پایان نامه های سری پانزدهم

بررسی تلفات ناشی از تصادفات جاده ای استان مازندران در سال ۱۳۹۳- …

۲۰

۱۰۰

نمودار۴-۱۴-وضعیت تلفات استان به تفکیک گروه سنی کشته شدگان در سال ۱۳۹۲
۴-۵- سوال ۳ اختصاصی تحقیق: نسبت تلفات راههای برونشهری استان به تفکیک سطح تحصیلات متوفی چگونه است؟
تلفات ناشی از تصادفات استان به تفکیک تحصیلات متوفی عبارت از بیسواد ۱۴۷ نفر (%۲۵)، ابتدایی ۱۰۴ نفر (%۱۸)، راهنمایی ۱۰۱ نفر (%۱۷)، دبیرستان ۶۸ نفر (%۱۱)، دیپلم ۸۴ نفر (%۱۴)، دانشجو ۲۷ نفر (%۵)، فوق دیپلم ۱۴ نفر (%۲)، لیسانس ۳۸ نفر (%۶) و فوق لیسانس و بالاتر ۸ نفر (%۱) است. در این آمار بیشترین شمار تلفات در گروه تحصیلی ابتدایی و بیسواد اتفاق افتاده است(۴۳% از کل تلفات) و سهم تصادفات افراد تحصیل کرده بسیار پایین میباشد. در آمار کشوری نیز شمار تلفات در گروههای تحصیلی و ابتدایی %۴۶٫۷ بوده است.
در آمارهای ارایه شده پزشکی قانونی استان، تلفات ناشی از تصادفات جادهای افراد زیر دیپلم %۷۱ است. یعنی از هر ۱۰ نفر کشته شده در راه‌های استان، ۷ نفر تحصیلات زیر دیپلم دارند. در واقع این افراد کسانی هستند که بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سال قرار دارند. قطعا با افزایش افراد تحصیلکرده شاهد ارتقا ایمنی و کاهش تصادفات جادهای در راه‌های استان مازندران خواهیم بود.
جدول۴-۱۰- میزان تلفات استان به تفکیک تحصیلات متوفی در سال ۱۳۹۲

نوشته ای دیگر :   مقاله دانشگاهی - شناسایی اجزای مدل کسب‌وکار الکترونیکی در صنعت گردشگری و کاربرد آن در ایران- قسمت ...
وضعیت تحصیلات بیسواد ابتدایی راهنمایی دبیرستان دیپلم دانشجو فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس و بالاتر نامعلوم مجموع
تعداد ۱۴۷ ۱۰۴ ۱۰۱ ۶۸ ۸۴ ۲۷ ۱۴ ۳۸ ۸ ۰ ۵۹۱