آموزشی

تعامل، فیلتر، ملاحظات، گیرند.(مارتینو،، 1991)، منابع،

محاسبه شده است که در آن جا از اطلاعات به دست آمده و روش Scord Card برای فیلتر کردن پروژه ها به صورت مجزا استفاده شده است ولی در اینجا از اطلاعات حاصله برای مقایسه پروژه های فیلتر شده (با در نظر گیری اطلاعات کیفی و کمی پروژه ها) با استفاده از روش Topsis استفاده می شود.
بعد از کامل کردن ماتریس بالا و با داشتن اوزان هر یک از شاخص ها که از روش مقایسات زوجی حاصل شده است می توان با استفاده از الگوریتم TOPSIS و فرمول نویسی آن در Excel به راحتی به رتبه بندی پروژه ها سرمایه گذاری که به این مرحله رسیده اند پرداخت.

3-8-3 مرحله سوم: انتخاب پروژه های سرمایه گذاری تحت محدودیت های موجود
هدف از این بخش دستیابی به تعداد درستی از پروژه ها با توجه به منابع مالی محدود است در حالی که اکثر تکنیک ها در تعامل با محدودیت های منابع بوده و تحلیل ظرفیت منابع به عنوان یک راه حل معرفی شده است. بسیاری از شرکت ها تعداد زیادی پروژه در حال اجرا دارند، در حالی که منابع مالی آن ها محدود است.(کوپر و همکاران، 1997، 1998، 1999، 2000) نتیجه محدودیت شدید منابع و طولانی شدن زمان اجرای پروژه هاست. در نتیجه، این پروژه ها دیرتر به بازار خواهند رسید. پس هدف این بخش، اطمینان از توازن بین منابع مورد نیاز برای پروژه های آماده اجرا و منابع موجود است.
بنابراین در این مرحله پروژه هایی که با استفاده از متدهای رتبه بندی ، ارزیابی شده اند برای به دست آوردن منابع محدود به رقابت با هم می پردازند و مناسب ترین پروژه یا پروژه ها در این مرحله مشخص می شود. بنابراین با مشخص کردن تابع هدف، پروژه های بهینه برای حداکثر کردن ارزش با توجه به محدودیت های مالی، جغرافیایی و…تعیین می شوند.در این مرحله استفاده از مدل های بهینه سازی، به دلیل دقت بالا و وجود پایه های علمی برای این تکنیک، مناسب تشخیص داده شده است.
1-3-8-3 مدل های بهینه سازی
هدف یک مدل بهینه سازی این است که از لیست شامل پروژه¬های کاندید، لیستی از پروژه هایی را انتخاب کند که حداکثر سود را برای شرکت تدارک می بینند. مدل های بهینه سازی به صورت عمومی بر پایه برخی از برنامه ریزی های ریاضی هستند که نه تنها از فرایندهای بهینه سازی پشتیبانی می کنند بلکه تعامل بین پروژه ها از قبیل وابستگی منابع، محدودیت بودجه،تعاملات فنی ، تعاملات بازار و ملاحظات برنامه را نیز در نظر می گیرند.(مارتینو، 1991) این مدل ها همچنین به صورت عمومی آنالیز حساسیت را پشتیبانی می کنند(کانادا و وایت، 1980) .به هر حال به نظر می رسد بیشتر این مدل ها در عمل در سطح وسیع مورد استفاده قرار نمی گیرند.(سودر، 1973) علت این مسئله نیاز اطلاعاتی زیاد برای اطلاعات ورودی به مدل، عدم توانایی مدل برای در نظر گرفتن ملاحظات ریسک و در برخی از موارد، پیچیدگی مدل عنوان شده است.
استفاده¬های بالقوه ای از برنامه ریزی ریاضی همراه سایر رویکردها می شود. برای مثال برنامه ریزی عدد صحیح(صفر و یک) می تواند برای در نظر گرفتن محدودیت هایی همچون بهره وری منابع و تعاملات پروژه استفاده شود همچنین برنامه ریزی آرمانی اجازه می دهد اهداف چندگانه به طور همزمان در نظر گرفته شود(سنسنم، 1989) در حالی که رویکرد ماتریس پروژه استفاده می شود.

]]>