیه به طور دائم در عبادات دسته جمعی و حتی در جوامعی که هیچ گونه دعای مشخص دیگری نداشتند نیز خوانده شده است. فرازهای این دعا بیانگر تعالیم اساسی در باب حیات مسیحیت و اعمال دینی آن است. خطاب جسورانه به خدا به عنوان “پدر”، تصدیق حاکمیت شاهانه خدا، و آرزوی تبعیت از اراده خدا در زمین، درخواست موّقرانه نیازمندیهای ضروری زندگی، و طلب آمرزش همراه با آمادگی برای بخشش، از ویژگیهای برجسته این دعا است.[۱۸۰] اهمیت ویژه این دعا در تبعیت کتب دعایی مسیحیت از این الگو (دعای ربّانی) جلوهگر و مشهود است. به گونهای که در سنّت رهبانی کلیسای ارتدوکس شرقی معمولاً هر راهبی این دعا را به دفعات معین در روز به عنوان برنامه شخصی تکرار میکند. در آئین عزلت گزینی این دعا حائز نقش ویژهای است. خواندن این دعا در واقع راهی منحصر به فرد برای دور کردن افکار و خیالات و ایجاد تمرکز خاطر، سپاسگزاری، جهت گیری عبادت و توبه و دلبستگی است.[۱۸۱]
۳-۱-۱٫ دعای ربّانی (دعای خداوند)
ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد.
ملکوت تو بیاید. اراده تو چنانچه در آسمان است بر زمین نیز کرده شود.
نان کفاف ما را امروز به ما بده.
و قرضهای ما را ببخش چنانچه ما نیز قرضداران خود را میبخشیم.
ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده.
زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست، آمین. (متی۱۴-۹: ۶)
در مسیحت آئینهای رسمی همراه با اعتقادنامهها، بخشهایی از کتاب مقدس (به خصوص مزامیر)، سرودها و دعاهایی در قالب گفتوگوی مستقیم با خدا، منبعی قابل دسترس را برای دعا فراهم میکند.[۱۸۲]
۳-۱-۲٫ درود بر مریم مقدس
درود بر مریم که آکنده از لطف (فیض است)،
خداوند با تو است،
میان همه زنان تو خجسته هستی و عیسی میوه درون تو نیز خجسته است،
ای مریم مقدس مادر خدا،
برای ما گناهکاران، اکنون و در هنگام مرگ ما دعا کن،
آمین.
۳-۱-۴٫ دعای صبح
به نام پدر و پسر و روح القدس.
آمین.
خدایا تو را میپرستم و از جان و دل دوست میدارم از اینکه مرا آفریده و مسیحی نموده.
و در این شب نگهداری کردهای سپاسگزارم.
کردار روزانه خود را به تو نیاز میکنم که همه از روی خواست تو به سوی شکوه مقدست رهبری شده باشد.
مرا از هرگونه گناه و بدی برکنار دار.
خدایا، نعمتت همواره بر من و بر کسانی باد که نزد من گرامی هستند. آمین.
ای فرشته خدا که پاسبان… منی
… ای پدر ما که در آسمانی
… درود بر تو ای مریم
… فرّ و شکوهمندی باد
به نام پدر پسر و روح القدس
آمین.
<s

trong>۳-۱-۵٫ دعای شب
به نام پدر پسر و روح القدس.
آمین.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*