پایان نامه های سری پانزدهم

پژوهش – بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

درصد

۲۵

۱۸

۱۷

۱۱

۱۴

۵

۲

۶

۱

۰

۱۰۰

نمودار۴-۱۵-وضعیت تلفات استان به تفکیک میزان تحصیلات در سال ۱۳۹۲
۴-۶- سوال ۴ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک محل فوت متوفی چگونه است؟
محل فوت افراد پس از تصادفات جادهای استان به عنوان یکی از عاملهای مهم در موضوع مرگ ناشی از این حوادث، محل فوت افراد را به چهار بخش محل وقوع حادثه، حین انتقال به مراکز درمانی، مراکز درمانی و منزل تقسیم میشوند. بر اساس آمار به دست آمده از پزشکی قانونی، در سال ۱۳۹۲، %۵۴ تلفات (۳۲۱ نفر) در محل حادثه اتفاق افتاده و %۳۵ آن در بیمارستان (۲۰۷ نفر) و %۱۰ در حین انتقال (۵۶ نفر) رخ داده است. در کشور تلفات در محل حادثه %۵۴، در بیمارستان %۳۱٫۶ و %۸ در حین انتقال اتفاق افتاده است.
در واقع بیش از نیمی از کشته شدگان، در محل حادثه جان خود را از دست دادهاند. بر اساس این تقسیم بندی بیشترین مرگ افراد در تصادفات جادهای در محل وقوع حادثه اتفاق میافتد. که میتواند ناشی از شدت تصادفات جادهای باشد. همچنین میتواند به علت نامناسب بودن و عدم پوشش کافی مراکز و خدمات امدادی و اورژانس در طول محورهای استان، عدم وجود زیرساختهای مناسب مخابراتی جهت اطلاعرسانی به موقع تصادفات و همچنین عدم آگاهی عمومی کافی در زمینه نحوه اطلاع رسانی حوادث و نوع برخورد مناسب با مصدومان تصادفات رانندگی نمونه هایی از دلایل عمده بالا بودن تلفات در محل حادثه می باشد. بنابراین بهبود امکانات و تجهیزات مراکز امداد جادهای، پذیرش و رسیدگی به موقع به بیماران در مراکز درمانی و آموزش افراد در خصوص اقدامات اورژانسی اولیه، تاثیر بسزایی در کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای خواهد داشت.
جدول۴-۱۱- میزان تلفات استان به تفکیک محل فوت متوفی در سال ۱۳۹۲

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

محل فوت متوفی در محل حادثه حین انتقال بیمارستان منزل نامعلوم مجموع
تعداد ۳۲۱ ۵۶ ۲۰۷ ۰ ۷ ۵۹۱