آموزشی

دارایی، 1388، حسابداری، قلمرو، تکامل، . عملکرد

تحقیق، اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی‌توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد ، بنابراین، محقق، اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده، آنها را خنثی می‌کند . این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می‌شوند . در این تحقیق سه متغیر نوع صنعت-سابقه شرکت-اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است .صنایع غذایی و فلزی به دلیل اینکه گرایش به نوآوری و رشد دارند و همچنین متغیر وابسته عملکرد را با تمرکز بر سه سال آخر فعالیت و تعداد پرسنل در سه گروه مورد بررسی قرار گرفته است .

1-8) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی ، زمانی ومکانی قرار دارد که عبارتند از:
قلمرو موضوعی- پژوهش حاضر در حوزه مطالعات تئوری سازمان و مدیریت می باشد .
قلمرو زمانی- قلمرو زمانی این تحقیق برای اندازه گیری متغیر عملکرد ، متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور و الگوی کسب و کار کارایی محور 4 ماه اول سال 93 می باشد.
قلمرو مکانی- قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشد .

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه
سازمان ها و شرکتها با هر ماموریت، رسالت، هدف و چشم اندازی که داشته باشند در نهایت در یک قلمرو ملی و یا بین المللی عمل می کنند و ملزم به پاسخگویی به مشتریان، ارباب رجوع و ذینفعان هستند تا شرکتی که هدفش سودآوری و رضایت مشتری است و سازمانی که هدف خود را اجرای کامل و دقیق وظایف قانونی و کمک به تحقق اهداف توسعه و تعالی کشور قرار داده، پاسخگو باشند. به این ترتیب ، بررسی نتایج عملکرد، یک فرایند مهم راهبردی تلقی می شود. کیفیت و اثربخشی مدیریت و عملکرد آن عاملی تعیین کننده و حیاتی جهت تحقق برنامه های توسعه و رفاه جامعه است. ارایه خدمات و تولید محصولات متنوع و تامین هزینه ها از محل منابع، حساسیت کافی را جهت بررسی تحقق اهداف، بهبود مستمر کیفیت، ارتقای رضایتمندی مشتری و شهروندان، عملکرد سازمان و مدیریت و کارکنان را ایجاد کرده است. چنانچه ارزیابی عملکرد با دیدگاه فرایندی و بطور صحیح و مستمر انجام گیرد ، در بخش دولتی موجب ارتقا و پاسخگویی دستگاه های اجرایی و اعتماد عمومی به عملکرد سازمان ها و کارایی و اثربخشی دولت می شود. در بخش غیر دولتی نیز سبب ارتقای مدیریت منابع، رضایت مشتری، کمک به توسعه ملی، ایجاد قابلیت های جدید، پایداری و ارتقای کلاس جهانی شرکت ها و موسسات می گردد (نقوی، 1391،ص12) .
در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب وکار درصنایع مختلف بوده ایم. محققان عرصه کسب وکار بر این باور هستند که دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک سازمان یا شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب وکار امکانپذیر می شود. یک مدل کسب وکار موفق ، بیانگر یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود است که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کند و منافع بیشتری را به شرکت باز گرداند. عدم توانایی در تشخیص یک مدل کسب وکار مناسب در زمان آغاز یک کسب وکار ، موجب ناکامی سازمان در دستیابی به اهداف آن می شود. علیرغم اهمیت این موضوع ، تعاریف ومؤلفه های استانداردی برای شناسایی مدلهای کسب وکار به طوری که بتوان از آن در کسب وکارها و صنایع مختلف بهره برد ، وجود ندارد. از این رو ، در تحقیق حاضر بر اساس رویکردهای مختلفی که در مدل سازی کسب وکار وجود دارد ، به ارائه تعاریف و مؤلفه های مدل کسب و کار پرداخته شده است. با این حال ، تنها داشتن یک مدل کسب و کار مطلوب در زمان آغاز به کار سازمان مهم نیست ، بلکه آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است ، در اختیار داشتن و حفظ یک مدل کسب و کار بهینه در طول حیات سازمان است. توانمندی یک مدل کسب و کار تا حدی است که خود می تواند ابزار قدرتمندی برای تحلیل ، آزمون و ارزیابی انتخاب های راهبردی باشد که پیش روی یک سازمان قرار دارد. به این دلیل ، ارزیابی مدل کسب وکاریک سازمان ،به عنوان فرایند اتخاذ تصمیمات راهبردی هیچ وقت کامل نمی شود و می تواند مبنایی برای بهبود مستمر رفتار کسب و کار باشد. ارزیابی مدلهای کسب و کار ، با توجه به هدف ارزیابی و سطح و واحد تحلیل ، تفاوت دارد . در این مطالعه سعی شده است تا با مروری بر مطالعات صورت گرفته ، مهمترین روشها و معیارهای ارزیابی مدل کسب و کار مشخص شود . باید توجه داشت که مدلهای کسب و کار ، نمایشی از کسب و کار در یک زمان خاص هستند. تحولات سریع در محیط اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و فناوری ، به پیچیده تر شدن محیط فعالیت سازمانها منجر شده است و باعث گردیده است که سازمانها دیگر از ثبات برخوردار نباشند و کسب وکارها به صورتی پویا تکامل یابند. این امر باعث شده است تا مدلهای کسب و کار دارای یک وضعیت نا پایدار شده و با توسعه کسب و کار و در طول زمان ، تغییر یابند. همین امر سبب گردیده است تا مفهوم کارایی مدل کسب و کار به یکی از مهمترین مباحث مدیریتی تبدیل شود (برتل ، 2012 ، ص 90 ).

2 -2) تعریف عملکرد سازمانی
عملکرد سازمانی ، به چگونگی انجام ماموریت ها ، وظایف و فعالیت های سازمانی و نتایج حاصله از انجام آنها اطلاق می گردد (شیخ زاده ، 1388 ، ص 59 ) . معمولا هدف از عملکرد سازمانی ، افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان است همانطور که فردریکسون در نظریاتش خاطر نشان می کند ، اثر بخشی و کارایی سازمان معیارهای اصلی برای ارزیابی شرکت ها بوده و هستند . ولی سنجش اثر بخشی و کارایی در شرکت ها استوار است ( الوانی و دانایی فرد ، 1388 ، ص 34 ) . تداوم حیات هر سازمانی بستگی به تعامل پویای آن با محیط درونی و بیرونی دارد . بر اثر این تعامل تازه ترین اطلاعات و یافته های علوم دریافت و منجر به تغییراتی در شیوه های عمل و رفتار سازمانی می گردد . همچنین در این تعامل باید منابع کافی و مورد نیاز خود را کسب کند و هم سازی لازم را با در خواست های واقعی محیط به عمل آورد حیات سازمان تا حدود زیادی بستگی به مهارت ها و آگاهی کارکنان دارد . هر چقدر این زمینه ها بهینه باشند قابلیت سازگاری با محیط متغیر نیز بیشتر می شود . الگوی کسب و کار نقش بسزایی در عملکرد سازمان دارد (لی ، 2001 ،ص 203) .
عملکرد یکی از مهمترین فرآیند های راهبردی است که ضمن ارتقای پاسخگویی ، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص می سازد . به عبارت دیگر اگر نتوان چیزی را اندازه گیری کرد ، نمی توان آن را مدیریت کرد . آن چه اندازه گیری شود ، انجام شدنی نیز هست . مطمئناً تا زمانی که وضعیت موجود عملکرد را ندانیم ، نمی توانیم عملکرد را بهبود بخشیم ( ملکی ، 1388 ، ص44) . هر چند رسالت اصلی هر الگوی ارزیابی عملکرد ، تعیین کارایی و اثر بخشی سازمان مورد ارزیابی است ، ولی تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان را نیز داشته و راه کارهایی برای رفع نقاط ضعف احتمالی موجود ارائه دهد . به طور کلی ، ارزیابی عملکرد ، به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاه ها در دوره های مشخص ، به گونه ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده باشد اطلاق می گردد ( شیخ زاده ، 1388 ، ص 64) . از جمله اقداماتی که موجب بهبود عملکرد اثر بخشی سازمانی می شود ، تدوین و اجرای برنامه ارزیابی عملکرد مالی و بازار است .
عملکرد به معنی رفتارها و نتایج می باشد . رفتارها نه تنها ابزارهایی جهت رسیدن به نتایج نیستند بلکه به نوبه خود پیامد هایی می باشند که از محصول فعالیت ذهنی و فیزیکی که در انجام وظایف به کار رفته ، گرفته شده و می توان آنها را جدا از نتایج دانست ( آرمسترانگ ، 1998 ، ص 241 ) .
عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کار کرد .عملکرد نتایج قابل اندازه گیری ، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهای کسب شده است . هزینه ها بخش محوری از عملکرد محسوب می شوند، در عین حال عملکرد تقریباً هر هدف رقابتی و تعالی غیر عادی نظیر قابلیت اطمینان ، انعطاف پذیری ،کیفیت و سرعت را نیز در بر می گیرد ( بیاضی ، 1388 ،ص2 ) .

2-2-1) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد
سابقه مطالعه عملکرد در شکل ابتدایی و اولیه آن به گذشته های بسیار دور باز می گردد . در واقع از همان زمانی که انسان زندگی گروهی را آغاز و پدیده تقسیم کار را در شکل بسیار ابتدایی بین اعضاء مقدر داشته است ، به گونه ای که افراد موفق نسبت به دریافت پاداش و احتمالاً ترفیع مقام نائل می شدند . این شیوه بر اساس قضاوت های ذهنی و شخصی مسئولان صورت می گرفت ، که به صورت کلی و در غالب عباراتی همچون خوب و بد بیان می شد . همگام با گذر زمان و پیچیده تر شدن وظایف و مشخص شدن هر چه بیشتر انتظارات و خواسته ها ، عملکرد و ارزیابی آن در جهت تطابق و هماهنگی مسیر رشد و تکامل خود را پیمود . اما نظام عملکرد و ارزیابی آن بصورت گسترده چه در سطح فردی و چه در سطح سازمانی از سال 1800 میلادی در اسکاتلند توسط اون در صنعت نساجی مطرح شد ( صمدی ، 1382، ص 32 ) . استفاده از چوب در رنگ سفید نماد عملکرد عالی ، رنگ زرد نماد عملکرد خوب ، رنگ آبی نماد عملکرد متوسط و رنگ سیاه نماد عملکرد بسیار بد در خصوص کارایی و عملکرد فرد و نهایتاً سازمان مورد استفاده قرار می گرفته است . فرایند عملکرد و ارزیابی آن در سالهای اخیر نسبت به گذشته آن به مراتب راه تکامل و پیشرفت را پیموده است ، در واقع همگام و همسو با توسعه و تکامل اندیشه های مدیریت در قالب مکاتب مدیریت ، فرایند ، ماهیت و کارآمدی آن نیز توسعه پیدا کرده است .مدیریت کلاسیک با انتشار کتاب مدیریت علمی تیلور در سال 1911 میلادی به وجود آمد . او اولین کسی بود که انسان را در هنگام کار مورد مطالعه قرار داد . هدف کلی تیلور ، افزایش کارایی و بازدهی کار از طریق ازدیاد سطح تولید با کاهش هزینه بود . به همین دلیل وی در صدد ایجاد نظامی بود که کار کارگران را اندازه گیری کند ( طبرسا ، 1387 ،ص 204) .

2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی
در این تحقیق عملکرد از دو بعد مالی و بازار مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است .
عملکرد مالی
عملکرد مالی واحد تجاری در بر گیرنده بازده حاصل از منابع تحت کنترل واحد تجاری است . اطلاعات درباره عملکرد مالی در صورت سود و زیان و ترازنامه ارائه می شود (بختیاری ، 1385 ،ص 59) . در این تحقیق عملکرد مالی اندازه گیری می شود. دارایی عبارتست از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه های دستیابی مشروع به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته به کنترل واحد تجاری درآمده است . دارایی در علم حسابداری عبارت است از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشد . دارایی های یک واحد ممکن است پدیده های عینی و مشهود باشند ، مثل زمین ،ساختمان ،موجودی نقدی و موجودی کالا ، یا بصورت حقوق مالی و امتیازات غیر قابل رویت مثل سرقفلی ومطالبات از اشخاص . دارایی ها عرفاً از نظر ارائه در ترازنامه به گروه های متمایزی تقسیم می شوند. دو گروه که مورد استفاده بیشتری دارند عبارتند از دارایی های جاری و دارایی های ثابت ، دارایی یکی از عناصر حسابداری است که نشان دهنده وضعیت مالی شرکت است (بختیاری ،1385،ص 62) .
سود حسابداری عبارت از درآمدها منهای هزینه ها می باشد. در طول یک سال مالی شرکت با توجه به فعالیت هایی که انجام می دهد ، در آمد تحصیل می کند . از طرفی شرکت برای تولید محصولات و ارائه خدمات مبالغی هزینه متحمل می شود . در پایان سال مالی به منظور تعیین عملکرد شرکت ، درآمدها و هزینه های مربوط با هم مطابقت داده می شوند تا معلوم شود که شرکت در سال مالی مذکور چقدر سود بدست آورده است بنابراین سود می تواند روشی برای ارزیابی عملکرد شرکت باشد (جهانخانی ، 1384،ص32) .
نرخ بازگشت سرمایه یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود خالص به علاوه هزینه بهره به مجموع دارایی ها بدست می آید . نرخ بازگشت سرمایه به مهارت های تولید و فروش شرکت مربوط می شود . به وسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . به دلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازگشت سرمایه ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است ، بر این معیار نیز وارد می باشد ، با توجه به اینکه دارایی ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، بنابراین ارزش واقعی دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش دفتری آنها باشد. به همین جهت نرخ بازگشت سرمایه پایین ضرورتاً به این مفهوم نیست که دارایی ها باید در جای دیگری به کارگرفته شوند ، همچنین نرخ بازگشت سرمایه بالا به این مفهوم نیست که شرکت می بایست نسبت به خرید همان دارایی ها و کسب بازده بیشتر اقدام نماید (جهانخانی ، 1384،ص 33) .
عملکرد بازار
عملکرد بازار واحد تجاری ، موضع و موقعیت شرکت را در فضای رقابتی یک صنعت مشخص می سازد. معمولاً اطلاعات درباره عملکرد بازار شرکت از طریق گزارش های تحلیلی که توسط واحد تحقیقات و بازاریابی و یا مطالعات استراتژیک تهیه می گردد ، به دست می آید که توانمندی یا ضعف شرکت را نشان داده و مبنای برنامه ریزی های آینده می گردد (خیری نژاد ، 1378 ، ص 37) . در این تحقیق عملکرد با استفاده از پرسشنامه دارای پرسش هایی در طیف لیکرت پنج تایی و با استفاده از نظر مدیران درباره مولفه های حفظ و نگهداری مشتریان کنونی ، جذب مشتریان جدید و حفظ سهم بازار اندازه گیری می شود.
در

]]>