دانلود پایان نامه بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مالی

عنوان : بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری   سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه یزد

دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری

گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

بررسی تاٌثیر شخصیت و سوگیریهای رفتاری بر تمایل رفتاری

 سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر داریوش دموری

استادان مشاور: دکتر داریوش فرید و دکتر حجت الله صادقی

زمستان 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بر طبق تئوری رفتار برنامه ­ریزی­شده آیژن، فرض می­ شود تمایلات رفتاری انسان تحت تاثیر برخی از عوامل شناختی منجر به تغییر رفتار فرد ­شود. در این تحقیق تاثیر چندین عامل را بر روی تمایلات بلندمدت و کوتاه­مدت سرمایه ­گذاری با توجه به ابعاد پنج­گانه شخصیت مورد بررسی قرار می­گیرد. جامعه تحقیق شامل تمام سرمایه ­گذاران بورس اوراق بهادار تهران است که 384 نفر به صورت تصادفی نمونه تحقیق را تشکیل می­دهند. داده ­ها بااستفاده از پرسشنامه جمع­آوری و با بهره گرفتن از مدل­سازی معادلات ساختاری و با کمک نرم­افزار Amos مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می­دهد افرادی که فرا اعتمادی بیشتری دارند تمایل کمتری به سرمایه ­گذاری بلند­مدت دارند، همچنین افراد دارای گشودگی به تجربه بیشتر تمایل بیشتری به سرمایه ­گذاری بلندمدت دارند. افراد ریسک­گریز و وظیفه­شناس تمایلی به سرمایه ­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت ندارند. این نتایج ما در بعد گشاده­رویی و فرا­اعتمادی با نتایج تحقیق مایفیلد و دیگران مطابقت دارد.

واژگان کلیدی: مدل­پنج عاملی، شخصیت، سوگیری رفتاری، تمایلات سرمایه ­گذاری، مدل­سازی معادلات ساختاری

 

فصل اول کلیات تحقیق                                                                                               

1-1-مقدمه                                                                                              2

1-2-تعریف موضوع                                                                                     2

1-3-فرضیات پژوهشی تحقیق                                                                         3

1-4-روش تحقیق                                                                                       4

1-5-مراحل تحقیق                                                                                     5

1-6-شرح واژه ­ها و اصطلاحات                                                                         5

1-6-1-شخصیت                                                                                        5

1-6-2-مدل پنج عاملی                                                                                 5

1-6-3-سوگیری رفتاری                                                                                6

1-6-4-سرمایه ­گذاری                                                                                   6

فصل دوم ادبیات تحقیق

2-1-مقدمه                                                                                              7

2-2-مالی رفتاری                                                                                        7

2-2-1-فرض عقلایی بودن                                                                           13

2-2-2-مالی رفتاری خرد و کلان                                                                    14

2-2-3-سوگیری رفتاری                                                                              14

2-2-4-تئوری چشم­انداز کاهنمن و تورسکی                                                       46

2-3-شخصیت                                                                                         53

2-3-2-ابعاد پنج­گانه شخصیت                                                                       53

2-3-3-مدل پنج­عاملی شخصیت                                                                    54

2-4-تئوری رفتار برنامه ­ریزی­شده                                                                    55

2-4-1-نظریه عمل استدلالی                                                                        55

2-4-2-نظریه رفتار برنامه ­ریزی­شده                                                                  56

2-5-مدل مفهومی تحقیق                                                                            57

2-6-خلاصه فصل                                                                                      64

فصل سوم روش­شناسی تحقیق

3-1-مقدمه                                                                                             66

3-2-روش تحقیق                                                                                      66

3-3-مدل مفهومی تحقیق                                                                            70

3-4-مراحل پژوهش                                                                                   71

3-5-فرضیات تحقیق                                                                                  72

3-6-جامعه آماری و حجم نمونه مورد نیاز                                                          73

3-7-ابزار جمع­آوری اطلاعات                                                                        74

3-8-روایی و اعتبار                                                                                    76

3-8-1-بررسی اعتبار                                                                                 79

3-8-2-آزمون مدل اندازه ­گیری و بررسی روایی عاملی پرسش­نامه                                81

3-8-3-تحلیل عاملی تائیدی                                                                         81

3-9-روش­های تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ­ها                                                  87

3-10-تحلیل آماری                                                                                   87

3-11-نرم­افزارهای مورد استفاده                                                                     87

3-12-خلاصه فصل                                                                                   88

فصل چهارم تحلیل اطلاعات

4-1-مقدمه                                                                                             90

4-2-بررسی آمار توصیفی                                                                             90

4-2-1-جنسیت                                                                                       90

4-2-2-سن                                                                                            91

4-2-3-سابقه کار با بورس                                                                            92

4-2-4-تحصیلات                                                                                     93

4-3-توصیف ابعاد اصلی تحقیق                                                                      95

4-3-1-بررسی آمار استنباطی                                                                       95

4-3-2-بررسی نرمال بودن توزیع آماری                                                             95

4-3-3-بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش                                                          96

4-3-4-آزمون T                                                                                       96

4-4-مدلسازی معادلات ساختاری سرمایه ­گذاری بلندمدت و کوتاه­مدت                          96

خلاصه فصل                                                                                            98

فصل پنجم نتیجه ­گیری و جمع­بندی

5-1-مقدمه                                                                                           105

5-2-مروری بر نتایج تحقیق                                                                        105

5-3-نتایج تحقیق                                                                                    105

5-4-پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی                                                               105

5-5-پیشنهادات کاربردی                                                                            106

5-6-خلاصه فصل

ضمائم                                                                                                 109

منابع تحقیق                                                                                          113

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

در این فصل تلاش بر این است که دید مختصری درباره اهمیت موضوع، هدف پژوهشی تحقیق و فرضیه ­های پژوهشی پیدا کنیم. در تعریف موضوع به بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق می­پردازیم. سپس فرضیات پژوهشی و روش تحقیق را بیان می­کنیم و در پایان به معرفی کلمات کلیدی به کار رفته در پایان نامه می­پردازیم.

1-2-تعریف موضوع(بیان مسئله، هدف از اجرا و کاربرد نتایج تحقیق)

برای کسانی که نقش روانشناسی در دانش مالی را به عنوان عاملی اثرگذار بر بازارهای اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه ­گذاران بدیهی می­دانند، قبول وجود تردید در مورد اعتبار مالی­رفتاری دشوار است. طرفداران دانش مالی­رفتاری اعتقاد راسخی دارند که آگاهی از تمایلات روانشناختی و رفتارهای سرمایه گذاران در عرصه سرمایه گذاری ، کاملا ضروری و نیازمند توسعه جدی دامنه مطالعاتی است.

یکی از عوامل مهم جمعیت­شناختی در تصمیمات کوتاه­مدت و بلند­مدت سرمایه­گذاران، ویژگی­های شخصیتی افراد است. می­توان از طریق شناسایی ویژگیهای شخصیتی سرمایه ­گذاران و انحرافات رفتار سرمایه ­گذاران و ارائه برنامه ­هایی که تاثیر این انحرافات را در مالی رفتاری کاهش دهد، میزان انحراف از تصمیمات بلند مدت را کاهش داده وبه سرمایه ­گذاران برای دستیابی به اهداف مالی بلند­مدت خود کمک نمود( احمد بدری، 1388).

نظریه­پردازان در زمینه تصمیم ­گیری همیشه تلاش کرده ­اند، در مدلهای خود از دخالت شخصیت و تمایلات رفتاری، در تصمیمات جلوگیری به عمل آورند در حالی که دیدگاه های افراد و درجه ریسک­پذیری و تجربه او در تصمیم ­گیری موثر هستند.

در حیطه علم مالی رفتاری علاوه بر شخصیت، برخی از سوگیری­های رفتاری نیز بر رفتار سرمایه­گذار تاثیر فراوان می­گذارند. این سوگیری­ها سبب می­شوند که رفتار سرمایه­گذار از حالت عقلایی خود فاصله بگیرد و سبب بروز برخی مشکلات همچون تشکیل پرتفوی نامناسب، معاملات بیش از اندازه و . . . می شود. فرا اعتمادی[1]، نماگری[2]، اتکا و تعدیل[3]، خطای پس بینی[4]، خطای دسترسی[5]، خطای تشدید تعهد و خطای تصادفی بودن از جمله سوگیریها و تمایلات رفتاری هستند که در مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته­اند( رسول سعدی و دیگران، 1389).

یکی از مدلهای معروف و برتر در زمینه شخصیت مدل پنج عاملی[6] است. مطالعات و پژوهش­های زیادی در سال­های اخیر اعتبار این مدل را تائید کرده است و آن را مبنای بقیه مدل­ها می داند( نیچلسون و دیگران،2005). در این تحقیق برای بررسی ابعاد شخصیت از مدل پنج عاملی استفاده شده است. هدف  از این مطالعه بررسی تاثیر ویژگی­های شخصیتی و برخی از سوگیری­[7]های رفتاری بر روی تصمیمات بلند مدت و کوتاه مدت سرمایه گذاری است.

با توجه به اینکه عده زیادی از سرمایه ­گذاران در بازار عقلایی عمل نمی کنند و دارای سوگیری­های زیادی هستند، باعث می شود که بازار از کارایی خود فاصله بگیرد.به طور مثال یکی از نتایج این ناهنجاری­ها تشکیل حباب در بازار بورس است که در نتیجه آن تعداد زیادی از سرمایه گذاران متحمل ضرر می­شوند.بنابراین از نتایج این تحقیق می­توان برای شناسایی دقیقتر سوگیری­های رفتاری و مطابقت شخصیت فرد با شیوه سرمایه ­گذاری او و در نهایت تعدیل این ناهنجاری­ها استفاده کرد.

همچنین نتایج این تحقیق برای کارگزاران بورس مفید خواهد بود، چرا که با برنامه ای می­توان تمایل سرمایه ­گذاری­های افراد را مطابق با شخصیتشان تطبیق داد.

[1] -Overconfidence

[2] -Representativeness

[3] -Anchoring and Adjustment

[4] -Conservatism

[5] -Availability Bias

[6] -Big Five Model

[7] -Bias

تعداد صفحه : 137

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

[add_to_cart id=152084]

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com