پایان نامه های سری پانزدهم

تحقیق دانشگاهی – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- قسمت ۶

پس از تصادف

ادامه حیات

مهارتهای کمکهای اولیه
و دسترسی به مراکز درمانی

سهولت در مهار آتش

تسهیلات امداد و نجات راه
)امداد رسانی جاده ای(

شاید در مقطعی نگاه به تصادفات جادهای به صورت اتفاقی غیر قابل اجتناب بود که امکان وقوع آن به عنوان نتیجه طبیعی استفاده از خودرو مورد پذیرش بوده، اما با توسعه تجربه و دانش در خصوص پدیده تصادفات و بررسی نقش علت و معلولی آن رویکرد جدیدی جای تفکرات اشتباه قبلی را گرفت. بدین ترتیب که با تقسیم عوامل موثر در وقوع تصادفات به سه گروه عوامل انسانی، عوامل مرتبط با وسیله نقلیه و عوامل مرتبط با راه و محیط اطراف آن، اقداماتی در جهت کنترل و یا کاهش علل تأثیرگذار آغاز گردید و این دیدگاه که امکان پیشگیری از وقوع یا کاهش عواقب تصادفات وجود دارد، به تدریج در میان متخصصان و جوامع گسترش پیدا کرد. در جدول زیر (جدول۲-۱)خلاصهای از رویکردهای پیشین در ارتباط با موضوع ایمنی حمل و نقل جادهای در دورههای زمانی مختلف ارایه گردیده است(۳۶).
جدول۲-۲- رویکردهای مختلف در ارتباط با ایمنی حمل ونقل جاده ای

نوشته ای دیگر :   شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ...
دوره زمانی رویکردهای مختلف در ارتباط با ایمنی حمل ونقل جاده ای
۱۹۰۰-۱۹۲۰ وقوع تصادف نوعی بدشانسی است
۱۹۲۰-۱۹۵۰ رانندگان بی ملاحظه حوادث رانندگی را سبب می شوند
۱۹۴۰-۱۹۶۰ حوادث رانندگی یک دلیل غالب دارند
۱۹۵۰-۱۹۸۰ حوادث رانندگی ناشی از مجموعه ای از عوامل می باشند
۱۹۸۰-۲۰۰۰ رفتار انسانی مهمترین عامل بروز حوادث رانندگی است