پایان نامه ها و مقالات

دانلود پایان نامه درباره فیزیولوژی، تجزیه واریانس، نمونه برداری، مواد غذایی

در میان گیاهان زراعی، سیب زمینی بهترین واکنش را به کود اصطبلی نشان می‌دهد. اگرچه عناصر پر مصرف و کم مصرف موجود در کود حیوانی در حاصلخیزی خاک اثر دارند، اغلب اثر اصلاح کنندگی کود حیوانی اهمیت بیشتری دارد. هوموس ساختمان خاک‌های سنگین را بهبود می‌بخشد، در حالی که قدرت نگهداری رطوبت را در خاک‌های سبک افزایش می‌دهد. استفاده از کود حیوانی پوسیده ترجیح دارد استفاده از کود حیوانی تازه در اواخر دوره رشد فعال می‌شود و موجب کاهش مقدار ماده خشک سیب‌زمینی، و از دست رفتن طعم سیب زمینی و تاخیر در رسیدگی غده می‌شود. مصرف کود دامی در حدود 15 تا 20 تن (به طور کامل پوسیده) در هکتار است (مبلی و همکاران، 1388).
مدیریت آب
سیب زمینی از گیاهان حساس به خشکی محسوب می‌شود. کمبود رطوبت خاک سبب کاهش زیادی در عملکرد می‌گردد. تغییرات شدید رطوبت خاک می‌تواند موجب بد شکل شدن و غیر یکنواختی رشد غدد می‌گردد.زیادی رطوبت خاک یا آبیاری موجب شسته شدن عناصر غذایی و سموم شیمیایی به اعماق خاک، توسعه بیماری‌ها و کاهش درصد ماده خشک غده می‌شود. میزان حساسیت مراحل مختلف نمو به تنش رطوبتی یکسان نیست. گیاه در مرحله جوانه‌زنی و سبز شدن حساسیت زیادی به کمبود رطوبت خاک ندارد، اما خشکی می‌تواند سرعت سبز شدن را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. سیب‌زمینی در مرحله رشد رویشی و دوران رسیدگی به تنش رطوبتی چندان حساس نیست. حساسیت زیادی به خشکی از مرحله شروع غده‌بندی تا شروع زرد شدن برگ‌ها وجود دارد (خواجه پور، 1383).
تعیین دقیق مقدار واکنش محصول به آبیاری غیرممکن است، ولی پیداست که مدیریت خوب می‌تواند میانگین عملکرد وزنی محصول را تا 8 درصد به ازای هر میلیمتر آب افزایش داد. به طور معمول در هر دوره آبیاری ده روزه بهتر است که به مقدار 25 میلیمتر آب به محصول داده شود. آهنگ بیشینه‌ی آب داده شده به خاک، بسته به نوع خاک فرق می‌کند، در خاک‌های شنی زبر 13 تا 19 میلیمتر در ساعت، در خاک‌های و در خاک‌های لومی- سیلتی 5 تا 9 میلیمتر در ساعت و در خاک‌های رسی سیلتی کمتر از 4 میلیمتر در ساعت است (مبلی، 1388).
تناوب
سیب‌زمینی به عنوان محصول وجینی درجه اول به ساختمان خاک بیش از سایر گیاهان زراعی حساس است و غالبا پس از گیاهان علوفه‌ای چندساله، کود سبز و یا مصرف کود حیوانی فراوان (20 تا 40 تن در هکتار) در سیکل تناوبی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر سیب‌زمینی به بیماری‌ها و در نتیجه توالی کاشت حساس است و نباید کمتر از 4 سال یک بار در قطعه زمین کاشته شود. قرار گرفتن سیب‌زمینی با یونجه، ذرت، گندم و جو در سیکل تناوبی از لحاظ جلوگیری از گسترش بیماری‌ها مطلوب است (خواجه‌پور، 1383).
فصل سوم
مواد و روش‌ها
مشخصات محل اجرای طرح
آزمایش در سال زراعی 92-91 در مزرعه‌ای واقع در شهر مجن (35 کیلومتری شهرستان شاهرود) در مساحتی حدود 2000 متر روی گیاه سیب زمینی انجام شد. از لحاظ جغرافیایی منطقه در موقعیت 36 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی و 54 درجه و 75 دقیقه طول شرقی از نصف‌النهار گرینویچ، با ارتفاع تقریبی 1854 متر از سطح دریا قرار دارد.
طرح آزمایشی مورد استفاده
این آزمایشی در قالب طرح اسپیلت-پلات فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. پلات اصلی شامل سه تاریخ کاشت (15/2/92، 15/3/92 و 15/4/92) و در پلات فرعی ارقام سیب زمینی (رقم آلفا (دیررس)، اگریا (میان رس) و آریندا (زودرس)) و تراکم در سه سطح (8/3، 33/5 و 25/9) بوته در متر مربع به صورت فاکتوریل قرار گرفتند.
عملیات مزرعه‌ای
کاشت
قبل از انجام آزمایش از اعماق30 – 0 سانتی متری خاک نمونه برداری شد و مشخصات خاک محل آزمایش تعیین شد (جدول 31). زمین محل آزمایش در سال قبل زیر کشت گندم بوده است. عملیات زمین شامل شخم و دیسک اولین فرصت پس از گاورو بودن زمین انجام شد. کودهای شیمیایی مورد نیاز بر اساس توصیه کودی و برآورد نیاز کودی گیاه مصرف گردید. به کمک فاروئر شیارهایی به فواصل 75 سانتیمتر ایجاد شد و تیمارها به طور تصادفی در بین بلوک ها قرار گرفتند. به منظور اعمال تراکم فاصله بین غده‌های بر روی ردیف 35 سانتیمتر (تراکم 8/3 بوته در متر مربع)، 25 سانتیمتر (تراکم 33/5 بوته در متر مربع) و 15 سانتیمتر (تراکم 25/9 بوته در متر مربع) در نظر گرفته شد. پس از هر تاریخ کاشت بلافاصله زمین به صورت نشتی آبیاری انجام گرفت.
جدول 31- جدول آنالیز خاک محل مورد آزمایش
هدایت الکتریکی
(dSm-1)
اسیدیته گل اشباع
درصد مواد خنثی شونده
کربن آلی
(درصد)
ازت کل
(درصد)
نسبت جذب سدیم
فسفر قابل جذب
(p.p.m)
36/3
95/7
5/25
015/0
076/0
9/2
14
پتاسیم قابل جذب
(p.p.m)
رس
(درصد)
لای
(درصد)
شن
(درصد)
درصد سدیم محلول
S.S.P
مجموع آنیون‌ها
(p.p.m)
مجموع کاتیون‌ها
(p.p.m)
22
10
42
48
7/21
25/24
12/25
داشت
در طی دوران آزمایش، آبیار ی به روش غرقابی با فاصله 7 روز یکبار انجام شد. همچنین 50 روز پس از تاریخ کاشت عملیات خاکدهی پایه بوته‌ها به وسیله فاروئر صورت گرفت. در طی این دوره دو مرحله کنترل علف هرز به صورت دستی انجام شد. در طی فصل رویش هیچ گونه آفت و بیماری مشاهده نگردید و مبارزه‌ای انجام نشد.
صفات مورد مطالعه
پس از اعمال کلیه تیمارها، جهت انجام نمونه برداری هر کرت به دو قسمت تقسیم شد یک قسمت به برداشت تخریبی شامل اندازه‌گیری‌های فیزیولوژی طی فصل رشد شامل وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک ساقه، ارتفاع، تعداد ساقه اصلی و همچنین اندازه‌گیری‌ شاخص ‌های فیزیولوژیک شامل سطح برگ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی اختصاص داده شد. به طوری از هر کرت 3 بوته به طور تصادفی انتخاب و پس از توزین شدن، به دقت شاخص‌های طی فصل رشد اندازه‌گیری شد. جهت اندازه‌گیری وزن خشک نمونه‌ها به مدت 48 ساعت در دمای 80 درجه در داخل آون قرار داده شد.
جهت اندازه گیری شاخص برگ و اندازه گیری سرعت رشد گیاه و سرعت رشد نسبی 10 روز پس از سبز شدن و به فاصله 30 روز در تاریخ کاشت اول، هر 20 روز تاریخ کاشت دوم و هر 15 روز در تاریخ کاشت سوم در 5 نوبت نمونه گیری انجام شد و پس از توزین شدن، سطح برگ گیاه با استفاده از دستگاه اندازه گیری شاخص سطح برگ قرائت شد. سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی توسط فرمول‌های زیر محاسبه شد.
CGR= (W2-W1)/(GA(T2-T1))
RGR= (LnW2-LnW1)/((T2-T1))
درنهایت نیمی دیگر از کرت جهت اندازه‌گیری نهایی عملکرد و اجزای عملکرد نظیر تعداد غده در بوته، وزن غده در هر بوته، درصد ماده خشک اندازه غده و در نهایت عملکرد در نظر گرفته شد. جهت برداشت توسط کارگر و با بیل تمامی نیمه کرت مختص اندازه‌گیری‌های عملکرد و اجزای عملکرد پس از حذف اثرات حاشیه‌ای انجام شد.
محاسبات و تجزیه تحلیل آماری
برای تجزیه آماری داده های آزمایش از نرم افزار های SAS 9.1 و برای محاسبه اثرات متقابل از نرم افزار MSTATC استفاده شد. همچنین برای رسم نمودارها از نرم‌افزار Excel استفاده شد.
فصل چهارم
نتایج و بحث آنالیزهای رشد
شاخص سطح برگ (LAI)1
تولید محصول، وسیله عملی دریافت انرژی خورشید و تبدیل آن به غذا ودیگر مواد قابل استفاده است. روش‌های زراعی نوعی طراحی شده‌اند تا دریافت نور از طریق پوشش کامل سطح زمین به تغییر تراکم گیاهی و فواصل گیاهان و بالا بردن سرعت گسترش برگ، حداکثر نماید. شاخص سطح برگ بیان کننده سطح برگ به سطح زمین اشغال شده توسط محصول است (کوچکی و سرمدنیا، 1391). شاخص سطح برگ همبستگی مثبتی با عملکرد دارد و عواملی مانند رقم، کاشت، تراکم بوته، کود ازته، آفات بیماری‌ها، تنش‌های محیطی و غیره در مقدار آن موثر می‌باشد.
نشان می‌دهد ارقام در تراکم‌های مختلف اثرات متفاوتی بر شاخص سطح برگ دارند به طوری که بیشترین شاخص سطح برگ در تاریخ کاشت اول مربوط به رقم آلفا با تراکم 25/9 بوته در متر مربع بود. کمترین مقدار مربوط به رقم آریندا در تراکم 8/3 بوته در متر مربع بود. در تاریخ کاشت دوم و سوم رقم اگریا به ترتیب در تراکم 25/9 و 33/5 بوته در متر مربع بیشترین شاخص سطح برگ را به خود اختصاص داد. به طور کل با افزایش تراکم و کاسته شدن از فاصله دو بوته بر مقدار شاخص سطح برگ افزوده شد که با نتایج طاهری (1382) مطابقت دارد.
گزارش محققین دیگر نیز نشان می دهدکه شاخص سطح برگ سیب زمینی حدود 5/2 تا 5/6 می‌باشد که مقادیر بالاتر از 5/3 مربوط به تراکم‌های بالا و ارقام دیررس می‌باشد واغلب محققین نتیجه گرفته‌اند که شاخص سطح برگ 5/3 برای تولید حداکثر میزان ماده خشک کفایت می‌کند (کولینز، 1997). شکل 41- روند تغییرات شاخص سطح برگ سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی
شکل ‏042- روند تغییرات شاخص سطح برگ سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی شکل43 – روند تغییرات شاخص سطح برگ سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی در تاریخ کاشت سوم سرعت رشد محصول 2CGR
سرعت رشد محصول، افزایش وزن یک جامعه گیاهی در واحد سطح در واحد زمان می‌باشد و به طور وسیعی در تجزیه تحلیل رشد محصولات به کار گرفته شده است. به عقیده دانکن و همکاران (1978) بین ارقام مختلف از لحاظ سرعت رشد محصول تفاوت وجود داشت به طوری که در ارقام جدیدتر بادام زمینی سرعت رشد محصول دو برابر ارقام قدیم می‌باشد. مقدار سرعت رشد محصول در ابتدای رشد کم ولی کم کم مقدار آن افزوده می‌شود و با توسعه برگ‌ها و بلوغ گیاه مقدار آن افزایش می‌یابد و به حداکثر خود می‌رسد سپس کاهش می‌یابد و ممکن است مقدار آن منفی هم شود (سبحانی، 1374).
بررسی روند تغییرات سرعت رشد محصول در تراکم‌های مختلف نشان داد (شکل 44، شکل 45 و شکل 46) بیشترین سرعت رشد محصول در تاریخ کاشت اول (15 اردیبهشت) در رقم آلفا در تراکم 25/9 بوته در متر مربع در 70 روز پس از سبز شدن مشاهده شد و کمترین مقدار مربوط به رقم اگریا در تراکم 8/3 بوته بدست آمد در این تاریخ کاشت به دلیل محدود بودن دوره رشد رقم زود رس آریندا در اواخر فصل رشد مقدار سرعت رشد محصول در هر سه تراکم منفی شد که با نتایج سبحانی (1374) هماهنگی داشت.
بیشترین سرعت رشد در تاریخ کاشت دوم (15 خرداد) در رقم اگریا در تراکم 33/5 بوته بدست آمد و کمترین میزان سرعت رشد گیاه مربوط به رقم آلفا در تراکم 8/3 بوته در متر مربع بدست آمد. در تاریخ کاشت سوم نتایج متفاوتی بدست آمد رقم زودرس آریندا در زمان سریعتری (نمونه گیری دوم) به بالاترین شاخص سرعت رشد رسید که می‌توان د به دلیل برخورد با هوای گرم و فراهم شدن شرایط محیطی برای رشد سریعتر باشد. رقم آلفا در تراکم 8/3 بوته در متر مربع در این تاریخ کاشت کمترین سرعت رشد را بدست آورد احتمالا این رقم در شرایط گرما در شرایط رشد رویشی تا مرحله گلدهی نسبت به سایر ارقام مقاومت کمتری دارد. رقم اگریا در تراکم 25/9 بوته در متر مربع دیرتر به حداکثر سرعت رشد خود رسید. به نظر سیادت و همکاران (1378) در تراکم بالا به دلیل سطح برگ ییشتر در واحد سطح بر مقدار سرعت رشد گیاه زراعی می‌افزاید و از سوی دیگر طول دوره افزایش سرعت رشد گیاه سیب‌زمینی نیز همراه با افزایش تراکم طولانی تر شد. شکل 44- روند تغییرات سرعت رشد محصول سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی در تاریخ کاشت اول شکل 45- روند تغییرات سرعت رشد محصول سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی در تاریخ کاشت دوم شکل 46- روند تغییرات سرعت رشد محصول سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی در تاریخ کاشت سوم
سرعت رشد نسبی RGR3
سرعت رشد نسبی نماینگر افزایش ماده خشک نسبت به وزن اولیه در یک واحد زمان معین است که در این تحقیق سرعت رشد نسبی بر حسب گرم بر گرم بر روز محاسبه گردید. سرعت رشد نسبی با گذشت زمان و بالا رفتن سن گیاه کاهش می‌یابد این کاهش به علت افزایش بافت‌های ساختمانی است که از نظر متابولیکی فعال نیستند و از طرف دیگر به دلیل سن برگ‌های پایین تر و در سایه قرار گرفتن برگ‌های پایین کانوپی که فتوسنتز نمی‌کنند و دارای تنفس بالا هستند انرژی تولید شده هدر می‌رود (طاهری، 1382).
شکل 47- روند تغییرات سرعت رشد نسبی محصول سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی در تاریخ کاشت اول شکل4 8- روند تغییرات سرعت رشد نسبی محصول سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی در تاریخ کاشت دوم شکل 49- روند تغییرات سرعت رشد نسبی محصول سیب زمینی در تیمارهای مختلف آزمایشی در تاریخ کاشت سوم تعداد ساقه اصلی
نتایج تجزیه واریانس (جدول 43) نشان داد سطوح مختلف تراکم بر تعداد ساقه اصلی در گیاه سیب زمینی در سطح 1 درصد معنی دار شد. به طوری که در تراکم 8/3 بوته در متر مربع با 62/5 ساقه در بوته بیشترین و تراکم 25/9 بوته در متر مربع با 67/4 ساقه کمترین تعداد ساقه اصلی را داشت. بین تراکم 8/3 و 33/5 بوته در متر مربع از لحاظ آماری اختلافی مشاهده نشد (جدول 41). در تاریخ های مختلف کاشت ارقام مورد استفاده در این آزمایش از نظر تعداد ساقه در بوته نتایج متفاوتی از خود نشان داد (شکل 410). به طوری که در تاریخ کاشت سوم رقم آریندا با 72/6 ساقه در بوته بیشترین و رقم آلفا در تاریخ کاشت سوم با 47/3 ساقه در بوته کمترین مقدار را بدست آورد (شکل 410). با انتخاب تراکم مناسب و تعداد کافی بوته در هکتار، تعداد مناسب ساقه اصلی در واحد سطح (از عوامل اصلی و موثر بر عملکرد) حاصل می شود. تراکم ساقه اصلی نشان می دهد که چه تعداد استولون و در نتیجه غده تشکیل خواهد شد. همچنین اندازه بوته بذر و فاصله بوته ها به طور توام تراکم ساقه سیب زمینی را تعیین می کند. در صورتی که هدف از کاشت تولید غده زیاد و کوچک باشد، باید تراکم بالا برود ولی تا زمانی که تعداد غده کم و درشت هدف تولید باشد باید تراکم را کمتر در نظر گرفت. به طور کلی تولید 15 ساقه در متر مربع برای تولید سیب زمینی خوراکی مطلوب است (کارلسون، 1990). جم و همکاران (1387) اعلام]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *