پایان نامه ارشد

علمی : برنامه ریزی استراتژیک جهت ساماندهی بافت فرسوده محله گل کوب در شیراز- قسمت 24

2-2-24-7- طرح احیای بخشی از بافت فرسوده شهر مشهد
-سابقه
برنامه مرمت ناحیه پیرامون حرم حضرت رضا(ع) در سال 1360 توسط سازمان عمران و توسعه حریم حرم حضرت رضا(ع)تهیه و طی چند سال اجرا شده است.
-مشکلات
مشکل عمده در ناحیه پیرامون حرم ،وجود خانوارهای فقیر و تنگدست و رواج بزهکاری و فساد و پایین بودن سود اقتصادی زمین های اطراف حرم بوده است.
-هدف
هدف عمده طرح ، توسعه حریم حضرت رضا(ع) از 120 هزار متر مربع به 570 هزار متر مربع تا سال 1380 بوده است.
-برنامه های مرمتی
در راستای هدف فوق تعدادی واحدهای تجاری ، بناهای تاریخی و مسکونی تخریب و برنامه زیر اجرا گردیده است:
-احداث زیرگذر به طول 1350 متر و عرض 23متر و ارتفاع 6/5متر
-ایجاد بناهای مورد نیاز زائران (صحن جامع رضوی،سفره خانه با جمعیت حدود 10هزار نفر،دارالشفاء،داروخانه،پلی کلینیک،مجموعه های فرهنگی،دفاتر اطلاعات و…)
-بازسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم
2-2-24-8- طرح ساماندهی بخشی از بافت فرسوده شهر تهران
-سابقه
محدوده های مورد مطالعه بین خیابان های آزادی و قزوین و حد فاصل میدان آزادی و انقلاب در منطقه 10وبخش هایی از مناطق 9 و11 شهرداری قرار دارد.
-مشکلات
قدیمی بودن ساختمان ها ، شبکه معابر ضعیف، ناچیزبودن سطح فضای سبز از مشکلات عمده محدوده ذکرشده است.
-هدف
هدف عمده این برنامه بالا بردن سطوح خدماتی ساخت واحدهای مسکونی بوده است.
-برنامه های مرمتی
اقدامات عمده مرمتی در این برنامه تخصیص 15 درصد وسعت محدوده به کاربرد مسکونی با ارتفاع هشت طبقه،30 درصد با شبکه معابر،25 درصد به فضاهای سبز و ورزشی و فرهنگی،30 درصد به خدماتی و اداری و تجاری بوده است (رهنما، 249:1375-238).
فصل سوم: محدوده مورد مطالعه
تکنيک SWOT
ماتريس SWOT يکي از تکنيک مهم و پرکاربرد در برنامه ریزی شهري و منطقه اي است که عوامل محيط دروني را به نقاط قوت و ضعف و عوامل محيط بيروني رابه فرصت ها و تهديدها طبقه بندي مينمايد . چارچوب کلي تکنيک SWOT به شکل زير است :
SWOT
فرصت ها
نقاط قوت
تحلیل درونی
تحلیل بیرونی
بررسی
نقاط ضعف
تهدیدها
«تکنيک swot در 8 گام به شرح زير پياده مي شود :
گام اول شرح اقدام
در اين گام آنچه در گذشته در زمينه هاي مختلف انجام شده توصيف ميگردد. اين گام نقطه شروعي براي تعيين اين است که شهربه کجا مي رود و به کجا بايد برود .
گام دوم شناسايي و ارزيابي عوامل بيروني
در اين گام فهرستي از تهديدها و فرصت هاي بيروني از جنبه هاي مختلف تدوين و طبقه بندي ميگردد.
گام سوم پيش بيني عوامل بيروني
در برنامه ریزی راهبردي توجه به آينده به خصوص آينده دور از اهميت فراواني برخوردار است . از اين رو در اين مرحله تغييراتي که در آينده اتفاق خواهد افتاد و قطعاً بر شهر تأثير خواهد گذاشت پيش بيني مي شود .
گام چهارم شناسايي عوامل دروني