آموزشی

بهره¬وری، اتوماسیون، اداری،، کارکنان، امکانات، کند،، سرمایه،، کار،، فن¬آوری، یزد، برق، استفاده¬ی

کارکنان از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش بهره¬وری سازمان می¬شود.
فرضیه¬ی فرعی اول: استفاده¬ی کارکنان از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش کارایی سازمان می¬شود.
فرضیه¬ی فرعی دوم: استفاده¬ی کارکنان از سیستم¬های اتوماسیون اداری، سبب افزایش اثربخشی سازمان می¬شود.
فرضیه¬ی اصلی دوم: متغیرهای دموگرافیک بر روی بهره¬وری اثرگذار هستند.

قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی
تحقیق پیشرو یک تحقیق پیمایشی و مقطعی است که در سال 1392 انجام می شود. لذا قلمرو زمانی تحقیق محدود به همین سال می شود.
قلمرو مکانی
این تحقیق با استفاده از نظرات کارکنان سازمان برق منطقه ای یزد به انجام خواهد رسید. بنابراین قلمرو مکانی تحقیق، سازمان برق منطقه¬ای استاد یزد می باشد.

روش تحقیق
چون از نتایج این پژوهش می¬توان به صورت علمی استفاده کرد از نظر مبنای بنیادی، این پژوهش از نوع کاربردی است. همچنین از آنجایی که محقق در شرایط داخلی یک سازمان حضور پیدا می¬کند لذا این پژوهش در زمره مطالعات میدانی نیز قرار می¬گیرد. علاوه بر این، تحقیق پیش¬رو از نظر روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است.
ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق برای جمع¬آوری اطلاعات از پرسشنامه¬ی محقق ساخته مشتمل بر سه قسمت استفاده گردید. این قسمت عبارتند از: (1) ویژگی¬های جمعیت¬شناختی، (2) میزان استفاده از اتوماسیون اداری، (3) سوالات مربوط به کارایی و اثربخشی.
هر کدام از این قسمت¬ها از چندین سوال (گویه) تشکیل شده است. در بخش ویژگی¬های جمعیت¬شناختی سوالاتی نظیر سن، جنسیت، وضعیت تاهل، وضعیت استخدامی و … گنجانده شده است. در بخش دوم پرسشنامه با طرح سه سوال، میزان استفاده¬ی افراد از سیستم اتوماسیون اداری سنجیده می¬شود. بالاخره، بخش سوم سوالات مرتبط با کارایی و اثربخشی را در برمی¬گیرد. لازم به ذکر است در طراحی سوالات بخش سوم پرسشنامه از فاکتورهای معرفی شده توسط صرافی¬زاده و علیپور (1388) استفاده شده ¬است.
جامعه و نمونه آماری
جامعه¬ی آماری این تحقیق، کارمندان سازمان برق منطقه¬ای یزد می¬باشد که در عملیات خود از سیستم اتوماسیون اداری بهره می¬جویند. برای تعیین حجم نمونه نیز با توجه به حجم جامعه¬ی آماری از رابطه¬ی ککران استفاده می¬شود.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در مرحله¬ی نخست به بررسی جمعیت¬شناختی اطلاعات جمع¬آوری شده خواهیم پرداخت. سپس تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره-وری و دو مولفه¬ی تشکیل¬دهنده¬ی آن (کارایی و اثربخشی) با استفاده از آزمون میانگین یک جامعه، آزمون خواهد شد. در نهای با استفاده از مدل معادلات ساختاری به بررسی تاثیر همزمان متغیرهای تحقیق بر بهره¬وری سازمان، پرداخته خواهد شد.
برای انجام روش¬های آماری مذکور از دو نرم¬افزار SPSS 16 و Amos 20 استفاده خواهد شد. همچنین برای آماده¬سازی داده¬ها از نرم¬افزار Excel 2007 استفاده می¬شود.

مروری بر فصل های تحقیق
فصول مختلف تحقیق به شرح زیر می باشند:
فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه تحقیق): در این فصل مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق آورده می شود. همچنین مروری بر مطالعات صورت گرفته داخلی و خارجی در انتهای همین فصل انجام می شود.
فصل سوم (روش شناسی تحقیق): روش انجام تحقیق حاضر شامل معرفی جامعه و نمونه آماری، ابزارگردآوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیل داده ها و … در این فصل معرفی می شود.
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها): تحلیل داده های آماری و استخراج نتایج به منظور آزمون فرضیات تحقیق در این فصل صورت می گیرد.
فصل پنجم (بحث و نتیجه گیری): انجام نتیجه گیری و مقایسه نتایج بدست آمده با سایر مطالعات مشابه و همچنین ارائه پیشنهادات و محدودیت های تحقیق، از جمله مطالب فصل پنجم می باشد.

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا و ثمربخش از توانایی ها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدی قرار گرفته است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش جمعیت و رشد نیازها و خواسته¬های بشر باعث شده که دست¬اندرکاران عرصه اقتصاد، سیاست و مدیریت جامعه و سازمان¬ها، افزایش بهره¬وری را در اولویت برنامه¬های خود قرار دهند.
کوشش¬های اقتصادی انسان همیشه و همواره معطوف بر آن بوده است که حداکثر نتیجه را از حداقل تلاش¬ها و امکانات به دست آورد. این تمایل را می¬توان اشتیاق وصول به بهره¬وری افزون¬تر نام نهاد. جمیع اختراعات و ابداعات بشر از ابتدایی¬ترین و بغرنج¬ترین تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی زمان حاضر، متاثر از همین تمایل و اشتیاق می¬باشد. هر انسان عاق و خردمندی می¬خواهد بهترین کار را انجام دهد و بهترین بهره را حاصل کند. در بینش مدیریت علمی، خردگرایی سازمانی یا رفتار عقلایی سازمان مترادف با بهره¬وری و کارایی به کار می¬رود و اصولاً مدیریت عبارت از دانش افزایش بهره¬وری و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود به منظور نیل به اهداف تعیین شده است (ابطحی و کاظمی، 1378).
بهره¬وری را می¬توان به شیوه¬های مختلف تعریف کرد. بهره¬وری یعنی استفاده بهینه از منابع گوناگون جهت تولید کالاها و خدماتی که رضایت مصرف¬کنندگان را جلب کند، رضایت شغلی کارکنان را به حداکثر برساند و مطلوبیت زندگی کارکنان را در همه¬ی ابعاد آن، افزایش دهد. به طور کلی بهره¬وری مفهومی است که برای نشان دادن نسبت درون¬داد به برون¬داد یک فرد واحد و سازمان یا یک ملت به کار گرفته می¬شود. در این صورت اگر میزان تولید و خدمات یک سازمان بیش از مجموعه میزان نیروی کار، سرمایه، مواد و وسایلی باشد که به کار گرفته است، می¬گوییم سازمان مورد نظر بهره¬وری دارد. هر چه بهره¬وری یک سازمان بیشتر باشد، هزینه تولید واحد کار در آن کمتر و بنابراین، امکان رقابت آن سازمان در بازار کار بیشتر خواهد بود (ساعتچی، 1384).
یکی از عواملی که می¬تواند در افزایش بهره¬وری نقش مهمی ایفا کند، فن¬آوری اطلاعات است. از عمده دلایل کاربرد تکنولوژی اطلاعاتی در محیط¬های اداری، افزایش بهره¬وری کسانی است که در این ادارات کار می¬کنند. اتوماسیون اداری که هدیه صنعت فن¬آوری اطلاعات به بروکراسی اداری است، ایده نوین است که عمر آن در ایران به بیش از یک دهه نمی¬رسد. اتوماسیون اداری محدود به یک نرم¬افزار کامپیوتری برای ثبت¬نامه¬ها و چرخش آن در یک سازمان نمی¬باشد بلکه یک نوع تفکر مبتنی بر فناوری جدید است که به مدیران و کارمندان اجازه می¬دهد بیشتر با دنیای کامپیوتر و فن¬آوری اطلاعات آشنا گردند. اتوماسیون، استفاده از ماشین¬آلات برای انجام امور فیزیکی است که معمولاً توسط انسان انجام می¬گیرد و اتوماسیون اداری، مشتمل بر تمام سیستم¬های الکترونیکی رسمی و غیررسمی بوده که به برقراری ارتباط اطلاعات بین اشخاص در داخل و خارج موسسه و بالعکس مربوط می¬شود.

نوشته ای دیگر :   پروژه¬های، سبد، پروژه¬ها، استراتژیک، پروژه،، نگرفتن

تعریف بهره وری
واژه بهر¬ه¬وری نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شد. کنه با طرح جدول اقتصادی ، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره¬وری در بخش کشاورزی می¬داند.
در سال 1883 فرانوسی دیگری به نام لیتر بهره¬وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع نهضت مدیریت علمی در اوایل سال¬های 1900، فردیک وینسلوتیلور، فرانک گیلبریث و لیلیان گیلبریث به منظور افزایش کارایی کارگران درباره تقسیم کار، بهبود روش¬ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند.
کارآیی به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین¬شده تعریف می شود. به طور مثال اگر از کارگری در 8 ساعت انتظار تولید 100 واحد محصول را داشته باشیم اما در عمل کارگر مزبور 96 واحد تولید کند، گفته می شود کارایی آن کارگر 96 درصد است. نویسندگان غالباً کارایی را بیشتر در مورد وسایل مکانیکی، مسائل مهندسی و نیروکاری مورد استفاده قرار داده اند. مثلاً اگر ماشینی 90 درصد از انرژی ورودی اش را به کار مفید تبدیل کند، گفته می شود، آن ماشین با 90 درصد راندمان یا بازدهی یا کارایی عمل می کند. بعدها کارایی را درباره هر یک از عوامل تولید استفاده کرده اند. اما واژه ای که به تدریج جنبه عمومی¬تر و کلی¬تر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید، بهره¬وری بود.
در سال 1950، سازمان همکاری اقتصادی اروپا (OEEC) به طور رسمی بهره¬وری را چنین تعریف کرد:
«بهره¬وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می¬آید. بدین لحاظ می¬توان بهره¬ه¬وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.»
سازمان بین¬المللی کار (ILO) بهره¬وری را چنین تعریف کرده است:
«بهره¬وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، کار و مدیریت)»
در این تعریف مدیریت به طور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره¬وری محسوب می¬شود. کوشش¬های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می¬توان دست¬یابی به کارایی و بهره¬وری بالاتر نامید.
بهره¬وری مفهومی جامع و در برگیرنده کارایی است که افزایش آن به منظور ارتقا سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسان-ها، همواره مد نظر دست¬اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. برخی بقا و تداوم یک نظام سیاسی و اقتصادی را نیز موکول به بهره¬وری دانسته¬اند. لنین هنگامی که نظرات فلسفی خود را در زمینه قدرت تولید مطرح می¬نماید، بحث خود را با این جمله پایان می¬دهد که «در تحلیل نهایی، بهره¬وری کار، مهم¬ترین موضوع و اساسی¬ترین مساله برای پیروزی سیستم اجتماعی ما محسوب می¬شود» (امامی¬میبدی، 1379).
بهره¬وری در لغت به معنی قدرت تولید و بارور بودن و مولد بودن به کار رفته و در ادبیات فارسی به بهره¬وری، با فایده بودن و سودبرندگی معنی شده است. در رابطه با تعریف کاربردی نیز تعاریف مختلفی ارائه شده که برخی از آن¬ها به قرار زیر است (رحیمی¬کیا و همکاران، 1390):
استیگل در تعریف بهره¬وری می¬گوید: نسبت میان بازده و مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین است.
ماندلا بهره¬وری را چنین تعریف کرده است: بهره¬¬وری به مفهوم نسبت بازده تولید به واحد منابع مصرف شده است که با یک نسبت مشابه دوره پایه مقایسه شده و به کار می¬رود.
بهره¬وری خارج قسمت ستاده به یکی از عوامل تولید است. بدیت ترتیب می¬توان از بهره¬وری سرمایه، بهره¬وری سرمایه¬گذاری، بهره¬وری مواد خام و نیروی انسانی، بسته به این که ستاده در ارتباط با کدام یک از عوامل تولید باشد، نام برد.
مرکز بهره¬وری ژاپن بهره¬وری را به حداکثر رساندن استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به شیوه¬ی علمی تعریف می¬کند که منجر به کاهش هزینه¬های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد جامعه می¬شود (طاهری، 1378). موسسه¬ی بهره¬وری اروپا، بهره¬وری را درجه و شذت استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می¬کند و مدعی است که بهره¬وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می¬تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد. اعتقاد به بهبود بهره¬وری، یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسان¬ها (ابطحی و کاظمی، 1378).
جدول زیر از رحیمی¬کیا و همکاران (1390) برخی از تعاریف ارائه شده از مفهوم بهره¬وری را نشان می¬دهد:

نوشته ای دیگر :   اتوماسیون، کنترل¬کننده، اغتشاش، ارابه، SDRE، جرثقیل، کنترل¬کننده¬ی، مدیران، کانتینر، -، LQR، کنترل¬کننده¬های

جدول ‏2 1: برخی از تعاریف بهره وری
معرف سال تعریف
لیتر 1883 توان تولید کردن
ارلی 1900 ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این مقدار بازده
سازمان همکاری اقتصادی اروپایی 1950 خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید
دیویس 1955 تغییراتی که در میزان محصول بر اثر منابع به کار رفته ایجاد می¬شود.
فابریکنت 1962 همیشه نسبت بین بازده و نهاده
سیگل 1976 مجموعه نسبت¬هاب بازده به نهاده
سومانث 1979 نسبت بازده ملموس به نهاده¬های ملموس

همان گونه که از تعاریف فوق مستفاد می¬شود، قالب¬ها و مجورهای اصلی تعاریف به هم شبیه و نزدیک هستند و مهمترین عاملی که در کلیه تعاریف وجود دارد، تعیین نسبت آنچه برای تولید به کار رفته به آنچه از فرایند تولید به دست آمده است. در عین حال، در بهره¬وری کانون اصلی توجه، نیروی انسانی است و کلیه تلاش¬ها بر بهبود بهره¬وری نیروی انسانی تمرکز داردجریان تکامل مفهوم بهره¬وری در اقتصاد نیز این نکته را نشان می¬دهد. بر این اساس، واژ¬ه¬ی بهره¬وری نیروی انسانی مطرح شد. با تعریفی از سومانث این بخش را به پایان می¬بریم. وی تعاریف گروه¬های مختلف از بهره¬وری نیروی انسانی را به شرح زیر مطرح می¬کند (الوانی و احمدی، 1380):
مهندسان: انجام دادن بیشترین کار با کمترین هزینه
دانشمندان: انجام دادن کار خردمندانه و آگاهانه
مدیران: دستیابی به همه چیز با هم توام با عملکرد موثر
فیلسوفان: دانستن اینکه بهترین کار انجام شده است
مدیران مالی: سود بیشتر.

دیدگاه های مختلف در مورد بهره وری
به طور کلی سه دیدگاه مختلف در مورد بهره¬وری وجود دارد که در این بخش به آن¬ها می¬پردازیم (الوانی و احمدی، 1380).
بهره وری از دیدگاه سیستمی
بهره¬وری از دیدگاه سیستمی، ماهیت پیچیده¬ای دارد و در کل سیستم مطرح می¬گردد. در این دیدگاه بهره¬وری عبارت است از:

نسبت مجموع

]]>