پایان نامه ارشد

تحقیق – برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 5

4-10 بررسی احساس تعلق ساکنین نسبت به محله گل کوب در شیراز…………………………………………………..110
4-11 توزیع شاغلان در بخش های سه گانه اقتصادی در محله گل کوب(1391)……………………………………111
4-12 میزان درآمد ساکنان محله گل کوب(1391)…………………………………………………………………………………..111
فصل پنجم:جمع بندی،بررسی فرضیه ها،نتایج و پیشنهادات
5-1 آزمون فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………113
5-2 آزمون فرض دوم………………………………………………………………………………………………………………………………….115
هشت
5-3 سنجش استراتژیک محیطی محدوده بافت محله گل کوب شیراز …………………………………………………….116
5-4 نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهديدهای محدوده مورد مطالعه………………………………………………………117
5-4-1 نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………117
5-4-2 نقاط ضعف………………………………………………………………………………………………………………………………………117
5-4-3 فرصت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………118
5-4-4 تهديدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………..119
5-5 یافته های تحقیق و مسائل اصلي محله………………………………………………………………………………………………119
5-6 جمع بندی و تحلیل SWOT ویژگی های محدوده و تلفیق نکات موثر بر برنامه ریزی………………….120
5-7 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE)…………………………………………………………………………………………………….123
5-8 تشخیص و تحلیل عوامل فرسودگی و موانع نوسازی………………………………………………………………………….125
5-9 ترسیم چشم انداز طرح……………………………………………………………………………………………………………………….127
5-10 تدوین و اولویت بندی اهداف طرح ، راهبردها و سیاست های اجرایی نوسازی……………………………..131
نهفصل ششم:جمع بندی،آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری
6-یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………134
6-1 آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………….135
6-2 آزمون فرض دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………136
6-3 آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………..136
6-4 نتیجه گیری بحث………………………………………………………………………………………………………………………………136
6-5 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………136
6-6 مباني طرح راهبردي…………………………………………………………………………………………………………..137
6-7 تدوین اهداف، راهبردها و سیاست های اجرایی جهت ساماندهی و نوسازی بافت فرسوده محله گل کوب در منطقه 2 شهر شیراز…………………………………………………………………………………………………………………………….137
6-7-1 اهداف كلان……………………………………………………………………………………………………………………137
6-7-2 راهبرد رشد (كالبدی)……………………………………………………………………………………………………138
6-7-3 الگوي راهبردي سازماندهي…………………………………………………………………………………………..138
6-7-4 اهداف و سياست‌هاي راهبردي…………………………………………………………………………………….140
6-7-4-1 اهداف محيطي – زيست محيطي………………………………………………………………………………140
6-7-4-3 اهداف اقتصادي…………………………………………………………………………………………………………..141
ده
6-7-4-4 اهداف فرهنگي – اجتماعي………………………………………………………………………………………….142
6-7-4-5 اهداف ارتباطي و حمل و نقل……………………………………………………………………………………..143
6-7-4-6- اهداف تشكيلاتي – سازماني……………………………………………………………………………………..144
6-7-4-7 اهداف مربوط به مشاركت……………………………………………………………………………………………145
6-7-4-8 اهداف ارتقاء كيفيت محيط شهري……………………………………………………………………………..146