دانلود پایان نامه ارشد : عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

تکه ای از متن پایان نامه :

کاپاندا[1] و همکاران (2005) طی مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که فاکتورهای سن، جنس، اندازه تالاب و مالکیت دام پارامترهای مهمی در اقدام به پذیرش پرورش ماهی هستند.

هارپر[2] و همکاران (1999) مطالعه‌ای را برای تبیین عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری جدید مبارزه با سن برنج و تعیین عواملی که تصمیم کشاورزان را در کاربرد حشره‌کشها تحت تأثیر قرار می‌دهد، انجام دادند. این محققان اثر برنامه‌های مروجان را بر پذیرش فناوری جدید برای تعیین آستانه مبارزه با  سن برنج ارزیابی کردند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که برنامه های فرهنگی و ترویجی تأثیر معنی‌داری بر پذیرش فناوری جدید برای مبارزه با سن برنج دارد.

هست. اما بین درآمد به واسطه نوغانداری، تعداد جعبه تخم نوغان پرورشی، سابقه نوغانداری و نیازهای آموزشی افراد در زمینه کلی نوغانداری ارتباط معنی‌داری مشاهده نگردید. علاوه براین بر اساس نظر پاسخگویان، روش آموزش علمی مناسب ترین شیوه آموزشی از نظر افراد مورد مطالعه می‌باشد.

در یک مطالعه کاربردی که به روش توصیفی، همبستگی و به شیوه میدانی و با بهره گیری از پرسشنامه و مصاحبه در میان کلزاکاران استان مرکزی انجام گرفت، معلوم گردید که در مجموع کلزاکاران نظری مثبت به توسعه کشت کلزا داشته‌اند و توجه بیشتر آنان در حد خوب و عالی توصیف می‌گردد. همچنین بین توجه کشاورزان کلزاکار و میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های آموزشی و ترویجی ارتباط‌ای مثبت به نسبت قوی و معنی‌دار هست. به رغم سطح سواد پایین، کشاورزان توانسته‌اند از مهارت‌های لازم حرفه‌ای برخوردار شوند که این امر تأثیر و اهمیت برنامه‌های ترویج و آموزش کشاورزی را در اطلاع رسانی و اشاعه نوآوری‌ها نشان می‌دهد. این مطلب در توجه کشاورزان نسبت به توسعه کشت کلزا تأثیرگذار بوده به طوری که نتایج نشان داده می باشد بین میزان دانش فنی کشاورزان و توجه آنان ارتباط‌ای مثبت و معنی‌دار هست (مظهری و پارساپور، 1390).

بررسی عوامل موثر در پذیرش کشت ذرت توسط کشاورزان شهرستان اصفهان توسط کاشانی صورت گرفته می باشد که از بین متغیرهای مورد مطالعه بین سن، میزان تحصیلات، اندازه مزرعه، ارتباط با وسایل ارتباط جمعی، مشارکت اجتماعی کشاورز و پذیرش ارتباط معنی داری حاصل نشد. اما بین وضعیت اقتصادی کشاورز و میزان تماس با مروجین ارتباط معنی‌داری با پذیرش به دست آمد (دین‌پناه و همکاران، 1388).

مطالعه برخی از عوامل فرهنگی اجتماعی و اقتصادی موثردر فرایند پذیرش شیوه کشت مکانیزه برنج توسط شالیکاران شهرستان ساری براساس تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان می‌دهد که مهمترین عامل در این زمینه متغیرهای اقتصادی می باشد (پزشکی راد و همکاران، 1389).

[1] . Kapanda   

[2]. Harper

 عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:عوامل مؤثر بر پذیرش نوغانداری در استان گیلان

]]>