تعدادنامه، ، sig، وجودارد، بهنگام، صادره، ساعات، آلفای، کرونباخ، باتوجّه، گیری: باتوجّه، 0.05

یکبار تکرار می شود، مانند ترازنامه سالیانه، حقوق و دستمزد ماهیانه
4- مربوط بودن اطلاعات : اطلاعات وقتی مربوط محسوب می شود که برای وضعیت خاصی موردنیاز باشد.
5- کامل بودن اطلاعات : اطلاعات وقتی کامل است که تمام نیازهای مصرف کننده را برطرف کند.
6- بهنگام بودن اطلاعات : اطلاعات باید به اقتضای زمانش باید.
7- وسعت اطلاعات : اطلاعات ممکن است حدود وسیعی یا مقدار کمی از حوزه فعالیت را پوشش دهد.
8- مبدأ اطلاعات : اطلاعات می تواند از منابع داخلی سازمان یا خارج سازمان باشد.
9- افق زمانی اطلاعات : اطلاعات ممکن است مربوط به حال، آینده یا گذشته باشد.
10- منبع اطلاعات : منبع اطلاعات می تواند به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم شود :
منبع اطلاعات اولیه :
مشاهده تجربی ـ بررسی های پیمایشی
برآوردها
منبع اطلاعات ثانویه
اطلاعاتی که از منابع خارجی خریداری می شوند.
تهیه اطلاعات از انتشارات، رسانه های مکتوب، ارگان ها، سازمان های دولتی.
4 – 4 سیستم های پردازش
موضوع پردازش بر دو محور داده و اطلاعات استوار است که می توان از داده و اطلاعات به شرح زیر یاد کرد :
داده ها عبارتند از سمبل ها و نشانه ها که نمایانگر وقایعی هستند که اتفاق افتاده است. این سمبل ها بصورت کلمات و شکل ها و … است.
اطلاعات عبارت است از دانش درک گیرنده از پیامی که دریافت می کند. اگر پیامی چنین ویژگی را نداشته باشد از نظر گیرنده داده محسوب می شود، اطلاعات ممکن است در شکل زبانی، علایم رفتاری یا علایم و اشکال دیگر باشد و همچنین مفهوم اطلاعات و داده نسبی است.
پردازش داده و اطلاعات شامل ثبت، مرتب کردن، ترکیب، محاسبه، جمع بندی، ذخیره، بازیافت، تولید مجدد و … بوده است.

4 – 5 تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی ، … و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطات بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید.
در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها به عهده دارند. اگرچه فرآیندهای تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مسئله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی، ابزار بکار رفته برای جمع آوری اطلاعات، … متفاوت هستند ولی دارای مراحل مشترکی هستند.
برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات براساس اهداف از پیش تعریف شده، داده های مربوط به هر یک از متغیرها که از پاسخ پرسشنامه های طراحی شده منتج شده است در قالب مشخصه های عددی آماری توصیف گردیده و سپس با استفاده از الگوهای آماری مناسب، فرضه های تحقیق مورد‌ آزمون قرار گرفته و در مرحله پایانی تحلیل و جمع بندی نهایی انجام یافته است.
4 – 6 جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق مدیران استاندار و حوزه ستادی (فرمانداریهای تابعه) می باشد
6-5 از 40 پرسشنامه بازگشت داده شده، 35 پرسشنامه قابل بکارگیری در تحلیل آماری بود.

4 – 7 تجزیه و تحلیل آماری :
فرضیه اول: سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش دقّت تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .
رابطه بین تعدادنامه های صادره و دقّّت تصمیم گیری:
باتوجه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.48 می باشد بین تعدادنامه های صادره و دقّّت تصمیم گیری رابطه وجوددارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.007 می باشد که از مقدار 0.01 است لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های صادره و دقّت تصمیم گیری وجوددارد.
جدول شماره یک :

بررسی رابطه بین تعدادنامه های وارده و دقّت تصمیم گیری :
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.60 می باشد بین تعدادنامه های وارده و دقّت تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجه به اینکه sig برابر 0.000 می باشد که از مقدار 0.01 کمتر است لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های وارده و دقت تصممیم گیری وجود دارد.

جدول شماره دو :

بررسی رابطه بین ادراک و دقت تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.26 می باشد بین ادراک و دقت تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.048 بوده که از مقدار 0.05 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ادراک و دقت تصمیم گیری وجوددارد.
جدول شماره 3:

بررسی رابطه بین ساعات استفاده و دقت تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.53 می باشد بین ساعات استفاده و دقت تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.002 بوده که از مقدار 0.01 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ساعات استفاده و دقت تصمیم گیری وجوددارد.
جدول شماره 4 :

فرضیه دوم: سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش بهنگام سازی تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .
بررسی رابطه بین تعدادنامه های صادره و بهنگام سازی تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.69 می باشد بین تعدادنامه های صادره و بهنگام سازی تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.0 بوده که از مقدار 0.01 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های صادره و بهنگام سازی تصمیم گیری وجوددارد.

جدول شماره 5:

بررسی رابطه بین تعدادنامه های وارده و بهنگام سازی تصمیم گیری :
باتوّجه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.62 می باشد بین تعدادنامه های وارده و بهنگام سازی تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجه به اینکه sig برابر 0.0 می باشد که از مقدار 0.01 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های وارده و بهنگام سازی تصمیم گیری وجودارد.
جدول شماره 6 :

بررسی رابطه بین ساعات استفاده و بهنگام سازی تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.44 می باشد بین ساعات استفاده و بهنگام سازی تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.013 بوده که از مقدار 0.05 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ساعات استفاده و بهنگام سازی تصمیم گیری وجودارد.
جدول شماره 7:

بررسی رابطه بین ادراک و بهنگام سازی تصمیم گیری:
باتوّجه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.87 می باشد بین ادراک و بهنگام سازی تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.449 می باشد که از مقدار 0.05 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ادراک و بهنگام سازی تصمیم گیری وجوددارد.

جدول شماره 8

فرضیه سومّ: سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش اقتصادی بودن تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد.
بررسی رابطه بین تعدادنامه های صادره و اقتصادی بودن تصمیم گیری:
باتوجه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.43 می باشد بین تعدادنامه های صادره بر اقتصادی بودن رابطه تصمیم گیری وجودارد ولی باتوجه به اینکه sig برابر 0.016 بوده که از مقدار 0.05 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های صادره و اقتصادی بودن تصمیم گیری وجودارد.
جدول شماره 9

بین تعدادنامه های وارده و اقتصادی بودن تصمیم گیری وجودارد.
باتوجه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.47 می باشد بین تعدادنامه های صادره بر اقتصادی بودن رابطه تصمیم گیری وجودارد ولی باتوجه به اینکه sig برابر 0.008 بوده که از مقدار 0.01 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های وارده و اقتصادی بودن تصمیم گیری وجودارد.
بررسی رابطه بین ساعات استفاده بر اقتصادی بودن تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.53 می باشد بین ساعات استفاده بر اقتصادی بودن تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجّه به اینکه sig برابر 0.002 بوده که از مقدار 0.01 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ساعات استفاده و اقتصادی بودن تصمیم گیری وجودارد.
جدول شماره 10

بررسی رابطه بین ادراک و اقتصادی بودن تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.32 می باشد بین ادراک و اقتصادی بودن تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجه به اینکه sig برابر 0.009 بوده که از مقدار 0.05 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ادراک و اقتصادی بودن تصمیم گیری وجوددارد.
جدول شماره 11:

فرضیه چهارم: سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش صحّت تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .
بررسی رابطه بین تعدادنامه های صادره و صحّت تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.36 می باشد بین تعدادنامه های صادره و صحّت تصمیم گیری رابطه وجودارد ولی باتوجّه به اینکه sig برابر 0.048 بوده که از مقدار 0.05 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های صادره و صحّت تصمیم گیری وجوددارد

جدول شماره 12 :

بررسی رابطه بین تعدادنامه های وارده و صحّت تصمیم گیری:
باتوّجه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.40 می باشد بین تعدادنامه های وارده و صحّت تصمیم گیری رابطه وجودارد ولی باتوجّه به اینکه sig برابر 0.025 بوده که از مقدار 0.05 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین تعدادنامه های وارده و صحّت تصمیم گیری وجوددارد.
جدول شماره 13:

بررسی رابطه بین ادراک و صحّت تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.16 می باشد بین ادراک وصحّت تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجه به اینکه sig برابر 0.038 بوده که از مقدار 0.05کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ادراک بر صحّت تصمیم گیری وجوددارد.
جدول شماره 14 :

بررسی رابطه بین ساعات استفاده و صحّت تصمیم گیری:
باتوجّه به اینکه ضریب همبستگی برابر 0.44 می باشد بین ساعات استفاده و صحّت تصمیم گیری رابطه وجودارد و باتوجه به اینکه sig برابر 0.014 بوده که از مقدار 0.05 کمتر می باشد لذا رابطه معنی داری بین ساعات استفاده و صحّت تصمیم گیری وجودارد.

برای سنجش روایی ابزار اندازه‌گیری (پرسشنامه) از آلفای کرونباخ آستفاده می نماییم.
دقّـت

با توجه به جدول فوق می بینیم آلفای کرونباخ برابر 83.1%می باشد که مقدار مناسبی است.
بهنگام سازی تصمیم گیری:

با توجه به جدول فوق می بینیم آلفای کرونباخ برابر با79.8%می باشد که مقدار مناسبی است.
اقتصادی بودن تصمیم گیری:

با توجه به جدول فوق می بینیم آلفای کرونباخ برابر با75.5%می باشد که مقدار مناسبی است.
صحّت تصمیم گیری:

با توجه به جدول فوق می بینیم آلفای کرونباخ برابر 76.7%می باشد که مقدار مناسبی است.
تعدادنامه های صادره:

با توجه به جدول فوق می بینیم آلفای کرونباخ برابر 70.9%می باشد که مقدار مناسبی است.
تعدادنامه های وارده:

با توجه به جدول فوق می بینیم آلفای کرونباخ برابر 82.2%می باشد که مقدار مناسبی است.
ساعات استفاده:

با توجه به جدول فوق می بینیم آلفای کرونباخ برابر 81.1%می باشد که مقدار مناسبی است.

ادراک :

با توجه به جدول فوق می بینیم آلفای کرونباخ برابر 80.5%می باشد که مقدار مناسبی است

با توجّه به جدول فوق مشاهده می شود آلفای کرونباخ برابر 80.5%می باشد که مقدار مناسبی است

فصل پنجم
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادها
محدودیتها

5 – 1 مقدمه
پاره ای زمانها ، هنگامی که دست آورد های شگفت آوری را که از چیز های کوچک به دست می آیند ، ملاحظه می کنم … به اندیشیدن بر انگیخته می شوم … در این جهان چیز های کوچک وجود ندارند . (( بروسبرتون )).
نوگردانی یک اصل است و فرا گردی است که ما را همانند گرد باد ، به سوی رشد مستمر و دگرگونی های رو به بالا ، توانا می سازد .
برای آنکه بتوان همراه با گردباد به طور مستمر به پیشرفت فراز رونده ادامه داد . توجه به یکی دیگر از جنبه های نو گردنی ضروری است . آن جنبه خود آگاهی است که بر کوشش آدمی نظارت دارد و پویایی رو به اوج را رهبری می کند . به بیانی که مادام دو استل ( Madam de Stael ) ارائه نموده (( ندای خود آگاه ( وجدان ) آن قدر روشن است که نمی توان در شنیدنش دچار اشتباه شد )) خود آگاهی موهبتی است که همسویی یا دگرگونی انسان را با اصول درست ، روشن ساخته ، او را در جهت آن اصول راهبر می شود .
پویایی یافتن و به بالا اوج گرفتن ، نیازمند یاد گرفتن ، تعهد کردن و انجام دادن برنامه هایی است که به گونه فزآینده ، رو به پیشرفت دارند . اگر تصور کنیم هر یک از آنها کافی اند ، خود را گول زده ایم .
برای آنکه روند پیشرفت را استمرار بخشیم ، تعهد کنیم و انجام دهیم و باز هم یاد بگیریم ، تعهد کنیم و انجام دهیم ( کاوی ، ص 492- 490 : 1377 )
نتایج و یافته های هر تحقیق، جان مایه و مهمترین بخش تحقیق تلقی می شود ، تا با محک یافته ها و استواری فرضیه هایش راهی به سوی بهبود و تعالی بگشاید . پیشنهاد های بر آمده از تحقیق نیز ما را به تغییر و نو شدن (( تغییر نا پذیر ترین اصل حیات مادی )) ، فرا می خواند .
تحقیق حاضر بی شک مصداق آن تحقیقات همیشگی خیلی مخالف تا خیلی موافق نیست تا اگر تمامی سطح بندی ها و لایه بندی های معنا دار در نمونه نیز جابجا شوند، شکل قابل پذیرش تحقیق حفظ شود .
این تحقیق دسته ی از گویه های بر آمده از کنکاش در مبانی ارزیابی تحقیقاتی

]]>