پایان نامه Fe3O4پیریمیدین-5-اون با بهره گرفتن از نانو کاتالیزگر [d-3،2]بررسی سنتز مشتقات جدید 7-آریل-6-سیانو پیریدو

Technology, Data, Computer Network, Big Data, Nerve CellArtificial Intelligence technology vehicle interior city for backgroundsFuturistic eye, Artificial Intelligence, Globe - Navigational Equipment, DataBrain Wave, Artificial Intelligence, city.Data,Face recognition

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ﺷﯿﻤﯽ

گرایش : ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ

عنوان : Fe3O4پیریمیدین-5-اون با بهره گرفتن از نانو کاتالیزگر [d3،2]بررسی سنتز مشتقات جدید 7-آریل-6-سیانو پیریدو

داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ رﺷﺖ

ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ

 

ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﯿﻤﯽ آﻟﯽ

ﻋﻨﻮان:

Fe3O4پیریمیدین-5-اون با بهره گرفتن از نانو کاتالیزگر [d3،2]بررسی سنتز مشتقات جدید 7-آریل-6-سیانو پیریدو

اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:

دﮐﺘﺮ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﻣﺎﻣﻘﺎﻧﯽ

اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎور:

دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﯿﮏ ﭘﺴﻨﺪ

زﻣﺴﺘﺎن 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….ع

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………….b

فصل اول: مقدمه و تئوری…………………………………………………………………………………………………………………1

1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1 پیریدوپیریمیدین ها……………………………………………………………………………………………………………………2

1-2 ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 روش ﻫﺎی ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ………………………………………………………………………………..4

1-3-1 ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﺰ ﻣﻮج ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از:………………………………………………4

1-3-1-1 6،2-دی آمینوپیریمیدین-4(H3)-اون………………………………………………………………………………….4

1-3-1-2 تترونیک اسید…………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-1-3 3،1-دی متیل باربیتوریک اسید……………………………………………………………………………………………6

1-3-1-4 1-فنیل مالایمید………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-2 ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮا ﺻﻮت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از:…………………………………………….7

1-3-2-1 اﯾﻨﺪان دی اون و ﺣﻼل اﺗﯿﻠﻦ ﮔﻠﯿﮑﻮل…………………………………………………………………………………..7

1-3-2-2 پیرازول آمین…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-3-3 ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از:……………………………………………..9

1-3-3-1 واکنشگر گرینیارد……………………………………………………………………………………………………………..9

عنوان                                                                                                                    صفحه

1-3-3-2 استیل استون……………………………………………………………………………………………………………………9

1-3-3-3 اتیل 3-فنیل-2-سیانو آکریلات………………………………………………………………………………………10

1-3-3-4 سیکلو هپتانون………………………………………………………………………………………………………………11

1-3-3-5 واکنش فریدلندر…………………………………………………………………………………………………………….13

1-3-3-6 کاتالیزگر پتاسیم فلورید-آلومینا……………………………………………………………………………………….14

1-3-3-7 کاتالیزگر سدیم لوریل سولفات………………………………………………………………………………………15

1-3-3-8 چالکون………………………………………………………………………………………………………………………..16

1-3-3-9 نانو کاتالیزگرFe3O4تثبیت شده با سیلیکا سولفونیک اسید…………………………………………………..16

1-3-3-10 2-آمینو نیکوتینیک اسید……………………………………………………………………………………………….18

1-3-3-11 ترشری بوتیل استو استات…………………………………………………………………………………………….19

1-4 کاتالیزگرهای نانو…………………………………………………………………………………………………………………..20

1-4-1 مزایای کاتالیزگرهای نانو……………………………………………………………………………………………………20

1-4-2 آهن در کاتالیزگرهای نانو فلزی………………………………………………………………………………………….21

1-4-2-1 کاتالیزگر نانو Fe3O4……………………………………………………………………………………………………..22

1-4-2-2 سنتز کاتالیزگر نانو Fe3O4…………………………………………………………………………………………….23

عنوان                                                                                                           صفحه
فصل دوم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………24

2-1 هدف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….25

2-2 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….26

2-2-1 تهیه 3-(6-آمینو-4-اکسـو-2-تیوکسو-4،3،2،1-تترا هیدرو پیریمیدیــن-5-ایل)-3-اکسو پروپان

نیتریل (61)…………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2-2 تهیه 3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (a64)……………………………………………………………28

2-2-3 تهیه 7-(4-فلوئـورو فنیل)-5،4-دی اکسو-2-تیوکسو-8،5،4،3،2،1-هگزا هیدرو ﭘﯿﺮﯾـﺪو[3،2-d]

ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (a62)……………………………………………………………………………………………..30

2-2-4 مکانیسم پیشنهادی تهیه مشتقات ﭘﯿﺮﯾـﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ………………………………………………………38

2-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-4 پیشنهاد برای کارهای آینده…………………………………………………………………………………………………………42

فصل سوم: کارهای تجربی…………………………………………………………………………………………………………………43

3- کارهای تجربی……………………………………………………………………………………………………………………………44

3-1 تکنیک های عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..44

3-2 تهیه 3-(6-آمینو-4-اکسو-2-تیوکسـو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریمیدین-5-ایل)-3-اکسـوپروپان نیتریل

(61)………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

عنوان                                                                                                            صفحه

3-3 روش نمونه: تهیه 3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (a64)…………………………………………….46

3-4 تهیه 3-(4-متیل فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (b64)……………………………………………………………….47

3-5 روش نمونه: تهیه 7-(4-فلوئورو فنیل)-5،4-دی اکســو-2-تیو کسـو-8،5،4،3،2،1-هگـــزا هیدرو

ﭘﯿﺮﯾـﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (a62)………………………………………………………………………….48

3-6 تهیه 7-(فوران-2-ایل)-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1-هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین

-6-کربونیتریل (b62)……………………………………………………………………………………………………………….49

3-7 تهیه 5،4-دی اکسو-7-(تیوفن-2-ایل)-2-تیوکسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین

-6-کربونیتریل (c62)………………………………………………………………………………………………………………50

3-8 تهیه 5،4-دی اکسـو-7-(پیریدین-3-ایل)-2-تیوکسـو-8،5،4،3،2،1- هگـزا هیدروپیریــدو]3،2-[d

پیریمیدین-6-کربونیتریل (d62)……………………………………………………………………………………………….51

3-9 تهیه 7-(2-هیدروکسی فنیل)-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریـدو]3،2-[d

پیریمیدین-6-کربونیتریل (e62)………………………………………………………………………………………………..52

3-10 تهیه 5،4-دی اکسو-7-فنتیل-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-

کربونیتریل (f62)……………………………………………………………………………………………………………………..53

3-11 تهیه 7-]3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-H1-پیرازول-4-ایل[-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1-

هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g62)………………………………………………………..54

عنوان                                                                                                            صفحه

3-12 تهیه 7-]3-(4-متیل فنیل)-1-فنیل-H1-پیرازول-4-ایل[-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1-

هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (h62)………………………………………………………..54

فصل چهارم: طیف ها…………………………………………………………………………………………………………………….56

طیف FT-IR 3-(6-آمینـو-4-اکسو-2-تیو کسـو-4،3،2،1-تتراهیـدروپیریمیدین-5-ایل)-3-اکسـوپروپان

نیتریل (61)…………………………………………………………………………………………………………………………………..57

طیف FT-IR 3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (a64)………………………………………………………..58

طیف FT-IR 3-(4-متیل فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (b64)…………………………………………………………59

7-(4-فلوئورو فنیل)-5،4-دی اکسو-2-تیوکسو-8،5،4،3،2،1-هگزا هیـدرو ﭘﯿﺮﯾـﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (a62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..60

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………61

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..63

7-(فوران-2-ایل)-5،4-دی اکسو-2-تیوکسو-8،5،4،3،2،1-هگزاهیدروﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل(b62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

عنوان                                                                                                            صفحه

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………66

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..68

5،4-دی اکسـو-7-(تیوفن-2-ایل)-2-تیوکسـو-8،5،4،3،2،1-هگـزا هیـدرو ﭘﯿﺮﯾــﺪو[3،2-d]  ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (c62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………70

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..72

5،4-دی اکسو-7-(پیریدین-3-ایل)-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1-هگـزا هیـدرو ﭘﯿﺮﯾــﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (d62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..73

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………74

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..76

7-(2-هیدروکسی فنیل)-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریـدو]3،2-[d پیریمیدین-6-کربونیتریل (e62)
FT-IR……………………………………………………………………………………………………………………………………………77

H NMR1……………………………………………………………………………………………………………………………………….78

C NMR13………………………………………………………………………………………………………………………………………80

عنوان                                                                                                            صفحه

5،4-دی اکسو-7-فنتیل-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزا هیدروپیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6- کربونیتریل (f62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………82

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

7-]3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-H1-پیرازول-4-ایل[-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1- هگزاهیدرو

پیریدو]3،2-[dپیریمیدین-6-کربونیتریل (g62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..86

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………87

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..89

7-]3-(4-متیل فنیل)-1-فنیل-H1-پیرازول-4-ایل[-5،4-دی اکسو-2-تیو کسو-8،5،4،3،2،1-هگزا هیدرو پیریدو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-6-کربونیتریل (h62)

FT-IR…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

H NMR1………………………………………………………………………………………………………………………………………92

C NMR13……………………………………………………………………………………………………………………………………..94

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………………………96

عنوان                                                                                                            صفحه

ﺟﺪول 2-1 ﺗﻌﺪادی از آﻟﺪﻫﯿﺪﻫﺎی ﭘﯿﺮازوﻟﯽ ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪه………………………………………………………………………….30

ﺟﺪول 2-2 ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺣﻼل در ﺑﺎزده ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ a62 در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼﺳﯿﮏ…………………………………………..31

ﺟﺪول 2-3 ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ دﻣﺎ در ﺑﺎزده ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ a62 در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻼﺳﯿﮏ………………………………………………32

ﺟﺪول 2-4 ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻼل DMF در ﺑﺎزده و زﻣﺎن ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐa62………………. 32

ﺟﺪول 2-5 ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﻧﺎﻧﻮ Fe3O4 در ﺣﻼل دی ﻣﺘﯿﻞ ﻓﺮﻣﺎﻣﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزده و زﻣﺎن ﺳﻨﺘﺰ ﺗﺮﮐﯿﺐ

62a…………………………………………………………………………………………………………………………..33

ﺟﺪول 2-6 ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﯿﻨﻪ……………………………………………………………..40
ﺷﮑﻞ 1-1 دﺳﺘﻪ ﺑﻨــــﺪی ﭘﯿﺮﯾﺪو[d]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾــﻦ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﯿﺮی اﺗﻢ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺣﻠﻘـﻪ ی

ﭘﯿﺮﯾﺪﯾﻦ……………………………………………………………………………………………………………………………..2

ﺷﮑﻞ 1-2 ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻌﺪادی از ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ دارای ﺧﻮاص داروﯾﯽ………………………………3

ﺷﻤﺎی 1-2 اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ رﯾﺰ ﻣﻮج…………..5

ﺷﻤﺎی 1-3 ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺘﺮوﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﺰ

ﻣﻮج………………………………………………………………………………………………………………………………..5

ﺷﻤﺎی 1-4 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت 6- اﺳﭙﺎﯾـﺮو ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 3،1-دی ﻣﺘﯿﻞ ﺑﺎرﺑﯿﺘﻮرﯾﮏ

اﺳﯿﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ رﯾﺰ ﻣﻮج…………………………………………………………………………………………………….6

ﺷﻤﺎی 1-5 ﺳﻨﺘـــﺰ ﻣﺸﺘﻖ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 1-ﻓﻨﯿﻞ ﻣﺎﻻﯾﻤﯿـــﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ رﯾﺰ

ﻣﻮج………………………………………………………………………………………………………………………………..7

ﺷﻤﺎی 1-6 اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺪان دی اون در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﺻﻮت ﺑﺮای ﺳﻨﺘـﺰ ﻣﺸﺘﻘـﺎت اﯾﻨﺪﻧﻮ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]

ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ………………………………………………………………………………………………………………………..7

ﺷﻤﺎی 1-7 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 5-آﻣﯿﻨـﻮ-3،1-دی ﻓﻨﯿﻞ-H1-ﭘﯿﺮازول

در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﺻﻮت…………………………………………………………………………………………………………..8

ﺷﻤﺎی 1-8 ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 5-آﻣﯿﻨﻮ-3،1-دی ﻓﻨﯿﻞ-H1-

ﭘﯿﺮازول در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﺻﻮت……………………………………………………………………………………………….8

ﺷﻤﺎی 1-9 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ واﮐﻨﺸﮕﺮ ﮔﺮﯾﻨﯿﺎرد………………………………………………..9

ﺷﻤﺎی 1-10 ﺳﻨﺘﺰ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻮن………………………………………………………………….10

ﺷﻤﺎی 1-11 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﯿﻞ 3-ﻓﻨﯿﻞ-2-ﺳﯿﺎﻧﻮ آﮐﺮﯾﻼت……………..10

ﺷﻤﺎی 1-12 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮑﻠﻮ ﻫﭙﺘﺎﻧﻮن…………………………………….11

ﺷﻤﺎی 1-13 ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﮑﻠﻮ ﻫﭙﺘﺎﻧﻮن……………………….12

ﺷﻤﺎی 1-14 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واﮐﻨﺶ ﻓﺮﯾﺪﻟﻨﺪر………………………………….13

ﺷﻤﺎی 1-15 ﺳﻨﺘﺰ دو ﺟﺰﺋــﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔـﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻓﻠﻮرﯾﺪ-

آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ…………………………………………………………………………………………………………………………..14

ﺷﻤﺎی 1-16 ﺳﻨﺘﺰ ﺳﻪ ﺟﺰﺋــﯽ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾـﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻓﻠﻮرﯾﺪ-

آﻟﻮﻣﯿﻨﺎ……………………………………………………………………………………………………………………………15

ﺷﻤﺎی 1-17 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﺳﺪﯾﻢ ﻟﻮرﯾﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت……………..16

ﺷﻤﺎی 1-18 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎﻟﮑﻮن……………………………………………..16

ﺷﻤﺎی 1-20 ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ ﻧﺎﻧﻮ Fe3O4 ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ…………………………………………………17

ﺷﻤﺎی1-21 اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔــﺮ Fe3O4 ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﯿﻠﯿﮑﺎ ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﯿﮏ اﺳﯿﺪ در ﺳﻨﺘـــﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت

ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ………………………………………………………………………………………………….17

ﺷﻤﺎی 1-22 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻖ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 2-آﻣﯿﻨﻮ ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻨﯿﮏ اﺳﯿﺪ…………………………..18

ﺷﻤﺎی 1-23 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ I2/KI…………………………………. 18

ﺷﻤﺎی 1-24 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻖ ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﺷﺮی ﺑﻮﺗﯿﻞ اﺳﺘﻮ اﺳﺘﺎت………………………..19

ﺷﻤﺎی 1-25 ﺳﻨﺘﺰ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪ…………………………………………19

شکل 1-3 ساختار ترکیبFe3O4………………………………………………………………………………………………………. 22

شکل 1-4 کاتالیزگر نانو Fe3O4به صورت (a) پودر. (b) هیدروژل. (c) محلول در آب…………………………….23

شمای 2-1 سنتز مشتقات ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ…………………………………………………………………………….25

شمای 2-2 تهیه 6-آمینو-2-تیو کسو-3،2-دی هیدروپیریمیدین-4(H1)-اون…………………………………………26

شمای 2-3 تهیه 3-(6-آمینو-4-اکسو-2-تیو کسو-4،3،2،1-تتراهیدروپیریمیدیـن-5-ایل)-3-اکسوپروپان

نیتریل……………………………………………………………………………………………………………………………..26

شمای 2-4 سنتز 3-(4-کلرو فنیل)-1-فنیل-4-فرمیل پیرازول (a64)…………………………………………………….28

شمای 2-5 سنتز ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ a62………………………………………………………………………………….31

شمای 2-6 مکانیسم پیشنهادی سنتز مشتقات ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2-d] ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ a-h62………………………………………39

چکیده:

ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻫﺘﺮوﺳﯿﮑﻞ ﭼﻨﺪﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺗﻬﯿﻪ داروﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿـﺪﯾﻦ ﻫـﺎ ﺑـﻪ

دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی زﯾﺴﺘﯽ ﻣﻔﯿﺪ آن ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت داروﯾﯽ و ﺳﻨﺘﺰی ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﻮده اﻧﺪ. در اﯾـﻦ ﭘﺎﯾـﺎن

ﻧﺎﻣﻪ اﺑﺘﺪا ﭘﯿﺶ ﻣﺎده 3-(6-آﻣﯿﻨﻮ-4-اﮐﺴﻮ-2-ﺗﯿﻮﮐﺴﻮ-4،3،2،1-ﺗﺘﺮاﻫﯿﺪروﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-5-اﯾﻞ)-3-اﮐﺴﻮﭘﺮوﭘﺎن

ﻧﯿﺘﺮﯾﻞ از ﺳﯿﺎﻧﻮ اﺳﺘﯿﻞ دار ﮐﺮدن 6-آﻣﯿﻨﻮ-2-ﺗﯿﻮاﮐﺴـﻮ -3،2-دی ﻫﯿﺪروﭘﯿﺮﯾﻤﯿـﺪﯾﻦ -4(H1)-اون ﺗﻬﯿـﻪ ﺷـﺪ .

ﺳﭙﺲ از واﮐﻨﺶ آن ﺑﺎ آروﻣﺎﺗﯿﮏ آﻟﺪﻫﯿﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻀﻮر ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﺗـﺎﻟﯿﺰﮔﺮ Fe3O4 ﻣﺸـﺘﻘﺎت ﺟﺪﯾـﺪی از

7-آرﯾﻞ-6-ﺳﯿﺎﻧﻮﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-5-اون ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻫﺎی ﺑﺎﻻ (%92-78) ﺳﻨﺘﺰ ﺷﺪﻧﺪ.

ﮐﻠﯿﺪواژه : ﭘﯿﺮﯾﺪوﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ، 6-آﻣﯿﻨﻮﺗﯿﻮاوراﺳﯿﻞ، 7-آرﯾﻞ-6-ﺳﯿﺎﻧﻮﭘﯿﺮﯾﺪو[3،2d-]ﭘﯿﺮﯾﻤﯿﺪﯾﻦ-5-اون، ﻧﺎﻧﻮ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰﮔﺮ Fe3O4

1– مقدمه

با توجه به اینکه در این پایان نامه، سنتز مشتقات جدیدی از پیریدو[3،2-d]پیریمیدین ها انجام شده است، در ابتدا نگاهی اجمالی بر پیریدوپیریمیدین ها و روش های سنتز آن ها خواهیم داشت.

1-1 پیریدوپیریمیدین ها

هتروسیکل ها به عنوان دسته ی بسیار مهمی از ترکیبات شیمیایی بیش از نیمی از ترکیبات شناخته   شده ی آلی را تشکیل می دهند. در بین هتروسیکل های دوحلقه ای حاوی نیتروژن، پیریدوپیریمیدین ها با داشتن گستره ی وسیعی از ترکیبات دارای خواص دارویی و زیستی، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده اند. بسته به محل قرارگیری اتم نیتروژن در بخش پیریدینی، پیریدو[d]پیریمیدین ها به گروه های مختلف طبقه بندی می شوند (شکل 1-1) ]3-1[.

شکل 1-1 طبقه بندی پیریدو[d]پیریمیدین ها بر اساس محل قرارگیری اتم نیتروژن در حلقه ی پیریدین

تعداد صفحه : 123

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=151897]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com