دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

این پژوهش کوشش کرده می باشد تا عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری را مطالعه نموده، علت های عدم استقبال کشاورزان را نیز مورد واکاوی قراردهد. بدین مقصود جامعه نوغانداران مناطق لنگرود و شفت با در نظر داشتن اهمیت این دومنطقه در نوغانداری استان، با دارا بودن بیشترین خانوار نوغاندار بعنوان جامعه آماری پژوهش درنظر گرفته گردید. براساس تعداد افراد جامعه (4187N=) تعداد نمونه محاسبه گردید(198n=) و به تبع آن تعداد افراد گروه دوم مورد مطالعه که شامل کشاورزان غیرنوغاندار این مناطق بودند نیز مشخص گردید. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌هایی که سؤالات آنها براساس اهداف پژوهش، مطالعات پیشین و با همکاری کارشناسان مربوط طراحی گردیده بود جمع‌آوری گردید. به مقصود بررسی ویژگی­های فردی شامل سن افراد مورد مطالعه، سابقه فعالیت در نوغانداری، تعداد افراد تحت تکفل، میزان تحصیلات، مساحت توتستان ها، تعداد تلمبار ونوع مالکیت آن‌ها، میزان درآمد حاصل از فعالیت نوغانداری و نیز فعالیت­های غیر نوغانداری به تناسب موضوع از آماره‌های توصیفی مانند فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار، واریانس وغیره بهره گیری گردیده، داده‌های جمع‌آوری شده به صورت جدول آمار توصیفی ارایه گردید. در بخش آمار استنباطی به مقصود بررسی اهداف تحقیق وآزمون فرضیات آن، به تناسب موضوع و با در نظر داشتن متغیرهای پژوهش آزمون کای اسکوئر، آزمونt دو گروه مستقل، ‌آزمون U من ویتنی ‌و آزمون دوجمله‌ای مورد بهره گیری قرار گرفت. علاوه براین تعدادی از پرسش­ها که عموماَ مربوط به تأثیر سیاست­های حمایتی بر پذیرش نوغانداری بود با بهره گیری از مقیاس لیکرت اندازه­گیری گردید. نتایج پژوهش نشان داد تمامی ویژگی‌های فردی غیر از جنسیت یعنی سن، تعداد افراد تحت تکفل، تحصیلات، سابقه نوغانداری و نیز ویژگی‌های فنی، اقتصادی و آموزشی همچون نوع مالکیت تلمبار، درآمدزا بودن نوغانداری با در نظر داشتن کوتاهی زمان پرورش نسبت به سایر فعالیت‌های کشاورزی، تمایل به بازسازی تلمبار، تمایل به شرکت در کلاس‌های نوغانداری و نیز دوره‌های آموزشی مرتبط با نوغانداری با پذیرش نوغانداری دارای ارتباط متقابل می‌باشند. همچنین مطالعه‌ها نشان داد در مورد تأثیر تمامی سیاست‌های حمایتی یعنی اعطای وام و تسهیلات برای بازسازی و ساخت تلمبار، بیمه پرورش کرم ابریشم، آموزش و ترویج نوغانداری و فعالیت‌های مرتبط، توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله بین دو گروه مورد بحث تفاوت معنی‌داری هست. بر اساس نتایج تمامی سیاست‌های حمایتی برشمرده شده بر پذیرش نوغانداری مؤثر بوده‌اند. با این حال  توزیع رایگان نهال اصلاح شده، توزیع تخم نوغان پرتولید و خرید تضمینی پیله در هر دو گروه نوغاندار و غیر نوغاندار بیشترین تأثیر را در پذیرش نوغانداری داشته می باشد.

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>