حقوق و اخلاق از دیدگاه امیل دورکیم و تحلیل آن- قسمت 10

 • – ملکیان، مصطفی، جزوة مسائل جدید کلامی، کتابخانۀ مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام، شمارة 1237 ،ص 23 ↑
 • – همیلتون، ملكلم، جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، تبیان، 1377. ↑
 • وثیق، شیدان، لائیسیته چیست؟، نشر اختران،تهران، چاپ دوم، 1387. ص ۲۶ و 27 ↑
 • – برقعی، محمد، سکولاریزم- از نظر تا عمل، مطالعات خاورمیانه، شماره 33، 1382،ص17 ↑
 • – برای مطالعه ی بیشتر در خصوص فهم و تمییز دو مفهوم «جدایی دین از سیاست» و «جدایی نهاد دین از نهاد سیاست» به این منابع مراجعه شود. «وثیق،شیدان، لاییسیته چیست؟ ،تهران: نشر اختران، چاپ دوم، ۱۳۸۷٫.» و «برقعی، محمد؛ سکولاریزم: از نظر تا عمل؛ تهران: نشر قطره، ۱۳۸۱٫» ↑
 • – رویکرد تاریخی بر اساس روشی است که در فهم معنای واژگان، به ریشه ‌شناسی آن ها می پردازد. در حالی که رویکرد فرایندگرا تعاریف را محدود به پیشینه تجربی وقایع می‌کند ، رویکرد نتیجه‌گرا قابلیت نظری شدن دارد و از این راه می‌تواند وارد حوزه‌های نظری چون فلسفه، اندیشه سیاسی یا حقوق و همچنین وارد حوزه‌های جغرافیایی دیگر، یعنی غیر انگلستان و فرانسه شود. ↑
 • – همان، شیدان وثیق، ص 9 ↑
 • دورکیم، امیل؛ قواعد روش جامعه‌شناسی، علی‌محمد کاردان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1373، چاپ پنجم، ص30 ↑
 • – دورکیم، امیل؛ صور بنیانی حیات دینی، باقر پرهام، تهران، مرکز، چاپ اول، 1383، ص47 ↑
 • – همان، صص38-40 ↑
 • – همان ص39 ↑
 • – همان ص 45 ↑
 • – همان، ص 48 ↑
 • -استونز، راب، متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، مهرداد میردامادی، تهران، مرکز، 1379، چاپ اول، ص78. ↑
 • – همان، دورکیم، ص 87 ↑
 • – محمدی اصل، عباس؛ نظریه­ های جامعه ­شناسی، تهران، جامعه ‌شناسان، چاپ اول، 1388، ص73. ↑
 • -دورکیم، همان ، صص18-39 ↑
 • – استونز، راب؛ متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، مهرداد میردامادی، تهران، مرکز، 1379، چاپ اول، ص 93 ↑
 • رک. همین رساله ص 38-40 ↑
 • – کلود فییو، ژان، امیل دورکیم و تآملی در باب تعلیم و تربیت، فصلنامه ی تعلیم وتربیت تطبیقی، ترجمه ی روح الله ح سینی،دفتربین المللی آموزش یونسكو، جلد 23 ،شماره های 1و2، 1993، ص305-322 ↑
 • دورکیم، امیل، تعلیم و تربیت ،همان، ص98 ↑
 • -Division of labour ↑
 • – تقسیم کار اجتماعی، همان، ص 164 ↑
 • تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 • گورویچ، ژرژ، در آمدی بر جامعه شناسی حقوقی، حسن حبیبی،تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون، 1352، ص 94 ↑
 • mechanical solidarity ↑
 • -Organic solidarity ↑
 • – كرایب، یان، نظریه‌های مدرن در جامعه‌شناسی از پارسونز تا هابرماس، ترجمه محبوبة مهاجر، تهران، سروش، 1378،ص.4-102 ↑
 • گیدنز، آنتونی، سیاست ،جامعه شناسی و نظریه های اجتماعی، منوچهر صبوری، نشر نی، 1381، ص 185 ↑
 • تنهایی، ابوالحسن، نظریه‌های جامعه شناسی، مشهد، مرندیز، 1387،ص 42 ↑
 • گورویچ ، ژرژ ،درآمدی به جامعه شناسی حقوقی ، تهران ،  دانشكده علوم اجتماعی و تعاون ، موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی    ,1352،صص93-97 ↑
 • ستوده ،هدایت اله، آسیب شناسی اجتماعی ، تهران، انتشارات آوای نور،1382،ص 65 ↑
 • همان ص 69 ↑
 • دورکیم، امیل، درباره تقسیم كار اجتماعی، ترجمه باقر پرهام، مركز، تهران، 1384،ص 86.
  برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

  f=”https://novinyaban.ir/wp-admin/post-new.php#footnote-ref-143″>↑

 

 • نجفی توانا ، علی، جرم شناسی ، تهران، انتشارات خیام،1377،ص205 ↑
 • آنتونی گیدنز،نظریه های جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران1373، ص140 ↑
 • كی نیا، مهدی، مبانی جرم شناسی، تهران، .انتشارات دانشگاه تهران،1369،ص58 ↑
 • فرجاد، محمدحسن، جامعه شناسی انحرافات، تهران،.انتشارات بدر، چاپ هشتم، 1378، ص94 ↑
 • بریث‌ناخ، سیموس،جرم و مجازات از دیدگاه امیل دوركیم، محمد جعفر ساعد، خرسندی ،چاپ 1 ،سال 1387، ص86 ↑
 • داور، شیخاوندی ،جامعه شناسی انحرافات ومسائل جامعتی،نشرمرندیز، مشهد،1379،ص60 ↑
 • – گرب، ادوارد ج، نابرابری اجتماعی، محمد سیاهپوش و احمد رضا غروی‌زاد، نشر معاصر، چاپ دوم، تهران،1381،ص 105 ↑
 • -رجب زاده، احمد و کوثری، مسعود، آنومی سیاسی در اندیشه ی دورکیم، مجله ی علوم اجتماعی دانشگاه شیراز ، دوره نوزدهم، شماره اول، زمستان 1381 ↑
 • – ادوارد گرب، همان ص 108 ↑
 • -همان ، ص 109 ↑
 • -گیدنز، آنتونی، سیاست، جامعه شناسی و نظریه اجتماعی، منوچهر صبوری، نشر نی، تهران،۱۳۸۱، ص 101 ↑
 • -دورکیم،تقسیم کار اجتماعی، همان، ص 110 ↑
 • رک . منشأ اخلاق، ص41 ↑
 • برای شناخت بیشتر در مورد نظریه ی حمایت گرایی اخلاق ر.ک:-Social Solidarity and the Enforcement of Morality,H. L. A. Hart.&-
  – DURKHEIM ON LAW AND MORALITY: THE DISINTEGRATION THESIS . by,Steven Lukes and Devyani Prabhat ↑
 • صانعی، پرویز،حقوق جزای عمومی، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1371،ص 136 ↑
 • دورکیم، امیل،  فلسفه و جامعه‏شناسی، ترجمه فرحناز خمسه‏ای، تهران، مركز ایرانی مطالعه فرهنگ‌ها، 1360،ص64 ↑
 • کوزر، لوییس؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران، علمی، 1383، چاپ یازدهم، ص 188 ↑
 • همان؛ 197 ↑
 • – کاتوزیان، فلسفه ی حقوق، دانشگاه تهران، 1375، ص391 ↑
 • – تمازیوس ، کریستیان، به نقل از ؛ تبیت ، مارک، فلسفه ی حقوق، همان ، ص45 ↑
 • -دورکین ، رونالد، حقوق و اخلاق، محمد راسخ، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره 25 و.26، صص 282-283، بهار و تابستان 1378 ↑
 • – شینر، راجر اِ، حقوق و اخلاق، عبدالحکیم سلیمی،معرفت، شماره 82، ص93، مهر 1389 ↑
 • -رحمانی فرد، شهرداد، جامعه شناسی حقوق، تهران، بهینه، 1386 ↑
 • – تبیت ، مارک، فلسفه ی حقوق، حسن رضایی خاوری، انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ اول، 1384 ↑
 • Clarke, Michael, Durkheim’s Sociology of Law, British Journal of Law and Society, Vol. 3, No. 2 (Winter, 1976), pp. 246-255 ↑
 • – دل وکیو ، فلسفه حقوق، جواد واحدی، نشرمیزان، بهار 1380 ، ص34 ↑
 • –دانش پژوه ، مصطفی، شناسه حقوق: دانش حقوق، قاعده حقوقی و رابطه حقوق با عدالت، اخلاق و دین، نشرجنگل، 1391 ↑
 • – دل وکیو، همان،ص40 ↑
 • – دل وکیو،همان، ص47 ↑
 • کاتوزیان، ناصر، اخلاق و حقوق، فصلنامه ی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره های 1و2، بهار و تابستان 86 ↑
 • – مارک تبیت، همان، ص 22-23. ↑
 • – تبیت، مارک، فلسفه ی حقوق، حسن رضایی خاوری، انتشارات دانشگاه رضوی، چاپ اول 1384 ↑
 • – هارت، هربرت، مفهوم قانون، محمد راسخ، تهران، نشرنی، 1390، صص 296-304 ↑

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*