پایان نامه ارشد

تحقیق دانشگاهی – برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- …

2-2-5- بافت قديمي: به قسمتي از شهرهاي قديمي اطلاق مي شود كه قدمت بيشتري از ساير بخش ها و قسمت هاي شهر دارد و به دور هسته ي اوليه و يا بافت تاريخي تنيده شده است و انتهاي مرحله زماني شكل گيري اين بافت به اواخر دوره قاجاريه مي رسد(مشهدي زاده دهاقاني،423:1372 ).
2-2-6- بافت ناکارآمد: گستره هایی با کاربری نامتجانس و بخش هایی از شهر هستند که کاربری موجود آن ها با کارکرد شهری مغایرت دارد و سطح نسبتاً وسیعی از گستره های شهری را به خود اختصاص داده اند.از قبیل کارخانه ها و صنایع مزاحم،پادگان ها،زندان ها،کارگاه های بزرگ،اراضی بایر،ساختمان های متروک،گستره های طبیعی موجود مانند تپه ها،باغات،مسیل ها،رودخانه ها(رضایی،15:1390 ).
2-2-7- بافت های نابسامان و مساله دار:بخش هایی از بافت های شهری را در بر می گیرد که بعد از سال 1300هجری شمسی توسعه یافته و بدون برنامه قبلی، یا با کیفیت نازل و بدون رعایت حد اقل موازین معماری و شهرسازی ایجاد شده اند.این بافت ها به لحاظ اجتماعی،هویتی،زیستی،منظری،کالبدی،اقتصادی و تاسیساتی دچار معضل هستند(شفائی،11:1384 ).
2-2-8- اصالت بخشی یا باززنده سازی(gentrification):فرایند نوسازی و بازسازی ساختمان ها با همراهی و کمک ثروتمندان برای آبادکردن مناطق فقیرنشینCURL,2002:2) به نقل از رضایی،16:1390)
مجموعه فعالیت هایی که به منظور اصلاح و بهبود مسکن،محیط سکونتی و تغییر در ترکیب واحد های همسایگی و جایگزینی گروه های کم درآمد به وسیله ساکنان با درآمد متوسط و بالا در بخش مرکزی شهرها انجام می گیرد،اصالت بخشی می گویند. در فرایند اصالت بخشی، تغییر تدریجی یک ناحیه شهری با شرایط بد که مردم فقیر ساکن هستند به یک ناحیه مناسب با ساکنین ثروتمندترصورت می گیرد(رهنما،476:1375).
ميزان فرسودگي فضاي شهري، نوع فرسودگي، نوع مرمت، مدت زمان اقدام و مقياس.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

ميزان فرسودگي نوع فرسودگي نوع مرمت مدت زمان اقدام مقياس
فرسودگي نسبي فعاليت بهسازي كوتاه مدت(5-0سال) زير محله و كوي
فرسودگي نسبي كالبد نوسازي ميان مدت (15-0) محله و برزن
فرسودگي كامل فعاليت و كالبد بازسازي بلند مدت(25-0) شهر يا بخشي از شهر
منبع: مرمت شهري، ص 17