پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درمورد افزایش، دمای، فریت، شناسایی

اولین نتیجه‌ای که از دیدن طیف XRD یک ماده به‌دست می‌آید، بلوری یا آمورف بودن ساختار آن است. شکل4-7 طیف XRD نمونه‌ها در دمای اتاق را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌کنیم با افزایش غلظت فریت کبالت در چینش ماده نمونه‌ها تقریبا شبه آمورف هستند و به دلیل عدم وجود هرگونه ساختار منظم و بلوری در نتیجه فقدان صفحات با فاصلهی مشخص، پدیدهی پراش رخ نداد و شاهد پیک خاصی نیستیم و از تصاویر می‌توان نتیجه گرفت که نمونه‌ها دارای فاز مشخصی نیستند. انتظار می‌رود با افزایش دما پیک‌ها رفتهرفته نمایان شوند. شکل 4-7 پراش XRD نمونه‌های الف) 10%، ب) 15%و ج) 20% پیش از عملیات حرارتی. تصاویر 4-8 و 4-9 طیف XRD نمونه‌ها را به ترتیب در دمای 600 و 800 درجهی سانتیگراد نشان می‌دهد. با افزایش دما می‌بینیم که پیک‌های ضعیفی در دمای 600 درجهی سانتیگراد در حال رشد می‌باشند که می‌توان گفت ذرات فریت کبالت در ماتریس سیلیکا در حال جمع شدن (به سمت هسته‌ای شدن) می‌باشند. این پیک‌ها با افزایش دما افزایش مییابد. فاز سیلیکا در دمای 800 درجهی سانتیگراد به سمت کامل شدن پیش می‌رود. الگوی پراش بسیاری از مواد بلوری، پیک‌هایی با شدت زیاد می‌دهند که حتی اگر با حجم %1 یا %2 در ترکیب باشند قابل شناسایی هستند ولی در برخی از مواد وقتی به صورت تک بلور باشند، قابل شناسایی هستند؛ وقتی در یک مخلوط هستند حتی تا حجم %50 هم قابل شناسایی نیستند [70]. با توجه به اینکه درصد نانوذرات فریت کبالت در ساختار ماده ما تا حداکثر %20 است، همانطور که در شکل می‌بینید در دماهای600 و800 درجهی سانتیگراد اثرات ضعیفی مشاهده می‌شود.
شکل 4-8 پراش XRD نمونه‌های الف) 10%، ب) 15%و ج) 20% در دمای 600 درجهی سانتیگراد.
شکل 4-9 پراش XRD نمونه‌های الف) 10%، ب) 15%و ج) 20% در دمای 800 درجهی سانتیگراد. همانطور که از شکل 4-9 مشخص است، پیک‌های ضعیفی دیده می‌شود که به ساختار مربوط به فریت کبالت نسبت داده می‌شود ولی به دلیل وجود درصد کم این نانوذرات در ساختار، پیک بلند و واضحی دیده نمی‌شود ولی پیک مربوط به سیلیکای آمورف به وضوح مشخص است که نشان از مقدار بیشتر این ماده است.
برای تعیین اندازه بلوری برای آنالیز XRD ابتدا از فرمول زیر پهنشدگی واقعی به‌دست می‌آید:
β_(size+strain)=β_obs-β_inst
که β_inst پهنشدگی حاصل از دستگاه از نمونه استاندارد و β_obs پهنشدگی محاسبه شده از پیک می‌باشند. سپس با توجه به فرمول دبای-شرر، اندازهی ذرات به‌دست می‌آید:
D= Kλ/(β cosθ)
که K ثابت شرر (89/. برای به‌دست آوردن مقدار دقیق‌تر اندازهی ذرات می‌توان از روش X Powder استفاده کرد. شکل 4-10 و 4-11 آنالیز نمونه‌های حرارت داده شده در دماهای 600 و 800 درجه‌ی سانتی‌گراد توسط نرم افزار X-Powder را نشان می‌دهد. شکل 4-10 آنالیز نمونه‌های الف)10%، ب) 15%و ج) 20% حرارت داده شده در دمای 600 درجه‌ی سانتی ‌گراد. ]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *