پایان نامه ارشد

جستجوی مقالات فارسی – برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 6

فهرست منابع و مآخذ
جدول1-2ميزان فرسودگي فضاي شهري، نوع فرسودگي، نوع مرمت، مدت زمان اقدام و مقياس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..17
جدول 2-2 اهداف و راهکارهای اجرایی ساماندهی بافت های فرسوده……………………………………………………….42
جدول2-3راهبردها،سیاست ها و اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی بافت فرسوده…………………………..52
جدول شماره3-1 میانگین دما در ماه های سال 1388-1385 شهر شیراز……………………………………………….79
جدول شماره 3-2مربوط به جمعیت و مساحت مناطق 9 گانه شهرداری شیراز در سال1385………………81
جدول 3-3تعداد جمعیت شهر شیراز طی سال های ( 1385-1335)……………………………………………………..90
جدول3-4جمعیت شهر شیراز به تفکیک مناطق شهرداری در سال 1385………………………………………………..91
جدول 3-5مساحت و جمعیت محله گل کوب در سال 85………………………………………………………………………..92
جدول3-6 ساختار سنی جمعیت شیراز در سال 1385………………………………………………………………………………93
جدول 3-7 ساختار سنی محله گل کوب سال 1385………………………………………………………………………………….94
جدول 3-8 ساختار جنسی محله گل کوب سال 1385………………………………………………………………………………95
جدول 3-9 مقایسه تعداد جمعیت ،خانوار و بعد خانوار در شیراز و محله گل کوب سال 1385……………96
جدول 3-12 بررسی سطح سواد در شهر شیراز…………………………………………………………………………………………..98
یازده
جدول 3-13 سطح سواد در محله گل کوب شهر شیراز سال1385……………………………………………………………99
جدول4-1 بررسی سطح سواد در محله گل کوب در شیراز………………………………………………………………………100
جدول شماره 4-2 نوع ملیت ساکنین محله……………………………………………………………………………………………….101
جدول4-3 بررسی وضعیت ثبتی املاک در محله گل کوب……………………………………………………………………….101
جدول 4-4 نحوه تصرف واحدهای مسکونی در بافت فرسوده محله گل کوب………………………………………..101
جدول 4-5 زیربنای واحدهای مسکونی محله…………………………………………………………………………………………….102
جدول 4-7 محل بازی بچه های ساکن در محله………………………………………………………………………………………..103
جدول 4-8 عوامل مهاجرت به محله از دیدگاه ساکنین محله گل کوب………………………………………………….103
جدول 4-9 دلایل انتخاب محله برای سکونت از دیدگاه ساکنین……………………………………………………………..104
جدول 4-10 امکانات و خدمات موجود در محله………………………………………………………………………………………..105
جدول 4-12 تمایل خانوارها به ادامه سکونت در محله در صورت حل مشکل………………………………………….107
جدول 4-13 میزان دسترسی به امکانات و خدمات شهری از دید ساکنین بافت………………………………………107
جدول 4-14 بررسی میزان کیفیت شبکه معابر و دسترسی های محله (عرض معابر،پوشش معابر،روشنایی در شب،فضای سبز و… از دید ساکنین محله گل کوب…………………………………………………………………………………….109
جدول 4-15بررسی میزان آسیب های اجتماعی محله از دید ساکنین……………………………………………………..109
جدول 4-16 بزرگترین مشکل محله از دید ساکنین محله………………………………………………………………………..110
جدول 4-17 بررسی احساس تعلق ساکنین نسبت به محله گل کوب در شیراز………………………………………111
جدول 4-18 توزیع شاغلان در بخش های سه گانه اقتصادی در محله گل کوب(1391)……………………….112
جدول 5-1 آزمونT برای سنجش میزان تمایل به ادامه سکونت در محله با حل مشکلات……………………..114
جدول 5-3 بررسی همبستگی بین وضعیت کالبدی محله و وضع اجتماعی و اقتصادی ساکنان…………….115
جدول شماره 5-7 بیانیه راهبردی برای ساماندهی وضع محله گل کوب…………………………………………………128
دوازده
جدول شماره 6-4: الگوي راهبردي سازماندهي فضا (پيشنهادي)……………………………………………139
فهرست نقشه ها
نقشه3-1 استان فارس و موقعیت شهرستان و شهر شیراز……………………………………………………………………….78
نقشه 3-2 موقعیت محله گل کوب در شیراز……………………………………………………………………………………………..83

نوشته ای دیگر :   دسته بندی علمی - پژوهشی :بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان ...

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است